skip to Main Content

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Radni udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi za wykonanie budżetu gminy za 2023 rok podczas III sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 26 czerwca br. Wykonanie budżetu dotyczyło samorządu poprzedniej kadencji.

Na wniosek burmistrza i po akceptacji radnych zaplanowany porządek obrad sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady MiG Buk Andrzeja Jankowskiego został rozszerzony o projekty uchwał dotyczące odwołania Skarbnika MiG Buk oraz powołania nowego Skarbnika MiG Buk.

Plan ogólny gminy

W części sprawozdawczej burmistrz Paweł Adam przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Mówił między innymi o tym, że trwają prace nad ważnym dokumentem – planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Buk. W dniu 21.05.br. rozpoczęto proces zbierania wniosków do tego planu, o czym zostali powiadomieni wszyscy zainteresowani poprzez publikację ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej MiG Buk, poprzez wywieszone ogłoszenia w urzędzie oraz we wszystkich sołectwach. Wnioski do planu ogólnego można było składać do 11.06.br., uzyskano mapy do opracowania planu, a obecnie urbanista prowadzi prace przedprojektowe.

Inwestycje i przetargi

W gminie realizowane są inwestycje i przetargi:

– budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi (nie tylko budowa nawierzchni, ale też korektora deszczowego) – dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych; w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, została podpisana umowa, prace rozpoczną się w połowie lipca;

– budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie – dofinansowanie w wysokości 2.000.000 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; wyłoniono wykonawcę, w dn. 27.06.br. zaplanowano zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym;

– budowa nowego placu zabaw we wsi Wielka Wieś, ul. Folwarczna – unieważnione kolejne postępowanie przetargowe, w dn. 17.06.br. ogłoszono kolejny przetarg;

– modernizacja oświetlenia oraz nawodnienie bocznej płyty boiska sportowego na stadionie w Buku – unieważnienie drugiego postępowania przetargowego ze względu na to, że wszystkie złożone oferty znacznie przekraczały zagwarantowaną na tę inwestycję kwotę w budżecie; w pierwszej połowie lipca ogłoszony zostanie kolejny przetarg;

– rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II – dofinansowanie w wysokości 7.980.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi finansowe; zostanie podpisana umowa z wykonawcą;

– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie – ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej, w trakcie realizacji;

– budowa drogi gminnej nr 324103P – Wygoda – Otusz o nawierzchni bitumicznej – unieważniono trzecie postępowanie przetargowe – wszystkie oferty znacznie przekraczały zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację tej inwestycji; ogłoszono kolejny przetarg;

– edukacja ekologiczna – nowa forma zajęć edukacyjnych prowadzona przez przyrodników dla szkół i przedszkoli MiG Buk – przeprowadzono kolejny przetarg, na który wpłynęły trzy oferty, trwa ich weryfikacja;

– budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie – wykonano 90% konstrukcji obiektu, rozpoczęto prace przygotowawcze związane z produkcją i montażem dachu;

– przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej – trwają między innymi prace ziemne na parkingu, prace przygotowawcze dotyczące usunięcia kolizji energetycznej;

– budowa placu zabaw w Parku Sokoła, II etap – rozpoczęcie prac: rozebranie nawierzchni asfaltowej, ogrodzenie terenu;

– remont obwodnicy w Buku DW 306/307 (od ul. Rocha do ul. Dworcowej) – zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, koszt inwestycji: 6.683.742 zł, remont z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców, za co burmistrz przepraszał; termin zakończenia prac: do 18 sierpnia br.;

– obwodnica Niepruszewa na kolejnym etapie prac – w dn. 28.05.br. w urzędzie MiG Buk odbyło się zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich spotkanie dotyczące stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektową obwodnicy Niepruszewa. Przedstawione założenia projektowe poddano szczegółowej analizie, w zakresie aspektów istotnych z punktu widzenia interesu Gminy Buk, jak i mieszkańców Niepruszewa i Kalw oraz użytkowników dróg. Obecnie trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;

Obwodnica Niepruszewa na kolejnym etapie prac – Miasto i Gmina Buk

– remont cząstkowy ul. Kościelnej – przeprowadzony został pod koniec maja, nawierzchnia zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców, po remoncie standard użytkowania drogi znacznie się poprawił, ale i tak korekty wymagają kolejne jej odcinki;

