skip to Main Content

Relacja z sesji absolutoryjnej RMiG Buk

Absolutorium dla burmistrza –

rekordowy budżet inwestycyjny

Na XLIII sesji, która odbyła się 28 czerwca br. radni Miasta i Gminy Buk udzielili absolutorium burmistrzowi Pawłowi Adamowi za wykonanie budżetu gminy za 2021 rok. Spośród 13 radnych obecnych na sesji (przy 2 nieobecnych) 12 radnych było „za”, 1 radny – „przeciw”.    

Sprawozdanie z działalności burmistrza

Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności z okresu pomiędzy sesjami. Rozpoczął od omówienia działań na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy. Do 27 czerwca br. 507 obywatelom Ukrainy nadane zostały numery ewidencyjne PESEL. Obecnie w lokalach gminnych, głównie w WDK w Niepruszewie umieszczone zostały 53 osoby. Z tytułu umowy z powiatem poznańskim na organizację tymczasowego miejsca zakwaterowania gmina otrzymała 108.080 zł. – Chciałbym wyrazić najszczersze wyrazy podziękowania wolontariuszom oraz darczyńcom, którzy zaangażowali się w zbiórkę darów dla potrzebujących z Ukrainy. 9 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie w Strażnicy OSP, aby jeszcze raz przekazać im słowa uznania dla ich bezinteresownej pracy – mówił burmistrz.

Następnie zostały omówione działania przetargowo-inwestycyjne przeprowadzone w okresie między sesjami. Burmistrz wymienił między innymi zakończenie procedury przetargowej związanej z dostawą komputerów przenośnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach programu „Grant – PPGR”. W trakcie jest przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn (etap II), ponadto trwają procedury przetargowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Buku oraz zostały ogłoszone wyniki przetargów na świadczenia usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2022/2023. W ramach inwestycji zakończone zostały prace związane z budową ul. Malinowej w Niepruszewie, przedłużony został termin budowy ul. Józefa Grobelnego w Buku (kanalizacja deszczowa), kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi (ul. Smugi przy stawie) – stan zaawansowania robót jest na poziomie 80 procent. W lipcu rozpocznie swoją działalność Żłobek Miejski „Bukowianka” – gminie w dn. 29 czerwca br. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu. Od 4 lipca rozpoczną się prace związane z modernizacją oświetlenia na mieniu ENEI. W kwestii stacji bazowej telefonii komórkowej w Dobieżynie przy ul. Ogrodowej burmistrz poinformował, że od dnia 20 czerwca przez 14 dni strony sprawy mogą wnosić uwagi i wnioski odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce wskazanej przez inwestora.

Burmistrz przypomniał, że do końca czerwca należy składać deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – do 28 czerwca zostało złożonych 70 procent. Mieszkańcy mieli też możliwość przekazania deklaracji na targowisku w Buku (24 czerwca) oraz podczas festynu Wianki w Niepruszewie (25 czerwca).

Burmistrz serdecznie zachęcał do udziału w spotkaniu podsumowujące dotychczasowe dyskusje i konsultacje w sprawie rewitalizacji rynku, które odbyło się 30 czerwca w Sali Miejskiej. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu Wianki w Niepruszewie. Słowa podziękowania skierował też do organizatorów jubileuszu 90 lecia OSP w Dobieżynie. Burmistrz mówił też o koncercie uczniów Studium Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego przy MGOK, który odbył się na zakończenie roku szkolnego. Podkreślił, że utalentowani młodzi artyści z gminy po raz kolejny pokazali swoje wspaniałe możliwości, z czego możemy być bardzo dumni.

Na zakończenie swojego sprawozdania burmistrz życzył udanych i bezpiecznych wakacji – dla dzieci, rodziców i wszystkich pedagogów.

Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za 2021 rok

Procedura udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi rozpoczęła się od omówienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2021 rok. Jak wyjaśnił Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Groński: – Raport wpłynął do Biura Rady w dn. 31 maja 2022 r. i na stronie internetowej została umieszczona informacja, że na sesji absolutoryjnej w dn. 28 czerwca 2022 r. odbędzie się debata nad raportem, w której oprócz radnych mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. W informacji umieszczono też zasady zgłaszania się do uczestnictwie w debacie. Każdy kto chciał zabrać głos miał możliwość zwrócenia się do Przewodniczącego Rady MiG Buk z wnioskiem zawierającym co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia. Najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję można było wnioskować o udział w debacie; jednak nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie od mieszkańców.

