skip to Main Content

XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję Mieszkańców, że dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/-/ Piotr Goroński

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XLVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 25 października 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Buk za rok szkolny 2021/2022.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ.
2) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie.
3) Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
4) Nadanie nazwy ulicy Za Lasem we Wysoczce.
5) Udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
6) Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
7) Przyjęcie na 2023 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
9) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Pliki do pobrania:

Klauzula ochr. danych osob.

Back To Top
Skip to content