skip to Main Content

Prace Komisji RMiG Buk

Decyzje, które nie mogą czekać

Przygotowania obiektów rekreacyjnych i sportowych do sezonu letniego, oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, omówienie projektów uchwał oraz pilne wnioski, które nie mogą czekać, zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 24 maja br.

OSiR przygotowany do sezonu letniego

Spotkanie rozpoczęło się od wizytacji hali sportowej w Buku. Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer oprowadził radnych po wyremontowanych pomieszczeniach; też tych, które zyskały nowe oblicze w poprzednich latach. Remonty udało się przeprowadzić dzięki pozyskanym środkom w ramach trzech kolejnych edycji programu „Szatnia na medal”. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że te prace były jak najbardziej potrzebne, bo dobrze pamiętali w jak dramatycznym stanie wcześniej wyglądały te pomieszczenia. Hol zyskał nowe oblicze, jest bardziej przestronny, jaśniejszy i bardziej funkcjonalny, a odremontowane toalety lśnią czystością i zachęcają do wejścia. Po okresie zastoju spowodowanym pandemią wróciły imprezy organizowane w hali sportowej. Codziennie odbywają się zajęcia (lekcje wychowania fizycznego, treningi), a w soboty i niedziele – turnieje i imprezy. Teraz OSiR czekają kolejne prace remontowe, tym razem pomieszczeń socjalnych na piętrze, na co już po raz czwarty uzyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł w programie „Szatnia na medal”.

Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer omówił też przygotowania obiektów rekreacyjnych i sportowych do sezonu letniego w gminie – ich stan i potrzeby w zakresie remontu lub modernizacji. Mówiąc o hali sportowej poinformował, że w okresie wakacji będzie nieczynna, co jest związane z koniecznością wykonania niezbędnych napraw na płycie boiska oraz ze wspomnianym remontem pomieszczeń na piętrze. – Wszystkie obiekty sportowe zostały, zgodnie z planem, przygotowane do sezonu letniego i można z nich korzystać bez ograniczeń. Zarówno boiska trawiaste, jak i te ze sztuczną nawierzchnią poddane zostały wymaganym zabiegom i konserwacji. Na wszystkich obiektach dokonano niezbędnych napraw. Jednak galopujący wzrost cen towarów i usług w ogromnej mierze odbija się na kosztach utrzymania tych obiektów. W przypadku terenów zielonych koszty generuje zużycie dużej ilości paliwa, nawozów i, w obecnym stanie suszy, wody do podlewania murawy. Korzystanie z usług konserwacji, przeglądów, napraw również zwiększa i obciąża budżet OSiR. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów to ogromne koszty.

Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer wymienił najpilniejsze potrzeby remontowe. W pierwszej kolejności należy zapewnić oświetlenie na bocznej płycie boiska w Buku i zamontować system nawadniania. Słupy lampowe są tu bardzo stare, a beton ze słupów już się kruszy i grozi awarią. Na stadionie w Niepruszewie remontu wymaga trybuna, niezbędna jest też budowa systemu nawadniania płyty boiska. Na boisku orlika PZU w Buku potrzebna jest wymiana sztucznej nawierzchni. Kolejną pilną potrzebą remontową jest renowacja podłogi i wymiana okien oświetlenia w hali sportowej.

Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

W dalszej kolejności posiedzenia, już w Sali Miejskiej, radni omówili ofertę wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, która jest finansowana z budżetu gminy i funduszy sołeckich. Są to kolonie, obozy, rajdy wycieczki, imprezy, wydarzenia, zabawy na placach, które są organizowane przez jednostki podlegające urzędowi: MGOK, OSiR, Bibliotekę i Kino oraz organizacje pozarządowe i szkoły w gminie. Informacje na ten temat radni otrzymali w materiach na posiedzeniu komisji.

MGOK wakacje rozpocznie koncertem w dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca. Na lipiec i sierpień zaplanowano zajęcia stacjonarne w MGOK i na terenie Parku Sokoła, w programie których znajdą się między innymi warsztaty plastyczne, kreatywne, wokalne, muzyczno-taneczno-ruchowe, z robotyki z klockami LEGO, gry na ukulele, dwie całodzienne wycieczki do Wrocławia i Torunia. W ofercie również zajęcia wakacyjne dla seniorów, na przykład tydzień integracyjny czy warsztaty plastyczne.

