skip to Main Content

Sesja nadzwyczajna – bieżące tematy i plany inwestycyjne

Pilne sprawy, które nie mogą czekać  

Ostateczne przystąpienie do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zmiany w uchwale budżetowej dotyczące zabezpieczenia środków na inwestycje zarówno tych realizowanych z budżetu gminy, jak i z pozyskanych środków zewnętrznych to główne tematy nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 27 lipca br.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński zwołał sesję w trybie nadzwyczajnym. Pomimo że w lipcu radni mają tradycyjnie przerwę wakacyjną, to jednak większość z nich stawiło się w Sali Miejskiej w Buku. Na 15 radnych jedynie dwóch było nieobecnych. Przewodniczący Rady Piotr Goroński, tak jak i Burmistrz Paweł Adam podziękowali radnym, że poświęcili swój wolny czas i wzięli udział w posiedzeniu.

Sesja nadzwyczajna, jak sama nazwa wskazuje, została zwołana w trybie pilnym. Są bowiem sprawy w gminie, które nie mogą czekać do drugiej połowy sierpnia, na kiedy zaplanowane kolejne posiedzenie sesyjne. Tak jest właśnie w przypadku przystąpienia do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”, gdzie każdy miesiąc zwłoki może opóźnić działania w kierunku wprowadzenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podobnie jak zmiany w uchwale budżetowej, bo nie ma przerwy wakacyjnej w staraniu się o dofinansowania ze środków zewnętrznych na remonty, modernizacje lub kiedy należy podjąć decyzje dotyczące nowych zakupów takich jak np. łodzi ratowniczej, która jeszcze w tym sezonie wakacyjnym ma zapewnić bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad Jeziorem Niepruszewskim.

 

Związek Międzygminny „SELEKT”

Przystąpienie przez Miasto i Gminę Buk do Związku Międzygminnego „SELEKT” było przedmiotem obrad również nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 11.05.br. Radni podjęli wtedy uchwałę o zamiarze przystąpienia do „SELEKT”u i upoważnili Burmistrza Pawła Adama do kolejnych działań.
Sesja nadzwyczajna – uchwała w sprawie zamiaru przystąpienia do “SELEKT” – Miasto i Gmina Buk

Gospodarz gminy w następstwie powyższego podjął zdecydowane kroki, prowadził stosowne rozmowy, dzięki którym podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO „SELEKT”u, które odbyło się 29.06.br., kandydatura gminy Buk została jednomyślnie przyjęta do związku międzygminnego. Burmistrz Paweł Adam wziął udział w tym posiedzeniu, zabierając głos i uzasadniając nasze działania. Ostatecznie, fakt przystąpienia gminy Buk nastąpi po wyczerpaniu całej procedury administracyjnej, a więc po opublikowaniu przez wojewodę nowego statutu Związku (zmiana polegała na dopisaniu nowego członka w związku) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W dalszej kolejności urzędników bukowskiego magistratu czeka ogrom pracy związany z wdrożeniem u nas nowego systemu zagospodarowania odpadami, który funkcjonuje na terenie gmin będących uczestnikami „SELEKT”u. Burmistrz zadeklarował, że informacje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów będą na bieżąco i transparentnie przekazywane mieszkańcom. Niemniej wiele spraw będzie jeszcze wymagało doprecyzowania. Dlatego, aby usprawnić pracę, też w tym zakresie, w urzędzie zostało utworzone nowe stanowisko – pełnomocnika d/s ochrony środowiska. Nowo zatrudniona osoba jest odpowiedzialna między innymi za ten obszar działań naszej gminy.

Radni bez uwag przyjęli projekty uchwał dotyczące przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz jego statut.

 

Ochrona środowiska

Pozostawiając w temacie ochrony środowiska, kolejnym punktem obrad była wymiana źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła i podjęcie kolejnej uchwały w tym zakresie. Prowadzony od 2017 roku w gminie system dofinasowania wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, którzy decydują się na zakup kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, korzystając z dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk: do 5.000 zł. Pomimo zwiększonych środków w tegorocznym budżecie, wszystkie dotacje zostały już rozdysponowane. Mieszkańcy złożyli już maksymalną liczbę wniosków, na którą było przewidziane dofinansowanie. Obecnie jest tworzona lista rezerwowa osób, które chcą skorzystać z tej pomocy finansowej. Jednak, aby program mógł być kontynuowany w przyszłym roku, projekt uchwały wymagał zaopiniowania m.in. przez ministra rolnictwa, który nie wniósł zastrzeżeń, dzięki czemu burmistrz przedłożył radnym projekt stosownej uchwały. Radni bez zastrzeżeń podjęli tę uchwałę. Wobec tego program dofinansowania do wymiany pieców będzie kontynuowany i mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z pomocy w tym zakresie przynajmniej do 31 grudnia 2022 roku.