– naprawa zapadniętej części nawierzchni asfaltowej ul. Św. Rocha, odcinek gminny – do zdarzenia spowodowanego podtopieniami i ulewami doszło w dn. 21.06.br., w trybie zarządzania kryzysowego zostały podjęte prace naprawcze, burmistrz podziękował wykonawcy za podjęcie niezwłocznych działań;

– „Ciepłe Mieszkanie” – w dn. 11.06.br. gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Nabór wniosków rozpocznie się z początkiem lipca br. Kwota dotacji w sumie: 905.500 zł;

– zakup lokalu – gmina od dewelopera odebrała lokal na os. Nad Strumykiem. Jest to mieszkanie wspomagane przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, chorujących psychicznie, bezdomnych lub wymagających separacji od dotychczasowego miejsca pobytu, zagrożonych marginalizacją społeczną. W lokalu zostały wykonane częściowo prace wykończeniowe; kolejnym etapem będzie wyposażenie mieszkania w meble, łóżka, drobne AGD. Na zakup lokalu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000 zł ze środków unijnych, wkład własny w wysokości 60.600 zł zostanie przeznaczony między innymi na prace wykończeniowe. W drugiej połowie lipca br. planuje się umieszczenie w mieszkaniu pierwszych osób.

Nowe programy

Burmistrz poinformował, że rusza program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Podpisana została umowa z realizatorem programu, a o zapisach poinformujemy mieszkańców w najbliższym czasie na FB i stronie urzędu.

Ruszy program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Działająca w gminie Fundacja Akme podpisała kontrakt z NFZ na udzielenie świadczeń dotyczących wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży, które mają być realizowane od lipca br. Dzięki temu gmina współfinansująca działania Fundacji „Akme” zmniejszy wydatki na ten cel – szacowana oszczędność dla gminy wyniesie około 45.000 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów na terenie Gminy Buk” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej 70 osób (dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów) – dzięki objęciu ich działaniami z zakresu integracji społecznej oraz aktywizacji społecznej 90 osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie gminy Buk. Całkowita wartość zadania wynosi 2.088.000 zł, kwota dofinansowania: 1.461.600 zł.

Dofinansowania

W okresie międzysesyjnym gmina pozyskała dofinansowania:

– Wielkopolska Odnowa Wsi – w dn. 20.06.br. podpisana została umowa na realizację nowego zadania w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” współfinansowanego ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 35.619 zł powstanie nowe miejsce rekreacji, gier plenerowych i siłownia zewnętrzna w Cieślach. Całkowita wartość projektu – 50.884 zł, z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego;

– na filię biblioteczną w Niepruszewie w ramach programu „Kulisy kultury” współfinansowanego ze środków samorządu województwa wielkopolskiego pozyskano dofinansowanie w wysokości 90.000 zł, dzięki któremu przeprowadzone zostaną remonty pomieszczeń filii bibliotecznej w Niepruszewie, zaplanowano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, kącik czytelniczy i dla turystów, czytelnię dla letników na tarasie;

– na cyfryzację i modernizację Kina Wielkopolanin – pozyskane dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację projektów w ramach programu „Rozwój Kin”: cyfryzacja Kina Wielkopolanin 130.500 zł i jego modernizacja – 90.000 zł.

Oświata

W zakresie oświaty prowadzone są działania:

– świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do szkół na terenie gminy Buk w roku szkolnym 2024/2025 w komunikacji zamkniętej – procedura na etapie rozstrzygnięcia ofert;

– rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Buku – przy ul. Szkolnej – 3 kamery, przy ul. Szarych Szeregów – 3 kamery, wejście od ul. Otuskiej – 3 kamery;

– rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach – w wyniku postępowania konkursowego stanowisko dyrektora powierzono Pani Agnieszce Wyszyńskiej;

– projekt „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” – w dn. 19.06.br. została podpisana umowa na podstawie której gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 826.719 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy poprzez rozwinięcie Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku;

– nauka pływania dla dzieci z klas IV – została podpisana umowa z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wolsztynie na zorganizowanie i prowadzenie nauki pływania na pływalni w Wolsztynie dla 40 osobowych grup dzieci z klas IV szkół podstawowych z terenu gminy Buk;

– wniosek „Poprawa dostępności do edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 został pozytywnie oceniony na etapie formalnym i skierowany do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.  Całkowita wartość projektu wynosi 5.633.431 zł, z czego dofinasowanie wynosi 5.070.87 zł.  Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnościami jak również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia, kursy oraz finansowanie studiów;

– tytuł EKOSZKOŁA 2024 otrzymała Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku przez cały rok szkolny 2023/2024 szkoła podejmowała liczne zadania mające na celu kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia;

Tytuł EKOSZKOŁA 2024 dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku – Miasto i Gmina Buk

obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia ojca Ignacego Cieślaka – uroczystości odbyły się w dn. 06.06.br.; było to ważne wydarzenie nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale też gminnej.