OSiR już tradycyjnie zaprasza na tygodniowe zajęcia wakacyjne (dwie edycje: 25-29 lipca i 1-5 sierpnia), w ramach których planowane są zajęcia na stadionie, na kąpielisku w Niepruszewie oraz wyjazdy fakultatywne. Biblioteka i Kino na ten okres zaplanowały bezpłatne seanse filmowe oraz dwie tury warsztatów kreatywnych inspirowanych dziejami bohaterów literackich.  PTTK, w ramach dofinansowania z budżetu gminy, organizuje biwak w Stanicy Koła w Jabłonnie, a ZHP – 15-dniowy obóz nad namiotami i kolonie w Ustroniu Lipowcu. I jeszcze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo ofertę dotyczącą wypoczynku dla dzieci i młodzieży przedstawi w trybie małych zleceń.

Trzy szkoły podstawowe w gminie: w Buku, Szewcach i Dobieżynie zaproponowały półkolonie letnie, w programie których odbędą się między innymi zajęcia ruchowe, czytelnicze, artystyczne, gry terenowe, podchody, konkursy, wycieczki, wyjazdy do kina czy do zoo.

Dyskutując na temat propozycji wakacyjnych radni dopytywali między innymi czy terminy organizowanych półkolonii i zajęć zaproponowanych przez jednostki podlegające urzędowi zostały odpowiednio skoordynowane. Chcieli wiedzieć, czy w ramach odpłatnych półkolonii w szkołach będzie można ubiegać się o zniżki dla dzieci z rodzin wielorodzinnych czy dzieci uchodźców z Ukrainy. Koszt tych półkolonii w zależności od frekwencji i odpłatności za autokar oraz bilety wstępu to: 500 – 600 zł, a nawet 1300 zł od osoby. Ten ostatni poziom cen wzbudził wątpliwości, co w najbliższych dniach zostanie dokładnie wyjaśnione.

Jak tłumaczył burmistrz Paweł Adam gmina nie dopłaca do półkolonii organizowanych przez szkoły, a należy wziąć pod uwagę, że ceny paliwa, wynajęcia autokaru, biletów wstępu są coraz wyższe. Gmina finansuje zajęcia organizowana przez MGOK, OSiR, Kino, Bibliotekę i oferta wypracowana przez te jednostki jest bardzo różnorodna. Też sołectwom zostaną zapewnione odpowiednie zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. – Zresztą, doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że zainteresowanie ofertą wakacyjną wśród rodziców i dzieci nie jest duże. Po okresie pandemicznym i zamknięciu w domach, jesteśmy spragnieni wyjazdów nad morze, jeziora czy w góry. Może więc w tym roku będzie inaczej – dodał burmistrz.

Projekty uchwał

Następnie radni zajęli się dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy, który ma pozostać na dotychczasowym poziomie – zmiana wynikała z nowelizacji przepisów prawa dotyczących ochotniczej straży pożarnej.

Drugi projekt uchwały dotyczył emisji obligacji przez Miasto i Gminę Buk w wysokości 13.700.000 zł. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych, bez dyskusji i w dalszej kolejności odbędzie się nad nimi głosowanie na najbliższej sesji Rady MiG Buk, którą zaplanowano na 7 czerwca br.

 

Pilne potrzeby gospodarki wodno-ściekowej

Kolejnym przedmiotem dyskusji były wnioski, które wpłynęły do burmistrza i radnych, a związane są z koniecznością wprowadzenia korekty poprawek do uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Pierwszy z nich został przygotowany przez Prezesa Zarządu ZGK Tomasza Stawickiego, który w nawiązaniu do przedstawionego programu gospodarki wodno-ściekowej w gminie (omawianym na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 22.04.br.) wnioskował o dokapitalizowanie spółki przez gminę w wysokości 16 mln zł na okres kolejnych pięciu lat. https://buk.gmina.pl/6768-prace-komisji-rmig-buk-2/

Zdaniem Prezesa Zarządu ZGK Tomasza Stawickiego niezbędne jest też przekazanie w trybie pilnym 760.000 zł netto w celu dokonania wymiany sieci wodociągowych w Dakowach Suchych – ulica Rzemieślnicza o długości 599 mb, w Niepruszewie – ulica Szkolna o długości 270 mb oraz ulicy Mylnej pomiędzy Szewcami a Dobieżynem o długości 509 mb. – Obecnie przedmiotowe sieci są wykonane z azbestocementu, a w związku z planowanymi remontami w/w ulic przez gminę należy dokonać ich pilnej wymiany, jeszcze przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych w nową nawierzchnię przez gminę – mówił Prezesa Zarządu ZGK Tomasz Stawicki.