W Raporcie o stanie MiG Buk za 2021 rok został opisany stan gminy skupiając się na najważniejszych obszarach. Opracowanie zawiera informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej oraz działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Buku, jednostki organizacyjne, podmioty i organizacje funkcjonujące na terenie gminy w 2021 roku. Jak czytamy w podsumowaniu raportu: „Rok 2021 był drugim rokiem, kiedy funkcjonowaliśmy w cieniu pandemii. Pomimo licznych ograniczeń w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i sportowym udało się zrealizować wiele zaplanowanych inwestycji i przedsięwzięć”.

Omawiając raport burmistrz Paweł Adam podziękował Sekretarz MiG Buk Aleksandrze Wawrzyniak za koordynowanie przygotowania tak szczegółowego opracowania. I mówił: – Z raportu wynika, że rokrocznie zwiększają się dochody majątkowe gminy – pochodzące z mienia gminy, ale także z pozyskanych środków zewnętrznych. Tym samym wzrasta także wielkość wszystkich dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy – w stosunku do 2020 r. jest to wzrost o 755 zł, wzrosły także wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca – o kwotę 1324 zł (średnia wielkość wszystkich dochodów budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2021 r. wyniosła ok. 6.459 zł, a wydatków ok. 6.987 zł – przyp. red.), co jest potwierdzeniem tego, że zrealizowaliśmy rekordowy budżet pod względem wydatków majątkowych, czyli przeprowadzonych inwestycji. Na kwotę ponad 20 mln zł składają się też dochody i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W celu realizacji inwestycji podejmujemy zobowiązania finansowe w postaci obligacji, ale łącznie z pozyskanymi środkami jest to najlepsza inwestycja w mienie gminne. Mimo że te działania były zrealizowane w trudnych warunkach ciągle trwającej pandemii, przy rosnącej inflacji i niełatwym rynku usług, możemy mówić o rozwoju gminy. Realizowanie inwestycji jest możliwe dzięki dobremu zespołowi współpracowników, z którymi mam przyjemność pracować; ale też przy współpracy z radnymi, u których znajduję zrozumienie dla działań gminy. Dziękuję kierownikom referatów, w szczególności kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Ilonie Dębskiej, Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej Maciejowi Lechniakowi oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gmin, pracownikom urzędu, a także przewodniczącym komisji i Rady MiG Buk, radnym, sołtysom, OSP, wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Wojciechowi Jankowiakowi oraz wicestaroście poznańskiemu Tomaszowi Łubińskiemu.

Najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w 2021 roku:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie (ul. Żytnia),

– budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi (zakończenie I etapu),

– przebudowa budynku WDK w Dobieżynie,

– budowa ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi,

– budowa ul. Jaśminowej w Niepruszewie,

– przebudowa ul. Ogrodowej w Dobieżynie,

– remont ul. Sportowej w Buku,

– remont odcinka drogi w Żegowie,

– budowa ul. Wiśniowej w Niepruszewie,

– budowa parkingu buforowego w Buku przy ul. Wielkowiejskiej,

– przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Przykop w Buku,

– budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku,

– modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach,

– termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia „Vigilax”,

– rozbudowa i przebudowa budynku urzędu poprzez dobudowę windy zewnętrznej,

– zagospodarowanie terenów przy stawie w Dobieżynie,

– budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa w Dobieżynie, II etap;

– budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowo-pieszej Buk – Szewce,

– oświetlenie terenu rekreacyjnego w Pawłówku,

– budowa wiaty we wsi Cieśle,

– budowa ścieżki edukacyjnej w Parku Harcerza przy MGOK w Buku;

– przebudowa wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Otuszu,

– termomodernizacja WDK w Dobrej,

– wykonanie boiska piłkarskiego w Dakowach Suchych,

– doposażenia placów zabaw w kilku sołectwach,

– rewitalizacja boiska sportowego w Niepruszewie poprzez budowę zestawu sprawnościowego Street Workout,

– remont pomieszczeń sanitarnych w budynku OSiR w Buku,

– zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Niepruszewie,

– przebudowa schodów wejściowych do siedziby MGOK w Buku,

 – zakup wyposażenia LEGO Education na potrzeby świetlicy środowiskowej w Buku oraz wiele innych przedsięwzięć.

