skip to Main Content

Burmistrz Paweł Adam zapowiada nowy plan rozwoju

Na wtorkowej sesji radni Miasta i Gminy Buk udzielili Burmistrzowi Pawłowi Adamowi wotum zaufania oraz absolutorium. Jednak zanim do tego doszło przyjęto sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznano się z Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2020.

W trakcie wtorkowej sesji wielokrotnie pojawiały się słowa zadowolenia i wdzięczności, zarówno ze strony Burmistrza Pawła Adama, jak i radnych, że po tylu miesiącach sesji zdalnych, w końcu można wrócić do spotkań w Sali Miejskiej. Jak mówiono, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, rozmowy czy dyskusji.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński poprosił radnych, aby minutą ciszy złożyć hołd zmarłemu przed kilkoma miesiącami Benedyktowi Łubińskiemu, znanemu dobrze społeczności bukowskiej.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

W pierwszej części sesji Burmistrz Paweł Adam w dużym skrócie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Tematów do omówienia było sporo, ale na dłużej zatrzymał się tylko przy kilku z nich. Jednym z nich był Narodowy Program Szczepień, który z powodzeniem jest u nas realizowany. Na dzień 21 czerwca br. z informacji ze strony pacjent gov.pl wynika, że 30% mieszkańców Miasta i Gminy Buk jest zaszczepionych dwoma dawkami. Burmistrz zaznaczył, że szczepienia w Szkole Branżowej w Buku przebiegają sprawnie głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim pracowników OPS, ale też ochotniczym służbom pożarnym, które na szczepienia nieodpłatnie dowożą ludzi starszych, niepełnosprawnych. Wspomniał też o środkach finansowych, które rząd przeznacza na promocję szczepień i dodał, że takie działanie będą też realizowane w naszej gminie.

Innym tematem, który niesłabnąco budzi zainteresowanie zarówno radnych, jak i mieszkańców są prace archeologiczne na rynku w Buku. Burmistrz Paweł Adam zapewniał radnych, że już wkrótce będzie ich namawiał, żeby w przyszłorocznym budżetu uwzględnić środki na rozpoczęcie dokumentacji konkursowo-projektowej odnośnie rewitalizacji rynku. – Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż na początku tej kadencji. Teraz odpowiedzialnie za nasze dziedzictwo historyczno-kulturowe możemy przystąpić do rewitalizacji rynku. Może wybiegając trochę w przyszłość będę namawiał, abyśmy wspólnie wypracowali projekt, a nie tak jak było wcześniej z koncepcjami rynku. Mam na myśli te odtwórcze wizualizacje, które skupiały się na niczym innym jak tylko na różnych wariantach ulokowania fontanny. Nam wszystkim powinno już dziś zależeć na projekcie twórczym, czyli takim, którego realizacja przywróci naszemu rynkowi podstawowe znaczenie i rolę jaką powinien spełniać w każdym mieście taki centralny punkt, czyli przyjazna przestrzeń, która tętni życiem i jest miejscem spotkań i integracji mieszkańców – mówił gospodarz gminy.

Mówiąc o rynku trzeba wspomnieć o budowie parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej. – Ta decyzja była słuszna i odpowiedzialna. Odpowiedzialność polegała na tym, że zanim zostanie wprowadzona strefa ograniczonego parkowania, wskazaliśmy mieszkańcom alternatywne miejsce do parkowania. Co więcej, jak to bywa podczas każdej inwestycji, a w przypadku tak spodziewanie dużej, może nawet największej gminnej inwestycji, a na pewno najbardziej wyczekiwanej przez mieszkańców rewitalizacji miejskiej przestrzeni musimy pamiętać jeszcze przed ich rozpoczęciem jak załagodzić uciążliwości i niedogodności dla mieszkańców. Wykorzystaliśmy okazję i pozyskaliśmy środki zewnętrzne, a następnie podjęliśmy skuteczne działanie, które już w bliskiej przyszłości będzie działaniem zapobiegawczym i minimalizującym spodziewane negatywne skutki prac budowlanych na rynku – stwierdził Burmistrz Paweł Adam.