Radni w trakcie dyskusji przyznali, że modernizacja kluczowych obiektów infrastruktury wodno-ściekowej jest niezbędna, podobnie jak bieżące prace związane z wymianą sieci wodociągowych. Jednak nie spodziewali się, że zaproponowana kwota będzie aż tak wysoka. Przy okazji zgłoszona została propozycja, aby Komisja Rewizyjna Rady MiG Buk przeprowadziła kontrolę w ZGK w zakresie sprzedaży majątku ruchomego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zaproponował, aby na pilne bieżące potrzeby ZGK przeznaczyć teraz 1 mln zł, z przeznaczeniem na wymianę wspomnianej sieci, a pozostałe dofinansowanie w wysokości 15 mln zł rozłożyć na dłuższy okres: siedmiu lat (w 2023 r. – 3 mln zł, pozostałe 6 lat – po 2 mln zł). Z tą kompromisową propozycją zgodził się zarówno burmistrz jak i zaakceptowali to radni.

Milion dla mieszkańców

W dalszej kolejności zajęto się pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku, w którym wnioskuje o pilne rozważenie zakupu, na potrzeby jednostki, samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jak pisze Prezes OSP w Buku Rafał Ratajczak: „Niestety, ale pomimo zapewnień nie udało się pozyskać pieniędzy z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Sytuacja taka nastąpiła pomimo faktu, iż z budżetu gminy została zadeklarowana najwyższa w powiecie poznańskim kwota wkładu finansowego gminy na zakup. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost zagrożenia pożarowego spowodowanego aktualną sytuacją meteorologiczną i kolejnym rokiem, w którym w Wielkopolsce występuje zjawisko suszy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy jest niezbędny na wyposażenie jednostki”. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w zakresie nabycia takiego pojazdu, OSP w Buku proponuje zakupić samochód w cenie ok. 1.250.000 zł. Wnioskują by połowę kwoty z 1 mln zł (tj. 500.000 zł), którą gmina Buk otrzymała dzięki wysokiemu wyszczepieniu mieszkańców gminy w ramach Narodowego Programu Szczepień przekazać właśnie na zakup specjalistycznego pojazdu, a resztę kwoty uzupełnić w ramach budżetu gminy.

Burmistrz poparł wniosek strażaków mówiąc, że Ochotnicy szczególnie zaangażowała się w walce z COVID-19. Ponadto ciężki sprzęt bojowy będzie potrzebny jak najszybciej też dlatego, że zbliżają się żniwa, a rolnikom należy zapewnić bezpieczne warunki pracy.

Tym samym rozpoczęła się dyskusja na co przeznaczyć uzyskany przez mieszkańców gminy milion złotych. Jedną z kolejnych propozycji były zdrowotne działania pocovidowe związane z rehabilitacyjną pacjentów, szczególnie seniorów – jest to ta grupa społeczna, która szczepiła się najczęściej i najchętniej. Propozycja pomocy mieszkańcom gminy w tym zakresie została przedstawiona burmistrzowi też przez Dzienny Dom Opieki Medycznej w Buku. Do burmistrza zwróciła się też Fundacja Akme, które prowadzi Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu i również wnioskowała o zapewnienie pomocy, tym razem w zakresie psychologicznym. Planowane jest też wyjazdowe posiedzenie komisji do Otusza, aby radni mogli zapoznać się z działalnością tego centrum. O rehabilitacji osób, które chorowały na COVID-19 i wykorzystaniu pozyskanej nagrody na ten cel, radni mówili już na wcześniejszych posiedzeniach. Inicjatywa ta spotkała się z akceptacją, jednak zastanawiali się na jakich zasadach będzie można zrealizować te działania: czy w formule zmiany programu zdrowotnego dla gminy, co jest procedurą, na wyniki której czeka się wiele miesięcy, a może wystarczy formuła dotacyjna, która jest o wiele prostsza i krótsza.