Idąc za przykładem ojca Ignacego Cieślaka

WTR i komunikacja gminna

Od dn. 24.06.br. funkcjonuje nowy rozkład jazdy komunikacji gminnej, który będzie obowiązywał na czas trwania wakacji letnich. W tym okresie busy kursują w innych godzinach, a część kursów została ograniczona.

Wakacyjny rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej

W dn. 24.05.br. odbyło się I posiedzenie II kadencji zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, który mieszkańcom zapewnia transport autobusowy w 32 samorządach w województwie wielkopolskim. Członkiem Zarządu Związku po raz kolejny został wybrany Paweł Adam, burmistrz MiG Buk, który zadeklarował, że podejmie kolejne działania na rzecz rozwoju komunikacji gminnej.

Nowe władze ZPG „Wielkopolski Transport Regionalny”

Podziękowania

Burmistrz podziękował za organizację ważnego dla gminy wydarzenia – Dni Gminy Buk, które świętowaliśmy w dniach od 7 do 9 czerwca br. Za dobrą i bardzo sprawną organizację wydarzenia słowa podziękowania skierował w szczególności pod adresem dyrektor MGOK Agnieszki Skałeckiej i jej współpracowników; też do pracowników urzędu i jednostek: Biblioteki i Kina, OSiR i wielu innych podmiotów. Burmistrz chwalił bogaty program, w ramach którego można było zobaczyć między innymi gwiazdy muzyczne, odnotowano szereg atrakcji dla dzieci, podkreślono jubileusz Rodzinnych Ogródków Działkowych. Tyle ciekawych imprez w ramach Dni Gminy Buk można było zaproponować mieszkańcom też dzięki zaangażowaniu i wsparciu sponsorów – w szczególności STIHL, który zapewnił widowiskowe wydarzenie sportowe: Timbersports, a druhowie strażacy z OSP mogli zmierzyć się z zawodnikami drwalami.

Dni Gminy Buk: prosto z serca

Burmistrz pogratulował dyrektorowi Biblioteki i Kina Hubertowi Wejmannowi organizacji 9. Europejskiej Nocy Muzeów, która odbyła się w dn. 25.05.br. i przyciągnęła tłumy mieszkańców.

Bukowska Karta Mieszkańca

Burmistrz zachęcał też do dołączenia do programu Bukowskiej Karty Mieszkańca – inicjatywy gminnej, która zainaugurowała swoją działalność w kwietniu br. Zaapelował do mieszkańców, radnych, aby zainteresowali się Kartą. Tym bardziej, że zapewnia ona nie tylko zniżki i ulgi oferowane przez gminne podmioty, ale też niespodzianki, które mają być przygotowywane z myślą o mieszkańcach. W celu rozwiązania problemu parkowania w okolicach bukowskiego rynku planowane są pewne udogodnienia dla posiadaczy Karty.

Strona główna Bukowska Karta Mieszkańca

Dyskusja nad sprawozdaniem

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza dopytywano o zapadniętą nawierzchnię asfaltową na ul. Św. Rocha i podjęte działania w tym zakresie. Dziękowano organizatorom Dni Gminy Buk, które zostały uznane za bardzo udane wydarzenie z atrakcyjnym, różnorodnym programem skierowanym do wszystkich mieszkańców.

Radni przyjęli sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za 2023 rok

Procedura udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi rozpoczęła się od omówienia raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2023 rok. Raport wpłynął do Biura Rady w dn. 31.05.br. i jak poinformował Przewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski, na stronie internetowej Miasta i Gminy Buk została umieszczona informacja, że na sesji absolutoryjnej w dn. 26.06.br. odbędzie się debata nad tym opracowaniem, w której oprócz radnych może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Jednak nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie od mieszkańców.