Burmistrz kontynuował: – W roku ubiegłym zainaugurowaliśmy działania związane z planami komunikacyjnymi gminy; podjęte zostały przełomowe decyzje dotyczące wywołania miejscowych planów odnoszące się do obwodnic: Północnej Buku oraz Niepruszewa (w tym roku rozpoczną się prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej). Realne plany realizacji całego układu komunikacyjnego wokół linii kolejowej są możliwe dzięki licznym spotkaniom, w tym między innymi debacie w Sali Miejskiej, podczas której wraz z przedstawicielami i kierownictwem PKP została wypracowana koncepcja. W 2021 r. odbyły się też procedury przetargowe, a w tym roku rozpoczęła się realizacja ważnej inwestycji dla gminy – budowa ronda na ul. Grodziskiej w Buku. Dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone, a dziewięć zostało wywołanych – wśród nich niektóre dotyczą bardzo ważnych i nowych terenów inwestycyjnych. Według stanu na 31.12.2021 r. będących w trakcie sporządzania jest 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w najbliższym czasie przedstawię informację o inwestorach, którzy zamierzają zainwestować na terenie gminy, co zapewni zwiększenie stałych dochodów budżetu gminy. W zakresie oświaty, w roku ubiegłym, udało się pozyskać wiele dofinansowań zewnętrznych, dzięki którym placówki edukacyjne miały możliwość zrealizować liczne projekty.

Rok 2021 zapamiętamy też dzięki innym inwestycjom, takim jak rozpoczęcie działalności: nowego przedszkola publicznego w Niepruszewie, Domu Dziennego Opieki Medycznej w Buku, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Pozytywnie zakończyły się też negocjacje z najemcą budynku, w którym działa przychodnia „Vigilax” – na okres 10 lat została zawarta umowa najmu, a w połowie lipca w ośrodku rozpocznie się remont w celu utworzenia gabinetu ginekologicznego, o co wspólnie zabiegaliśmy.

I jeszcze inne wydarzenia, w które obfitował 2021 rok. – Przy analizie sytuacji gminy w ubiegłym roku nie można zapomnieć o pandemii, w związku z tym najważniejszym wyzwaniem w tym zakresie, któremu musieliśmy sprostać i sprostaliśmy była organizacja szczepień na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Szczepień. Sprawna organizacja wszystkich punktów szczepień, także w przychodni „Vigilax” z pewnością przyczyniła się do wygranej mieszkańców gminy w konkursie „Rosnąca Odporność” i pozyskaniu miliona złotych. Z tym związany był też wspólny taniec w ramach Jerusalema Challange. Wśród wydarzeń sportowych nie można zapomnieć o zwycięstwie sportowym naszego mieszkańca – Bartosza Górczaka, który zdobył czwarte miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. UKS Bukowia Buk została Mistrzem Polski, a Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ubiegły sezon zakończył awansem do I Ligi Kobiet. To pozytywne wydarzenia, o których mówię z ogromną radością, ale w roku ubiegłym doświadczyliśmy też ogromnej straty – odeszła od nas prawdziwa osobowość samorządowa, nieoceniona Elżbieta Batura, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci – mówił burmistrz.

Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2021 rok zakończyła dyskusja, w ramach której radni mieli okazję zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Chwalili opracowanie; mówili, że raport został przygotowany rzetelnie, dokładnie, przejrzyście, zwięźle. Przechodząc do jego merytorycznych kwestii stwierdzili między innymi, że dzięki ubiegłorocznemu budżetowi w każdym sołectwie coś się działo: zrealizowano nowe inwestycje, przedsięwzięcia. Dominowały opinie radnych: – Ubiegły rok można w skrócie podsumować: wiele inwestycji, wydarzeń, bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych. Życzylibyśmy sobie, aby w kolejnych latach budżety gminy były równie dobre. I jak dodał Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Skoro dochody gminy wykonano na poziomie 93,5 proc., wydatki – prawie na 90 proc., to jak na rok pandemiczny wykonanie budżetu gminy za rok 2021 należy uznać za sukces. Życzylibyśmy sobie by wykonanie budżetu oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych było dalej kontynuowane.

Burmistrz Paweł Adam z wotum zaufania i absolutorium

Kolejnym punktem sesji, zgodnie z procedurą absolutoryjną, było rozpatrzenie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Jak mówił burmistrz szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 22 kwietnia br. https://buk.gmina.pl/6768-prace-komisji-rmig-buk-2/

            Wykonanie dochodów na poziomie ponad 82 mln zł (93,5 proc. planowanych dochodów), wykonanie wydatków 88,7 mln (89,0 proc. planowanych wydatków), wśród których należy zwrócić szczególną uwagę na rekordową wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych, tj. inwestycji, których łączna wartość przekroczyła kwotę 20 mln zł! Gdyby nie pozyskane  środki zewnętrzne, gmina nie mogłaby realizować takiego rekordowego zakresu inwestycji. Tylko w ubiegłym roku gmina zawarła umowy o dofinansowanie z różnych źródeł na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Gdyby do łącznej puli doliczyć dofinansowania pozyskane przez powiat i województwo, a także inne podmioty realizujące zadania dla mieszkańców gminy Buk, można byłoby mówić o pozyskanych funduszach w łącznej kwocie przekraczającej ponad 23 mln zł.  Podsumowując, burmistrz nazwał ubiegłoroczny budżet nie tyle co zrównoważonym, ale przede wszystkim inwestycyjnym. W ocenie również radnych wykonany budżet jest imponujący i nie zabrakło słów zachęty dla burmistrza i jego współpracowników, aby realizować podobne budżety w kolejnych latach.

