skip to Main Content

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIG BUK o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Buk uchwały nr LX/552/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033

W dniu 30 stycznia 2024 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą   nr LVIII/522/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 18 marca 2024 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: , w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. a) z datą wpływu po dniu 18 marca 2024 r.,
  2. b) bez danych kontaktowych,
  3. c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  3. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk, nr tel. 61 8884410, e-mail:
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem:

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie http://bip.buk.gmina.pl/m,1739,informacje-o-prywatnosci.html oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

Back To Top
Skip to content