Raport o stanie MiG Buk za 2023 rok jest podsumowaniem najważniejszych działań i procesów jakie miały miejsce w ubiegłym roku we wszystkich obszarach życia miasta i gminy Buk. Opracowanie pozwala obiektywnie spojrzeć na tendencje wzrostu i ogólną kondycję naszej gminy. Jak czytamy w Raporcie: „Rok 2023 był rokiem trudnym ze względu na rosnącą inflację, znaczące wzrosty cen towarów i usług, kryzys energetyczny. Wszystkie te czynniki postawiły pod znakiem zapytania możliwości realizacji wielu inwestycji. Jednak mimo to udało się zrealizować wiele zaplanowanych przedsięwzięć dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, głównie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie inwestycji drogowych”.

Burmistrz Paweł Adam omawiając raport powiedział: – Raport o stanie gminy umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów.  Pokazuje, że zakres realizowanych inwestycji w gminie jest ogromny, co jest możliwe dzięki pozyskanym dofinansowaniom. Mam jednak świadomość, że nie wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować w terminie. Deklarowałem, że do budżetu gminy w ubiegłym roku wpłynie opłata planistyczna w wysokości 7 mln zł; jednak z racji opóźnień związanych z transakcją tej nieruchomości przez inwestora, tak się nie stało. Wspomniana opłata zasili budżet w tym roku, sfinalizowania tych działań spodziewam się w okresie wakacji.

I kontynuował: – Wszystkie osiągnięcia gminy to efekt intensywnej pracy i dobrej współpracy wszystkich jednostek i osób zaangażowanych. Dlatego pragnę podziękować pracownikom urzędu i jednostek, sołtysom i Radom Sołeckim, licznym organizacjom pozarządowym współpracujących z gminą. Też radnym poprzedniej kadencji, przewodniczącym Rady, komisji Rady MiG Buk, którzy przyczynili się do tego, że mieszkańcy doczekali się długo wyczekiwanych inwestycji.

Burmistrz podziękował też sekretarzowi MiG Buk Pani Aleksandrze Wawrzyniak za koordynowanie przygotowań do tak szczegółowego opracowania.

Debata nad raportem

Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2023 rok zakończyła dyskusja, w ramach której radni mieli okazję zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Dopytywano między innymi o deficyt budżetowy, fundusz sołecki, Program „Czyste Powietrze”, komunikację gminną, funkcjonowanie tablic interaktywnych w szkołach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Mirosław Adamczak powiedział, że skala inwestycji i zadań, na które zostało przeznaczonych 26 mln zł pokazuje ich ogrom. –  Ubiegłoroczną kadencję można by podsumować jako czas pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Należą się szczególne podziękowania dla tych wszystkich, którzy wykonują te zadania i działają dla dobra gminy.

Burmistrz Paweł Adam z wotum zaufania i absolutorium

Kolejnym punktem sesji, zgodnie z procedurą absolutoryjną, było rozpatrzenie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które szczegółowo zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się w dn. 12.06.br.

Wykonanie budżetu za 2023 rok pozytywnie zaopiniowane przez komisje

W skrócie sprawozdanie zostało przedstawione przez skarbnika MiG Buk Aleksandrę Szajek. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk Paweł Łubiński odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi MiG Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Przedstawiono też pozytywne opinie, które wystawiły Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisje Rady MiG Buk: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Buk za 2023 rok, które omówiła skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

Następnie przeprowadzono głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza oraz nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. W głosowaniu odnośnie wotum zaufania dla burmistrza 11 radnych było za udzieleniem wotum, 4 wstrzymało się od głosu. Natomiast absolutorium burmistrzowi udzieliło 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski w imieniu radnych serdecznie pogratulował burmistrzowi Pawłowi Adamowi uzyskanego absolutorium i wotum zaufania.

Burmistrz podziękował radnym za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Złożył szczególne podziękowania Aleksandrze Szajek – skarbnikowi MiG Buk; Annie Lewińskiej – z-cy skarbnika MiG Buk, Aleksandrze Wawrzyniak – sekretarzowi MiG Buk oraz Marzenie Kalotce. – Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Z tego miejsca dziękuję wszystkim moim współpracownikom w urzędzie, jednostkom organizacyjnym gminy, sołtysom, organizacjom i wszystkim osobom zaangażowanym w samorząd. Wprawdzie kilku radnych podczas głosowania wstrzymało się od głosu, ale mam nadzieję, że udzielą mi kredytu zaufania w przyszłości, bo burmistrz jest po to, by działać dla dobra wszystkich mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi, bo od tego zależy też wykonanie budżetu.