 

Bezpieczeństwo mieszkańców

Temat bezpieczeństwa mieszkańców przewijał się wielokrotnie podczas obrad nadzwyczajnej sesji. Nie tylko w kwestii szczepień, bo o tym mówi się na każdej sesji czy komisji, ale też w kontekście bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Niepruszewskim.

Podczas majowego posiedzenia komisji była omawiana kwestia nieprzestrzegania regulaminu korzystania z jeziora przez użytkowników sprzętu wodnego, zwłaszcza napędzanego silnikami spalinowymi. Burmistrz zobowiązany został wówczas przez radnych, aby podjąć się rozwiązania tego problemu. Jednym z rozwiązań, które na obecnej sesji zaproponował radnym poprzez zabezpieczenie środków w budżecie jest zakup łodzi ratowniczej motorowej z osprzętem, na którą udało się pozyskać 50% dofinansowania ze środków samorządu województwa. Właśnie o taką pomoc finansową burmistrz zwrócił się do marszałka województwa. Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca br. środki na ten cel dla gminy zostały przyznane w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem. Całkowity koszt łodzi wyniesie około 100 tys. zł, a pozostałe środki finansowe na realizację tego zadania przeznaczone zostaną z budżetu Miasta i Gminy Buk.

To nie koniec wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Na nadzwyczajnej sesji radni przyjęli też jedną z wielu zmian w uchwale budżetowej – 25 tys. zł dotacji otrzymała OSP Szewce z przeznaczeniem na zakup średniego zestawu do ratownictwa drogowego, którego całkowity koszt wyniesie 80 tys. Wcześniej druhowie złożyli wniosek o dofinansowanie Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu ze środków samorządu województwa. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i wkrótce długo wyczekiwany sprzęt zostanie zakupiony.

Zmiany w uchwale budżetowej

Kwestie zmian w uchwale budżetowej gminy, których pełne zestawienie radni otrzymali jeszcze przed sesją, były kolejnym tematem obrad. Do najważniejszych z nich zaliczyć można zarówno te, które związane są z inwestycjami realizowanymi w tym roku, jak i w latach kolejnych.

Jedna z nich związana jest z koncepcją rozbudowy układu komunikacyjnego w naszej gminie. Jak mówił Burmistrz: – Trwająca budowa węzła przesiadkowego w Buku nie rozwiązuje problemu dostępności komunikacyjnej mieszkańców południowej części gminy. Newralgicznym punktem nadal pozostają (często zamykane) dwa przejazdy kolejowe. W celu przystąpienia do zmiany tych przejazdów na bezkolizyjne przyjdzie zapewne jeszcze nam poczekać. Ale z myślą o realizacji tej strategicznej inwestycji konieczne jest na chwilę obecną opracowanie koncepcji spójnego układu komunikacyjnego (uwzględniającego drogi dojazdowe od południowej strony torów), na którą trzeba przeznaczyć 35.000 zł. To tylko początek zaplanowanych przeze mnie działań – powiedział burmistrz, bo należy zająć się również kolejnymi strategicznymi inwestycjami, które dotyczą rozwiązań komunikacyjnych w gminie.

Dalsze zmiany w budżecie dotyczyły inwestycji, na realizację których zostały nam przyznane środki z zewnątrz. I tak PGNiG, w związku z planowaną inwestycją polegającą na prowadzeniu prac wiertniczych w Niepruszewie, przeznaczy 175.000 zł (50% wartości nakładów) na budowę ulicy Wiśniowej w Niepruszewie. Dofinansowanie w wysokości 600.000 zł udało się też uzyskać ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi gminnej Otusz – Huby. Inne niemniej ważne dofinansowanie, w wysokości 75.000 zł, pozyskaliśmy z subwencji oświatowej na wyposażenia w pomoce dydaktyczne (niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych) w publicznych szkołach podstawowych. To tylko kilka z wybranych inwestycji, które są w trakcie realizacji, przedstawione w telegraficznym skrócie.

