skip to Main Content

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Buku oficjalnie otwarty

20 września br. odbyło się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Buku, wielomilionowej inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych, która stała się wizytówką nowoczesnego oblicza bukowskiego samorządu.

 

W otwarciu udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Marek Borowczak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński, przedstawiciele powiatu poznańskiego, PKP, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, wójtowie i burmistrzowie innych gmin z powiatu poznańskiego, burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam, pracownicy magistratu, radni poprzedniej i obecnej kadencji, sołtysi.

Uczestniczyli też ósmoklasiści ze szkół podstawowych z gminy, którzy mieli okazję wysłuchać prelekcji dr Zdzisława Bernackiego z Zakładu Agroekologii i Bioindykacji Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN na temat ograniczenia emisji CO2 do atmosfery w kontekście prezentowania proekologicznych idei poprzez zmniejszenie emisji ilości spalin wytwarzanych przez samochody.

Pomoc wielu instytucji

Burmistrz Paweł Adam podziękował wielu instytucjom, podmiotom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji. Słowa podziękowania skierowane zostały między innymi pod adresem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, wicestarosty Tomasza Łubińskiego, przedstawicieli PKP, Stowarzyszenia Metropolii Poznań oraz też władzy samorządowej poprzedniej kadencji. – Mimo że największy zakres prac administracyjnych, projektowych i budowlanych był realizowany w obecnej kadencji samorządu, to bez wątpienia inicjatywa i chęci zostały wyłożone w poprzedniej kadencji, a zwłaszcza złożony został wniosek aplikacyjny i w postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca – mówił burmistrz Paweł Adam.

Licznie zaproszeni goście pogratulowali mieszkańcom naszej gminy tak znaczącej inwestycji. Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego powiedział, że tylko zintegrowanie komunikacji na różnych poziomach i obszarach pozwoli szybciej, lepiej i w bardziej komfortowych warunkach się przemieszczać, na czym skorzystają też mieszkańcy Tarnowa Podgórnego.

Podczas oficjalnej części imprezy nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, które miało znaczenie bardziej symboliczne, bo mieszkańcy gminy już od kilku tygodni mogą korzystać z całkowicie zmodernizowanego dworca, a od ubiegłego roku – też z nowej ścieżki rowerowej pomiędzy Bukiem a Szewcami.

– Inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jak bardzo, najlepiej widać to po zapełnieniu praktycznie wszystkich miejsc parkingowych oraz po dużej liczbie jednośladów. To dowód na to, że mieszkańcy zaczęli korzystać z węzła praktycznie od samego początku. Bukowski węzeł przesiadkowy bez wątpienia już spełnia swoje zadanie. Jestem też przekonany, że dzięki tej infrastrukturze wielu mieszkańców przekonało się, że warto przesiąść się na kolej. A jeśli jeszcze nie, to z pewnością choćby dla obecnej dziś młodzieży szkolnej, ósmoklasistów, którzy już niebawem będą stali przed wyborem szkoły średniej, skorzystanie z dojazdu pociągiem będzie jedynym i zapewne najrozsądniejszym wyborem – stwierdził burmistrz Paweł Adam.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych

– Takich punktów przesiadkowych wyznaczyliśmy ponad 40. Powoli zbliżamy się do finału, ponieważ niemal wszystkie te inwestycje zostały już zrealizowane. Jedne są większe, inne mniejsze. Węzeł w Buku należy do tych jednych z największych i najładniejszych – powiedział Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” zostało zrealizowane w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020.

Inwestycja powstała z inicjatywy władz gminy Buk we współpracy z powiatem poznańskim. Wykonanie tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez dofinansowania ze środków UE. Dzięki temu, że na terenie Metropolii Poznań i powiatu poznańskiego powstało kilkadziesiąt zintegrowanych węzłów przesiadkowych, gmina Buk też mogła skorzystać z takiej możliwości. Będąc członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, sięgnęła po środki unijne dedykowane Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, pozyskując 5.851.696,00 zł. Zrealizowana inwestycja węzła przesiadkowego wyniosła 8.856.000,00 zł.

Koszty zrealizowanego całego projektu partnerskiego powiatu poznańskiego oraz miasta i gminy Buk wyniosła 16.400.475 zł, natomiast kwota dofinansowania całości zadania – 9.594.226 zł.

 

Ścieżka rowerowa pomiędzy Bukiem a Szewcami

Projekt składał się z dwóch zasadniczych elementów: budowy węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Buku – tę inwestycję realizowała gmina. Drugim jej składnikiem była budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Bukiem a Szewcami, która połączyła sołectwa i miasto bezpośrednio z węzłem przesiadkowym.