Inne ważne dla gminy zagadnienia, o których z braku czasu w napiętym programie sesji wspomniano tylko sygnalnie: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i elektroniczne, dalsza rozbudowa monitoringu w gminie, działania związane z przystąpieniem do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowani Odpadami „SELEKT”, kolejne inwestycje w OSiR, uruchomienie Gminnego Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze. Podjęto też temat budowy bezobsługowej wieży telefonii komórkowej w Buku przy ul. Przemysłowej (obok Netto). Gospodarz gminy zadeklarował, że jego decyzja w tej sprawie, tj. lokalizacji 65 metrowej wieży była odmowna i pomimo licznych odwołań ze strony inwestora telefonii (m.in. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) nie zostanie zmieniona. Wspomniano też, że w tej sprawie pomogło uchwalenie przez radnych na ten teren planu miejscowego, gdzie wprowadzono odpowiednie ograniczenia wysokości obiektów wieżowych i budowli.

W sprawozdaniu wyszczególnione też zostały kolejne dofinasowania dla inwestycji w naszej gminy. W ostatnim czasu udało się pozyskać fundusze z różnych źródeł dofinansowania. W ramach programu „Kulisy Kultury” otrzymaliśmy 94.000 zł na przebudowę schodów wejściowych do MGOKu. Dodatkową kwotę: 113.500 zł dostaliśmy na drogę transportu rolnego – ulica Ogrodowa w Dobieżynie (łącznie przyznano 224.125 zł). Na budowę drogi Otusz Huby pozyskaliśmy 600.000 zł.

Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2020

W kolejnej części posiedzenia Burmistrz Paweł Adam przedstawił Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2020. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i jednostek gminy, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Choć, jak zaznaczył gospodarz gminy, raport ten stanowi też pretekst do debaty nad stanem gminy. Radni odpowiednio wcześniej mieli okazję zapoznać się z tym materiałem, który chwalono za kompleksowość, przejrzystość, ciekawą szatę graficzną. Przy tej okazji burmistrz podziękował Pani Sekretarz Aleksandrze Wawrzyniak za jego przygotowanie i opracowanie.

Na mocy zarządzenia, które Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam wydał 8 czerwca br. mieszkańcy mieli możliwość udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. (pisaliśmy o tym tutaj: https://buk.gmina.pl/3483-raport-o-stanie-gminy-zgloszenia-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie)

Burmistrz Paweł Adam przedstawił ogólne wnioski wynikające z raportu. Dochody naszej gminy w 2020 r. zostały wykonane w 94,9%, natomiast wydatki w 90,8%. Na inwestycje udało się uzyskać dodatkowe środki finansowe w wysokości prawie 15 mln zł.

Gospodarz gminy wyraził też niedosyt związany z imprezami skierowanymi do mieszkańców. Jego zdaniem jest ich za mało, choć jednocześnie tłumaczył to dotychczasowymi ograniczeniami epidemiologicznymi. Zadeklarował, że wracamy do normalności i na pewno ta oferta będzie coraz bogatsza, bardziej urozmaicona. Podsumowując stwierdził jednak, że najważniejsze nie są słupki, inwestycje, ale wspólne działania z mieszkańcami. Dziękował swoim pracownikom, że w czasie pandemii w tak sprawny i szybki sposób udało się wprowadzić zmiany organizacyjne w funkcjonowania urzędu. Też podziękował mieszkańcom, że z dużą wyrozumiałością przyjęli zaistniałą sytuacją.

Po prezentacji raportu miała miejsce dyskusja nad przedstawionym materiałem. Radny Mirosław Adamczak wyraził słowa uznania dla Burmistrza Pawła Adama, pogratulował mu umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na lokalne inwestycje.  Radny Wojciech Dudkiewicz zauważył, że dodatkowych środków nasza gmina ma coraz więcej, ale ceny (materiałów, usług, itp.) idą w górę w zastraszającym tempie i trzeba zdawać sobie sprawę, że tak samo będę rosły koszty naszych inwestycji. Radny Tomasz Plewa chwalił raport, ale apelował o utrzymanie jego spoistości. Ponadto wyraził zadowolenie z realizacji budżetu na wysokim poziomie i osiągnięć gminy, ale najważniejsze jego zdaniem jest zachowanie naszych mieszkańców w odpowiednim zdrowiu, do czego musi przyczynić się inwestowanie w kierunku czystego powietrza. Na istotną kwestię zwrócił uwagę radny Mirosław Adamczak, a mianowicie gminne obligacje. Każda gmina je zaciąga, też i nasza, bo jest to najtańszy sposób dofinasowania do inwestycji. Burmistrz Paweł Adam przypomniał, że kiedy rozpoczynał swoją kadencję gmina była zadłużona na 17 mln zł. Tylko ubiegając się o kolejne środki zewnętrzne, z różnych źródeł dofinansowania można starać się zmniejszyć ten dług. – Biorę pełną odpowiedzialność za cały budżet naszej gminy – mówił Burmistrz Paweł Adam.