Nowy Skarbnik Miasta i Gminy Buk

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie projektów uchwał. Jednym z nich był projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Buk. Aleksandra Szajek została odwołana z tego stanowiska z powodu złożenia wniosku o przejście na emeryturę z dn. 29.07.br. Zarówno burmistrz, jak i Przewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski dziękowali Pani Skarbnik za 44 lata pracy dla dobra gminy; za serce, które wkładała w budowanie samorządu. Burmistrz wyraził też nadzieję na dalszą współpracę i możliwość korzystania z ogromnego doświadczenia i wiedzy, szczególnie przy tworzeniu projektu budżetu na 2025 rok.

Pani Aleksandra Szajek z ogromnym wzruszeniem podziękowała za tak serdeczne i życzliwe słowa. Jak mówiła, Urząd Miasta i Gminy Buk był w jej karierze zawodowej pierwszym i jak się okazało, ostatnim miejscem pracy, a bywało, że nawet drugim domem. Miała okazję pracować też z poprzednim burmistrzem, wcześniejszymi naczelnikami i z każdym z nich, jak i ze wszystkimi pracownikami, ta współpraca odbywała się w przyjaznej i dobrej atmosferze. – Swoje zadania zawsze starałam się wykonywać jak najlepiej.

Burmistrz na stanowisko skarbnika MiG Buk rekomendował kandydaturę Pani Marzeny Kalotki, która od 25 lat pracuje w Referacie Finansowo-Budżetowym urzędu MiG Buk i zdobywała doświadczenie pod czujnym okiem Pani Aleksandry Szajek. Radni zgodnie przyjęli propozycję burmistrza. Pani Marzena Kalotka, która z dn. 1.08.br. została powołana na stanowisko Skarbnika MiG Buk, dziękowała za rekomendację i zaufanie jakim została obdarzona, też Aleksandrze Szajek za możliwość skorzystać z jej bogatego doświadczenia zawodowego.

Interpelacje i zapytania

Radni zwrócili się do burmistrza z licznymi zapytaniami i wnioskami wyrażającymi potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dotyczyły one między innymi remontu ul. Strzeleckiej, możliwości wykupienia działek, które mogłyby zostać przeznaczone na place zabaw; stanu kanalizacji deszczowej czy przystanków autobusowych, ulicznego oświetlenia, rozkładu jazdy komunikacji gminnej, funduszu samorządu uczniowskiego, „Kosyniera Bukowskiego” i publikacji na jego łamach tekstów czytelników, lokalu z przeznaczeniem na Izbę Muzealną Ziemi Bukowskiej, progów zwalniających. Mówiono też o zagrożeniach dla placu zabaw Przedszkola im. Krasnala Hałabały, z którego korzystają też inni mieszkańcy – nie zawsze zachowując się poprawnie oraz o wniosku, który wpłynął do urzędu, a dotyczył kontroli w Przedszkolu „Złoty Kogucik” w Niepruszewie.

Przewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski zachęcił radnych, aby ze zgłaszaniem interwencji nie czekali do posiedzeń komisji i sesji, ale na bieżąco informowali pracowników urzędu, na przykład korzystając z emaila: .

Wystąpienia osób niebędących radnymi

W tej części sesji wystąpił sołtys wsi Dakowy Suche Marian Kocik, który zaprosił burmistrza i starostę na ulicę Sznyfińską, gdzie niezbędny jest chodnik. W odpowiedzi burmistrz powiedział, że w tej sprawie wystosował pismo do Starosty Poznańskiego i Zarządu Dróg Powiatowych, bo jest to droga powiatowa i to w gestii powiatu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podczas absolutoryjnej III sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;

– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi przy ul. Strzeleckiej;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Otusz w rejonie ulic Prostej i Rekreacyjnej;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Buku przy ul. Dobieżyńskiej;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie w rejonie ulic Poznańskiej i Pszenicznej;

– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Otuskiej, Storczykowej i Różanej;

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A;

– przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033;

– udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie;

– określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Buk;

– zmiany Uchwały Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok;

– zmiany Uchwały Nr LIX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044;

– odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Buk;

– powołania Skarbnika Miasta i Gminy Buk.

 

 

Back To Top
Skip to content