skip to Main Content

Rehabilitacja dla mieszkańców gminy po przebyciu COVID-19 – konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU RAHABILITACJI PO PRZEBYCIU COVID-19 DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BUK, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MISTA I GMINY BUK W ROKU 2022, W RAMACH „PAKIETU DLA OZDROWIEŃCÓW”.

I. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 w trybie ambulatoryjnym dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania – „PAKIET dla ozdrowieńców”.

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji po przebyciu COVID-19 uprawniony będzie każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Buk, który przebył COVID-19 (fakt przebycia COVID-19 musi być potwierdzony odpowiednimi zapisami w indywidualnym koncie pacjenta), według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:
a) zgłaszanie przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,
b) mapę potrzeb zdrowotnych,
c) stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa wielkopolskiego.
Celem pakietu dla ozdrowieńców jest:
• ocena stanu zdrowia pacjenta,
• poprawa sprawności oddechowej oraz siły mięśniowej,
• poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
• wsparcie zdrowia psychicznego,
• edukacja zdrowotna po przebytej chorobie COVID-19.

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń w zakresie rehabilitacji po przebyciu COVID-19 dla jednego pacjenta:
1. Konsultacja z lekarzem rodzinnym oraz skierowanie na zabiegi lecznicze – 1 x,
2. Konsultacja fizjoterapeuty (wstępna i końcowa) – 2 x,
3. Zabiegi lecznicze: kinezyterapia (wyciągi, ugul, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia korekcyjne), fizykoterapia (jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo), hydroterapia, – 10 x (w zależności od potrzeb pacjenta według wskazań wynikających z konsultacji).
4. Ocena wysiłkowa – 1 x,
5. Spirometria – 1 x.
Szacuje się, że z usług w ramach pakietu skorzysta około 150 pacjentów, zostanie wykonanych około 2 400 świadczeń (zabiegów, porad i konsultacji).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Całkowita wartość budżetu na wykonanie zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Miastem i Gminą Buk, a Świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert – zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

III. Okres realizacji zadania
Czas realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2022 roku.

IV. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
• być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
• posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
• dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych – zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej jednego magistra fizjoterapii,
• dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej,
• spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
• dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej,
• zapewnić mieszkańcom Miasta i Gminy Buk dostępność do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

V. Zasady udzielania świadczeń
Świadczeniodawca powinien prowadzić zapisy na zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zakłada się termin oczekiwania na zabiegi nie dłużej niż do 40 dni od dnia zapisu.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Buk należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1 w terminie do 26 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji po przebyciu COVID-19” lub przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Buku
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Miasto i Gmina Buk zastrzega, co następuje:
• konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta,
• prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny,
• prawo wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

VII. Ze Świadczeniodawcą / Świadczeniodawcami wyłonionymi w Konkursie, zostanie podpisana stosowna umowa.

VIII. Dodatkowych informacji udziela:
Feliks Straburzyński – tel. 61 888 44 67, e-mail:

Do pobrania:

  1. Konkurs_rehabilitacja_formularz_oferty_2021
  2. Rehabilitacja_pocovidowa_wzor_umowy – Buk
  3. Ogłoszenie o konkursie rehabilitacja pokovidowa Buk

Informację zamieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/m,1628,realizacja-zadan-publicznych-programy-zdrowotne-konkursy.html

Back To Top
Skip to content