skip to Main Content

Relacja z prac komisji – 15 czerwca

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk odbyło się 15 czerwca br. 

Ostatnia komisja przed wakacjami:

stawy, Jezioro Niepruszewskie, lekkoatletyka

 

Retencja wody w gminie Buk, ochrona wód Jeziora Niepruszewskiego i terenów przyległych, problem zakłócania przestrzeni wypoczynkowej, plany rekultywacji stawów wiejskich i oczek wodnych oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych na tego typu zadania zdominowały pierwszą część wspólnego posiedzenia, jeszcze w formie zdalnej, komisji Rady Miasta i Gminy Buk (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych). W dalszej kolejności przedstawiono i omówiono plany rozwoju oraz system zachęt dla uprawiania lekkoatletyki w ramach możliwości stadionu miejskiego.

 

Radni jeszcze przed posiedzeniem komisji otrzymali kompleksowe informacje na temat naturalnych zbiorników retencyjnych w naszej gminie, różnorodny materiał też zdjęciowy i filmowy. Podczas wtorkowych obrad zaproponowano, aby te prezentacje udostępnić również sołtysom – z pewnością okażą się one przydatne w ich pracy.

Szczególnie zadbać o stawy

Radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty zwrócił uwagę na możliwości uzyskania dofinansowania z programów, w ramach których w tym temacie można się starać o środki pomocowe np. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenia skutków zagrożeń”. „Moja Woda”, „Złap deszcz”. O fundusze mogą zabiegać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak też przedsiębiorcy czy sami mieszkańcy. I to właśnie z myślą o tych ostatnich odbiorcach, radny Tomasz Plewa zaapelował, aby rozpropagować informacje o tych programach. Będzie to też jeden z wielu obszarów działania, którym zajmie się już nowo powołany pełnomocnik ds. ochrony środowiska. Temat programów dofinansowania w tej dziedzinie zostanie też podjęty na łamach lipcowego wydania „Kosyniera Bukowskiego”.

W trakcie dyskusji radni zastanawiali się, które stawy w naszej gminie wymagają interwencji w pierwszej kolejności. Jak mówił burmistrz Paweł Adam: – Żeby podjąć jakiekolwiek działania, na przykład w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych musimy określić priorytetowe potrzeby tzn. które z omawianych stawów wiejskich w pierwszej kolejności powinny zostać zrekultywowane. Czy bardziej należy się skupić na stawach występujących w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, a może na tych śródpolnych. Państwo wiedzą najlepiej, które zbiorniki retencyjne służą mieszkańcom na co dzień, a które są już zapomniane. Stawy mają być miejscem spotkań, wędkowania, a nie opuszczonymi miejscami, którymi nikt się nie interesuje. Jak ta kwestia zostanie rozstrzygnięta, wówczas będziemy mogli przygotować niezbędną dokumentację.

Radni dość zgodnie doszli do wniosku, którymi zbiornikami retencyjnymi trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Są to stawy w: Kalwach (przy al. Lipowej), Dobieżynie (przy ul. Bukowskiej), Szewcach (przy ul. Bukowskiej i przy ul. Mylnej) oraz Dobrej (Sznyfin).

Pojawił się też pomysł, aby przy stawach instalować ministopnie – zapory wodne, które pozwoliłyby zatrzymać wodę w rowach wodnych. Bo co do tego, że wodę trzeba zatrzymywać, nikt nie miał najmniejszych wątpliwości.

Jezioro Niepruszewskie w hałasie i w ciszy

Ochrona wód Jeziora Niepruszewskiego i terenów przyległych oraz problem zakłócania przestrzeni wypoczynkowej były kolejnymi zagadnieniami podjętymi na posiedzeniu komisji w części tzw. wodnej. Mówiono o jakości wody w jeziorze i czynnikach jakie na nią wpływają. Radna Elżbieta Batura, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych przedstawiła ten temat w szerszym kontekście. Zarówno pod kątem intensywnego nawożenia na okolicznych polach, co jest przyczyną wytwarzania azotanów i fosforanów zanieczyszczających jezioro, jak też dużego nasłonecznienia i płytkości jeziora, w rezultacie czego może dojść do, tak jak w roku ubiegłym. zakwitu sinic, w rezultacie czego jezioro trzeba było zamknąć na kilka dni. Stan biologiczny Jeziora Niepruszewskiego na pewno podnoszą kosne łąki i dobrze wykształcona strefa szuwarowa, które częściowo zatrzymują zanieczyszczenia.

Radny Tomasz Plewa stwierdził, że omawiając ten temat należy wziąć pod uwagę zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora. Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował informację, że większość budynków położonych na terenach mieszkaniowych zlokalizowanych nad Jeziorem Niepruszewskim została włączona do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednak te informacje powinny być bardziej szczegółowe, muszą zawierać dane, ile budynków zostało objętych ankietami przeprowadzonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i co z tych badań wynika dla stanu jakości wody w Jeziorze Niepruszewskim. Informacje bardziej szczegółowe mają zostać przygotowane w najbliższym czasie.

Jarosław Sznycer, dyrektor OSiR podjął kwestię zakłócenia przestrzeni wypoczynkowej nad Jeziorem Niepruszewskim. Tłumaczył, że na mocy uchwały Rady Powiatu Poznańskiego dopuszczalne jest używanie łodzi z silnikami motorowymi i skuterów wodnych, oczywiście w ograniczonym zakresie dotyczącym dni i godzin, w których można pływać. – Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy są zainteresowani slipowaniem skuterów wodnych, trzeba stworzyć warunki korzystania z tej formy wypoczynku. Zapotrzebowanie na atrakcje nad jeziorem jest coraz większe, a tego typu działania i tak są związane z hałasem. Musimy znaleźć kompromis pomiędzy tymi, którzy wolą ciszę i spokój a właścicielami motorówek – mówił dyrektor OSiR Jarosław Sznycer.

