skip to Main Content

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

15 października Polacy zagłosują w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym. Na terenie Miasta i Gminy Buk zostanie powołanych 6 obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 15 września 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatur przez komitety wyborcze.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać kryteria określone w Kodeksie wyborczym. Należy być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Wymogiem jest również, aby kandydaci do składu komisji stale zamieszkiwali na obszarze województwa, w którym zgłaszają się do komisji i byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Nie mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obowiązkiem członków komisji jest aktywny udział w jej pracach. Członkowie komisji nie pracują wyłącznie w dniu głosowania. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, w zasadzie zaraz po powołaniu komisji przez komisarza wyborczego. Do ich podstawowych obowiązków należy: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w obwodzie.

Za udział w pracach komisji przysługuje dieta: przewodniczącemu komisji – 800 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 700 zł, pozostałym członkom komisji – 600 zł.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, gdyż komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową w celu uzupełnienia składu komisji. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, wyłącznie w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do uzupełnienia składu OKW oraz więcej informacji na temat zasad zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na stronie: https://bip.buk.gmina.pl/m,1790,wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2023-rok.html

Back To Top
Skip to content