– Ideą zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest współpraca między różnymi szczeblami samorządów. Powiat mocno wspiera gminy przy tego typu inwestycjach. Jest to jeden z kilkunastu węzłów przesiadkowych realizowanych w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których dysponentem jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań – stwierdził Bartosz Zawieja, dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Najpierw wybudowano ścieżkę rowerową, a partnerem gminy Buk przy realizacji zadania był powiat poznański. – Naszą rolą było zbudowanie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do nowego węzła przesiadkowego – uważa Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa połączyła skrzyżowanie ulic Grodziskiej i Lipowej w Buku z torami kolejowymi, a następnie ze skrzyżowaniem ulic Mylnej i Bukowskiej w Szewcach. To ponad 4,5 kilometra. Dzięki temu mieszkańcy zarówno Buku, jak i Szewc oraz Zgody zyskali dogodne połączenie rowerowe z dworcem kolejowym w Buku. Ścieżka kosztowała 7.448.990 zł, zaś dofinansowanie z funduszy unijnych wynosiło 3.510.855 zł.

– Przy okazji postanowiliśmy wymienić nawierzchnię jezdni wzdłuż całej nowej ścieżki – stwierdza Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Zakres prac obejmował ułożenie nowych warstw jezdni, odwodnienie drogi, wzmocnienie krawędzi i pobocza kruszywem, wykonanie peronów autobusowych i zjazdów na posesje. Koszt przebudowy to około 4,3 mln zł. Zadanie powiat poznański sfinansował z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii).

Integracja różnych środków transportu

Celem projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” była integracja różnych środków transportu w ramach ZWP w Buku. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu gminnym i ponadlokalnym (MOF Poznania) poprzez: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, parkingów „park&ride” i „bike&ride”, ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i energooszczędnego oświetlenia.

Ponadto inwestycja przyczyniła się również do:

– modernizacji dróg dojazdowych do stacji kolejowej Buk,

– zwiększenia integracji różnych form komunikacji wokół transportu szynowego,

– poprawy dojazdu do stacji kolejowej Buk,

– poprawy płynności ruchu kołowego,

– zmniejszenia hałasu drogowego i emisji spalin,

– zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych w ramach węzła przesiadkowego,

– zapewnienie miejsc postojowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym,

– zwiększenia dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,

– zwiększenia komfortu podróży w zakresie przemieszczania i parkowania,

– zmniejszenia liczby wypadków drogowych poprzez wprowadzenie ciągów pieszych i rowerowych,

– zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko.

Zakres inwestycji obejmował również prace rozbiórkowe oraz przebudowę ulic Kolejowej i Dworcowej, w tym budowę ronda u zbiegu ulic, poczekalni dla pasażerów oraz montaż automatycznej toalety publicznej. Ponadto przeprowadzono montaż małej architektury (postawiono wiaty dla pasażerów i rowerów, ławki, kosze na śmieci; zainstalowano tablicę informacyjną), instalację teletechniczną oraz wprowadzono monitoring. Integralną częścią tego zadania przy wykorzystaniu środków unijnych jest również kampania informacyjno-promocyjna oraz promocja projektu, które wzmocnią oddziaływanie projektu na zwiększenie mobilności mieszkańców w oparciu o transport publiczny.

– Korzystanie z węzła przesiadkowego oznacza dla podróżujących wygodę i oszczędność czasu. Na podróż samochodem, zwłaszcza w godzinach szczytu, trzeba przeznaczyć często ponad dwa razy więcej czasu, niż kiedy podróżujemy pociągiem, w niespełna pół godziny. Na przykład jadąc do Poznania, musimy wziąć pod uwagę korki, które są w obrębie samego miasta, a PKM dociera do jego centrum – mówi Bogdan Frąckowiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Nowe kompleksowe działania

W ramach działań komplementarnych do zrealizowanego węzła przesiadkowego, burmistrz Paweł Adam podjął też starania mające na celu przedłużenie przejścia podziemnego pod torami (wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych) zapewniające dostępność do peronów mieszkańcom południowej części gminy, oddzielonych od miasta dwoma przejazdami kolejowymi. Docelowo po stronie południowej od torów powstanie spójny układ dróg wraz z ciągami pieszo-rowerowymi oraz infrastrukturą do pozostawienia środka lokomocji w bezpiecznym miejscu. Na terenie gminy planowane jest również uruchomienie wewnętrznej komunikacji gminnej.

Powyższe działania zostały omówione na sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się tego samego dnia, a układ wokół linii kolejowej stanowi jeden z elementów przedstawianej podczas sesji prezentacji planowanego i docelowego układu komunikacyjnego na terenie gminy Buk.  Więcej o tym w relacji z sesji.

Efekty realizacji projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych: 1 szt.

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”: 1 szt.

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 127 szt.

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 5 szt.

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”: 1 szt.

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”: 64 szt.

Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 5,084 km

Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych: 1 szt.

 

 

Back To Top
Skip to content