skip to Main Content

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek                                                                                    

położonych w Niepruszewie, gmina Buk, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

Działki posiadają aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2011 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w Niepruszewie – działki o numerach ewidencyjnych 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/3, 119” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 149 poz. 2411) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i zabudowę mieszkaniowo – usługową. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 17.01.2024 r., od 17.01.2024 r. do 01.03.2024 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.); wniosków nie złożono.

Poz.1. działka nr 115/19, o pow. 0,1683 ha, obręb Niepruszewo, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą.

Cena wywoławcza wynosi:      300.000,00 zł netto,

wadium wynosi:                         30.000,00 zł,

minimalne postąpienie wynosi : 3.000,00 zł.

Przetarg na pozycję nr 1 odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 8oo  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Poz.2. działka nr 115/23, o pow. 0,1306 ha, obręb Niepruszewo, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Cena wywoławcza wynosi:      240.000,00 zł netto,

wadium wynosi:                         24.000,00 zł,

minimalne postąpienie wynosi:  2.400,00 zł.

Przetarg na pozycję nr 2 odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 9oo  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Poz.3. działka nr 115/27 (0,0691 ha) i 705/9 (0,0360 ha), o łącznej pow. 0,1051 ha, obręb Niepruszewo, zapisana w księgach wieczystych numer PO1S/00021800/7 i PO1S/00034665/2 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą.

Cena wywoławcza wynosi:      200.000,00 zł netto,

wadium wynosi:                        20.000,00 zł,

minimalne postąpienie wynosi: 2.000,00 zł.

Przetarg na pozycję nr 3 odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 10oo  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Poz.4. działka nr 705/15, o  pow. 0,1182 ha, obręb Niepruszewo, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00034665/2 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Cena wywoławcza wynosi:     230.000,00 zł netto,

wadium wynosi:                        23.000,00 zł,

minimalne postąpienie wynosi: 2.300,00 zł.

Przetarg na pozycję nr 4 odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 11oo  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Obciążenia:  brak wpisów.

Zobowiązania: na terenie działki numer 115/19, wzdłuż granicy z działką numer 120, obręb Niepruszewo występuje sieć gazowa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką  na konto Urzędu Miasta i Gminy Buk Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2024 r. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Ewentualne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Nieruchomości podane powyżej są niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają ukształtowanie terenu płaskie, gęsto porośnięte nieuporządkowaną roślinnością trawiastą, chwastami i w części krzewami. Działki posiadają możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, energetyczną, gazową oraz posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej gruntowej – ulicy Dębowej.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu do pobrania na stronie www.buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości.
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej www.buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka określone powyżej  potwierdzające, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej www.buk.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niepruszewo, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 061-8140671, 618884416, zapytania proszę kierować na e-mail:.

Back To Top
Skip to content