skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2034

Niezwykle ważny dla rozwoju Miasta i Gminy Buk dokument Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2034 został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Buk na sesji w dn. 26.06.2024 roku. Teraz dokument zostanie wdrażany w życie.

Opracowanie wskazuje zakres działań, jakie należy podjąć w najbliższych latach, aby Miasto i Gminy Buk odpowiadało na potrzeby swoich mieszkańców. Pozwala na zapewnienie ciągłości trwałości działania gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Oprócz wskazania konkretnych działań do wykonania, ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji i zadań.

Prace nad opracowaniem dokumentu były wieloetapowe i trwały od czerwca 2023 roku. Koncepcję przygotowali pracownicy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, przy współpracy z zespołem roboczym oddelegowanym przez burmistrza do prac z ramienia urzędu MiG Buk.

Etapy prac nad dokumentem:

  • I etap badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Miasta i Gminy Buk. Udział mieszkańców stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku, a wyniki były dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
  • II etap – przyjęcie na sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 29.08.2023 r. uchwały dotyczącej określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji.
  • III etap – warsztaty strategiczne z przedstawicielami urzędu i jednostek, Rady Miasta i Gminy Buk, sołectw, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedsiębiorców, których zadaniem opracowywania wizji i misji MiG Buk oraz katalogu kierunków działań strategicznych.
  • IV etap – konsultacje społeczne. W ten sposób poznano opinie i uwagi mieszkańców MiG Buk, sąsiednich gmin oraz innych podmiotów, przedsiębiorstw i partnerów społecznych oraz uzyskano informacje zwrotne dotyczące poszczególnych zapisów dokumentu. Zebrane uwagi po ich analizie zostały uwzględnione w końcowym projekcie Strategii.
  • V etap – projekt został przekazany do zaopiniowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, który zaakceptował w/w dokument.
  • VI etap – przygotowanie ostatecznej wersja Strategii, która została przedstawiona Radzie Miasta i Gminy Buk.
  • VII etap – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 została przyjęta przez Radę Miasta i Gminy Buk na sesji w dn. 26.06.2024 roku.
  • VIII etap – Wdrażanie Strategii.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się ze Strategią Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033:

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033

Back To Top
Skip to content