Na absolutoryjnej sesji w gronie zaproszonych gości był Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na postrzeganiu gminy z perspektywy powiatu poznańskiego. Podjął kilka aspektów w tym ujęciu: ochrony środowiska, planów zagospodarowania przestrzennego, sytuacji mniejszych i większych firm w gminach.

Czas na głosowania

Zanim doszło do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pawła Adama poprzedziło je sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Radni mieli też okazję zapoznać się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk oraz komisji rady.

Pani Skarbnik Miasta i Gminy Buk Aleksandra Szajek w dużym skrócie przedstawiła najważniejsze dane ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Przed posiedzeniem sesji radni otrzymali dokładne zestawienia i komentarze.

Przyszedł czas na głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Pawła Adama z tytułu wykonania budżetu. Dwunastu radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi, przy 1 głosie wstrzymującym i 2 radnych nieobecnych. Wotum zaufania Burmistrzowi udzieliło 11 radnych, 2 było przeciw, a 2 nieobecnych.

Podziękowania

Gospodarz gminy dziękując radnym za poparcie, podkreślił, że jest to wyraz uznania dla pracy nie tylko jego, współpracowników, pracowników urzędu, ale również wszystkich osób realizujących zadania stawiane przed gminnym samorządem. W pierwszej kolejności słowa podziękowania skierował do swoich najbliższych współpracowników. Do Pani Skarbnik Aleksandry Szajek, która jak wspominał ze wzruszeniem, już na wstępie pracy obdarzyła go ogromnym kredytem zaufania. Do Pani Sekretarz Aleksandry Wawrzyniak, która wspiera i wraz z nim realizuje bieżące działania. Do wszystkich pracowników, radnych, sołtysów, bo bez ich zaangażowania trudno by było mówić o sukcesach gminy. Burmistrz zaznaczył, że nikt nie jest idealny i jemu też zdarzają się błędy. Jednak jakiekolwiek podejmuje decyzje i działania, kieruje się dobrem gminy.

W ramach symbolicznego podziękowania Panie: Skarbnik i Sekretarz otrzymały od Burmistrza Pawła Adama bukiety kwiatów. Podobny bukiet dostał też nasz gospodarz gminy, któremu w imieniu radnych słowa uznania za dotychczasowe działania przekazał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński.

– Burmistrz Paweł Adam w sprawach służbowych potrafi do mnie zadzwonić zarówno o godzinie 23, bo jeszcze pracuje, jak i 5 rano, bo już pracuje – tak spuentował duże zaangażowanie burmistrza w pracę na rzecz gminy Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński.

Rozpatrzenie projektów uchwał

W kolejnej części sesji zajęto się projektami uchwał. Po wstępnej dyskusji radnych, do ponownego rozpatrzenia w ramach prac komisji rady został skierowany projekt uchwały dotyczący przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Zaś pozytywnie rozpatrzono i podjęto pozostałe projekty uchwał:

– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kalwach przy al. Lipowej;

– utworzenie Miejskiego Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz nadanie mu statutu;

– ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Buk na rok szkolny 2021/2022;

– wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli nie będących przedszkolami specjalnymi prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

– nadanie nazwy ulica Słoneczna w miejscowości Wygoda;

– nadanie nazw ulicom w Otuszu;

– nadanie nazwy ulica Nad Wierzbami w miejscowości Niepruszewo;

– zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031;

– w sprawie zmiany Uchwały nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej;

– w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w m. Dobieżyn oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Buk do złożenia wniosku aplikującego do Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Sprawy bieżące

W punkcie sesji „Interpelacje i zapytania” ze strony radnych pojawiły się zapytania dotyczące bieżących spraw. Na zadane pytania odpowiadał burmistrz i jego współpracownicy. Mówiono m.in. problemach z wodą (nie tylko z dostępem do niej, ale też jakością), toaletach i parkingu na kąpielisku w Niepruszewie.

Z okazji zakończenia roku szkolnego gospodarz gminy podziękował dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, rodzicom i uczniom za wkład włożony w nauczanie. Pomimo wielu niedogodności udało się ten rok szkolny zakończyć z sukcesami.

I już na sam koniec, po prawie pięciogodzinnym posiedzeniu sesyjnym, Burmistrz Paweł Adam życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji i urlopów.

Back To Top
Skip to content