            Szczegółowo uaktualnione zestawienie na temat wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przygotowane zostały przez Skarbnik MiG Buk Aleksandrę Szajek i dostarczone radnym jeszcze przed sesją.

Następnie odczytana została pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W dalszej kolejności w sprawie wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego swoje pozytywne opinie wystawiły Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisje Rady MiG Buk: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Na zakończenie tej części sesji zostało przedstawione jeszcze sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Buk za 2021 rok, które referowała Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

Następnie przeprowadzano głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. W punkcie wotum zaufania dla burmistrza Pawła Adama głosowało 13 obecnych radnych, z tego 10 było za udzieleniem wotum, 2 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Absolutorium burmistrzowi udzieliło – na 13 obecnych radnych, za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński, w imieniu radnych, pogratulował burmistrzowi i wręczył bukiety kwiatów, które z kolei w dowód wdzięczności za tak intensywną pracę i duże zaangażowanie w 2021 roku burmistrz przekazał Skarbnikowi MiG Buk Aleksandrze Szajek, Z-cy Skarbnikowi MiG Annie Lewińskiej oraz Sekretarzowi MiG Aleksandrze Wawrzyniak. – Bardzo dziękuję za wotum zaufania i udzielone absolutorium. Za nami dużo wyzwań, ale jeszcze więcej przed nami. Z tego miejsca wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Dla mnie największą dumą jest, że mogę kierować coraz lepszym urzędem, coraz lepszą kadrą samorządową. Wiele się od Was uczę, za co jestem Wam bardzo wdzięczny – współpracowników najlepiej się poznaje, kiedy są wyzwania i problemy, które wspólnie pokonujemy – mówił burmistrz Paweł Adam.

Kolejne punkty sesji

            W dalszej części sesji zostały przyjęte bieżące projekty uchwał, głównie dotyczące programów polityki zdrowotnej oraz zmian w przyznawaniu stypendiów „Bukowskie Sokoły”.

W punkcie „interpelacje i zapytania, oświadczenia radnych” wnioski dotyczyły między innymi inwestycji drogowych i utrzymania czystości w gminie, ale też podwyżek cen gazu, o których kilka miesięcy temu toczyły się dyskusje i były podejmowane działania oraz protesty też mieszkańców naszej gminy. I jeszcze ważny temat podwyżek cen ogrzewania dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Co dalej? Czy coś można zrobić w tej sprawie, jakoś pomóc?

Wrócono jeszcze do ostatnich ważnych wydarzeń, czyli festynu Wianki w Niepruszewie, który stało się kolejnym świętem gminy, za co radni serdecznie podziękowali organizatorom.

W punkcie sesji „Wystąpienia osób niebędących radnymi” została odczytana petycja grupy mieszkańców, którzy ustosunkowali się do projektu rozbudowy Biblioteki Publicznej na Placu Stanisława Reszki. Ich zdaniem opublikowana w mediach społecznościowych wizualizacja budynku nie wpisuje się w istniejący wizerunek placu i nie pasuje do otoczenia.  W uzasadnieniu swojego wniosku pytali między innymi czy wniosek był konsultowany z konserwatorem zabytków, czy były przeprowadzone analizy biblioteki w zakresie funkcjonowania i potrzeb. Grupa mieszkańców podpisana pod petycją domaga się zaniechania wszystkich dotychczasowych prac dotyczących projektu.

Głos zabrał burmistrz, który zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu komisji lub sesji, w odpowiedzi na w/w petycję, zostanie przedstawiona rzeczowa i merytoryczna odpowiedź. Wprawdzie sytuacja biblioteki została już omówiona na wcześniejszych spotkaniach z radnymi, ale jak widać warto do niej powrócić.

Podczas absolutoryjnej XLIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.;

– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.;

– nadania nazw ulicom w Niepruszewie;

– ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Buk za rok szkolny 2022/2023;

– nadania nazw ulicom w Kalwach;

– regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia naukowe i artystyczne w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Buk pod nazwą „Bukowskie Sokoły”;

– przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania: wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk;

– przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Buk na lata 2022-2026;

– przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w gminie Buk na lata 2022-2026;

– przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania: osteoporozy w gminie Buk;

– przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Buk na lata 2022-2026;

– zmiana uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 r.;

– zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content