Radni wyszli z inicjatywą, aby dokładnie przyjrzeć się temu problemowi (np. w jakich dniach i godzinach skuterów wodnych jest najwięcej) podczas tegorocznych miesięcy letnich i do tematu wrócić po wakacjach. Aby wiedzieć jaka jest skala tego zjawiska i zastanowić się co można z tym zrobić.

Lekkoatletyka dla każdego

            Zanim radny Tomasz Plewa przeszedł do kolejnego punktu programu, skorzystał z obecności na komisji Jarosława Sznycera (nie tylko dyrektora OSiR, ale też trenera UKS Bukowia) i pogratulował drużynie szczypiornistek z Buku, które w ubiegły weekend na zawodach w Świebodzicach zdobyły tytuł Mistrza Polski na Finale Pucharu ZPRP Młodziczek.

Jeszcze przed posiedzeniem komisji radni otrzymali plany rozwoju i system zachęt dla uprawiania dyscyplin LA, w ramach możliwości stadionu miejskiego. Zadaniem radnych było we własnym zakresie udać się na wizytację bazy lekkoatletycznej na stadionie w Buku.

Zgodnie stwierdzono, że stadion lekkoatletyczny ma dobrą infrastrukturę i sprzęt do uprawnia dyscyplin LA. Też jest dobrze zarządzany i propozycje OSiR, aby zapewnić mieszkańcom gminy jak największy dostęp do obiektów sportowych, zintensyfikować współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego czy klubami sportowymi, zapewnić cykliczność zawodów lekkoatletycznych, też zapraszać znanych zawodników lekkoatletycznych, są jak najbardziej słuszne. Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer mówił też o konieczności dokonania niezbędnych inwestycji na stadionie: budowie nowego oświetlenia i zapewnieniu sztucznego oświetlenia, zakupie systemu do elektronicznego pomiaru czasu.

Radna Elżbieta Batura zaproponowała, aby zastanowić się nad skumulowaniem godzin wychowania fizycznego w szkołach. Aby czas spędzony na stadionie nie ograniczał się jedynie do 45 minut lekcyjnych, w ramach których trzeba jeszcze dojść do niego i wrócić do szkoły. Skumulowanie godzin w-f dałoby być może realną możliwość uprawniania przez uczniów tej dyscypliny sportowej.

Przy okazji tego tematu pojawiło się zapytanie, na ile przy promocji lekkoatletyki w naszej gminie możemy liczyć na Bartosza Górczaka, zdobywcę m.in. srebrnego medalu na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy,  który jest mieszkańcem Szewc. Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer odpowiedział, że na razie panu Bartoszowi zostały przedstawione propozycje m.in. trenowania na obiektach OSiR. Czekamy na odpowiedź, a nie zapominajmy,  że w ostatnim czasie zawodnik intensywnie uczestniczył w zawodach sportowych i zdobywał kolejne medale.

Projekty uchwał

            W dalszej kolejności posiedzenia radni zaopiniowali przedstawione im projekty uchwał. Na dłużej zatrzymano się przy projekcie uchwały dotyczącej zmiany w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2021 rok. Dopytywano się m.in. o zwiększenie wydatków na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie.

Burmistrz Paweł Adam wyjaśniał, że WDK w Dobieżynie wymagał dużych nakładów finansowych. Tłumaczył to potrzebą kompleksowej modernizacji budynku. Należało zmodernizować m.in. pomieszczenia przy toaletach na parterze, podłogi w ciągu komunikacyjnym pomiędzy salą główna a schodami, też schody w budynku. Trzeba było wymienić wszystkie grzejniki CO w sali głównej na parterze budynku. Przygotowań wymagała też sala, która zostanie przekazana na potrzeby filii biblioteki. Też nie można zapominać, że budynek jest dość duży i stąd tak wysokie koszty tej modernizacji. – Dzięki poniesionym nakładom, ta inwestycja powinna służyć nam latami. WDK w Dobieżynie cieszy się też ogromnym zainteresowaniem organizatorów różnego rodzaju uroczystości i nie możemy ich zawieść. Mam nadzieję, że Państwo też podzielacie pogląd, że każdą inwestycję należy modernizować kompleksowo. Aby za chwilę nie wracać do niej, bo jest konieczność przeprowadzenia kolejnych remontów – mówił burmistrz Paweł Adam.

Skarbnik Miasta i Gminy Buk Aleksandra Szajek przedstawiła najistotniejsze zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031, a szczegółowe opracowanie w tym zakresie radni otrzymali jeszcze przed posiedzeniem komisji.

Sprawy bieżące

W ostatnim już punkcie posiedzenia komisji, w „sprawach bieżących” zostały podjęte kwestie m.in. możliwości obniżenia kosztów korzystania ze sprzętu OSiR przez młodzież w czasie wakacji, uszkodzonych studzienek zgłaszane przez mieszkańców Buku, potrzeby przesunięcia niektórych przystanków autobusowych w gminie, placów zabaw i dofinansowania do nich.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa wnioskował do radnych, aby w bieżących sprawach interwencyjnych zgłaszać swoje zapytania do urzędu na adres: .

Na tym po ponad trzygodzinnych obradach posiedzenie komisji zakończono. 22 czerwca br. czeka nas absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał w sprawie:

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kalwach przy al. Lipowej;

– utworzenia Miejskiego Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz nadania mu statusu;

– wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli nie będących przedszkolami specjalnymi prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

– ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Buk na rok szkolny 2021/2022;

– nadania nazwy ulica Słoneczna w miejscowości Wygoda;

– nadania nazw ulicom w Otuszu;

– zmiany Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiany uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

Back To Top
Skip to content