Burmistrz tłumaczył również, że niektóre wydatki na inwestycje musiały wzrosnąć z powodu wyższych cen np. materiałów budowlanych i kosztów robocizny. Obecnie otrzymane oferty wykonawców przewyższają zabezpieczone wcześniej środki w budżecie. Tak jest w przypadku Szkoły Podstawowej w Dobieżynie, gdzie na remont trzech toalet na parterze budynku należało zabezpieczyć w budżecie dodatkowo 40.000 zł. Podobnie w przypadku budowy wiaty we wsi Cieśle wraz z zagospodarowaniem, na co trzeba przeznaczyć kolejne 15.000 zł czy przebudowy wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Otuszu, gdzie w trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i w tym celu potrzebnych jest 45.000 zł. Natomiast wykreślone z budżetu zostały pozycje dotyczące nieodpłatnego nabycia od KOWR-u nieruchomości w Wielkiej Wsi, Cieślach, Kalwach (zabezpieczone środki miały dotyczyć kosztów na zawarcie aktów notarialnych oraz drobnego zagospodarowania tych nieruchomości). Powodem są przeciągające się procedury oraz zmiana decyzji przez KOWR i jednoczesne wystawienie niektórych nieruchomości na sprzedaż, o czym gmina nie była wcześniej poinformowana.

Planowane są też kolejne inwestycje, o dofinansowanie których gmina będzie starać się w najbliższym czasie. Na przykład ma być to budowa zespołu budynków przy ul. Niegolewskich w Buku, na którą o bezzwrotne wsparcie będą składane wnioski aplikacyjne.

Po szczegółowym przedstawieniu zmian w budżecie, przyszedł czas na zapytania ze strony radnych. Jak podkreślano, bardzo dobrą wiadomością są zwiększające się dochody, a zapytania dotyczyły ul. Wiśniowej w Niepruszewie i dofinasowania PGNiG, jak również lokalizacji marketu DINO. W pytaniach pojawiła się również kwestia wspomnianych działek KOWR-u, które miały być gminie bezpłatnie przekazane, a teraz okazuje się, że zostały one wystawione do sprzedaży. Na pytania radnych burmistrz sukcesywnie odpowiadał, ukazując bardzo skomplikowane i pracochłonne działania związane z polityką inwestycyjną gminy.

Pojawiały się też wątpliwości dotyczące zaciąganych obligacji przez gminę. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Tomasz Plewa tłumaczył, że trudno mówić o rozwoju gminy bez kolejnych inwestycji, które nie byłyby też możliwe bez uruchomienia obligacji komunalnych, a jest to jedyny bezpieczny sposób pozyskiwania funduszy i formułowania odpowiedniego montażu finansowego dla kolejnych przedsięwzięć tak kluczowych dla mieszkańców gminy.

Burmistrz, na zakończenie dyskusji, w tym temacie argumentował, że przedstawione na tej sesji zmiany w budżecie, są dowodem na to i pokazują w jaki sposób gmina podchodzi do planowanych inwestycji oraz potencjalnych inwestorów, którzy chcą inwestować w gminie – dzięki partycypacji na przykład w kosztach budowy dróg, gmina ma możliwość zabezpieczenia w pierwszej kolejności potrzeb mieszkańców.

W trakcie dwugodzinnego posiedzenie sesji nadzwyczajnej wszystkie zaproponowane projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.

 

Sprawy bieżące

Na zakończenie sesji Burmistrz Paweł Adam poinformował o innych kwestiach, niemniej ważnych dla społeczności miasta i gminy Buk. W związku z tym, że godziny szczepień, które do tej pory zapewniono mieszkańcom (w każdy czwartek od godz. 9 do 15) uniemożliwiają zaszczepienie osobom pracującym w tych godzinach, zaproponowano inne terminy. Ze szczepienia można było skorzystać np. 28 lipca w godz. 15-19.

Radni otrzymali też szczegółowe omówienie i zestawienie wydatków dotyczące modernizacji i remontu Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie. Burmistrz również zaapelował do stron w postępowaniu odnośnie wcześniejszej odmowy wydania warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej w Dobieżynie. Strony mogły wnieść do 2 sierpnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego swój sprzeciw od decyzji SKO, uchylającej decyzję burmistrza.

 

Podczas nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Buk zostały przyjęte projekty uchwał dotyczące:

– przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

– przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”;

– przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”;

– zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła;

– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. Św. Rocha i ul. Sportowej;

– zmiana uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

Back To Top
Skip to content