Burmistrz – tak jak zresztą deklarował wielokrotnie – zaproponował, że Ośrodek Pomocy Społecznej też powinien zostać uwzględniony w podziale pieniędzy uzyskanych przez gminę w ramach Narodowego Programu Szczepień.

https://buk.gmina.pl/5785-prace-komisji-rmig-buk/

Podsumowując wnioski i propozycje radnych Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zaproponował, aby ten kultowy już milion rozdysponować w taki sposób: 550.000 zł przeznaczyć dla OSP w Buku na zakup specjalistycznego samochodu, 150.000 zł na rehabilitację ogólną – w tym pocovidową dla mieszkańców gminy i 300.000 zł na bieżące potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta propozycja spotkała się z akceptacją zarówno burmistrza jak i przyjęta została przez radnych.

Biblioteka przed remontem

Burmistrz przedstawił kolejny wniosek, który również jest związany z poprawkami do budżetu gminy na 2022 rok. Dzień wcześniej przed posiedzeniem komisji, czyli 23.05.br. zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Okazało się, że biblioteka w Buku otrzymała dofinasowanie w wysokości 2.250.000 zł, a nasz wniosek znalazł się na wysokim – trzecim miejscu listy rankingowej zgłoszonych projektów. –  W związku z tym na realizację tej inwestycji należy zabezpieczyć 30 procent środków finansowych, a cała kwota przewidziana na to zadanie to ok. 8 mln zł w ciągu 3 lat, bo do 2024 roku ma zostać przeprowadzony remont i rozbudowa biblioteki. Jest to duża kwota, ale uzyskanie tak wysokiego dofinasowania ze środków zewnętrznych i dramatyczny stan techniczny biblioteki, który jest potwierdzony specjalistycznymi ekspertyzami, zobowiązuje nas do niezwłocznego działania – mówił burmistrz.  https://buk.gmina.pl/2989-sprawozdanie-ze-wspolnego-posiedzenia-komisji/

W trakcie dyskusji na ten temat kilku radnych stwierdziło, że inwestycja związana z biblioteką jest ich zdaniem zbyt kosztowna, tym bardziej, że remontowany ma być stary budynek. Burmistrz na te zastrzeżenia odpowiedział, że budowa nowej siedziby biblioteki spowodowałaby, że gmina musiałaby zabezpieczyć środki nie na jedną, ale dwie inwestycje. Pierwsza z nich byłaby remontem starej placówki, której budynek przecież nie może zostać zamknięty i pozostawiony samemu sobie, a druga – budową nowej placówki od podstaw. – Mówiąc w pełni odpowiedzialnie, takie decyzje jeszcze bardziej obciążyłyby budżet gminy. Już teraz mogę zapewnić, że będziemy się starać o kolejne środki zewnętrzne dla tego istniejącego obiektu.

Jednocześnie pojawiło się pytanie: gdzie przenieść bibliotekę, PTTK i Muzeum Ziemi Bukowskiej na czas remontu? W związku z tym, że jak burmistrz wcześniej wielokrotnie sygnalizował podczas posiedzeń komisji i sesji, brakuje lokali gminnych, nieruchomości, działek na użytek gminy i tym samym nie ma zbyt wiele możliwości w tym zakresie. Pojawiała się wśród radnych właściwie tylko jedna pewna propozycja – bibliotekę na czas remontu należy przenieść do Strażnicy, gdzie od 29 maja nie będzie już punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Zaś PTTK i Muzeum Ziemi Bukowskiej swoją tymczasową siedzibę będą miały przypuszczalnie w Sali Miejskiej lub w MGOK-u. Ostateczne propozycje ma jednak przedstawić dyrektor Hubert Wejmann.

 

Budynki garażowe

Kolejne pismo, które wpłynęło do burmistrza i Rady MiG Buk dotyczyło wniosku jednego z mieszkańców gminy w sprawie odwołania od decyzji burmistrza w zakresie braku zgody na budowę dwóch budynków garażowych dla 30 stanowisk samochodów na działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Buk oraz terenu zielonego należącego do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (przy obwodnicy Miasta Buk).

Radni w materiałach na komisję otrzymali szczegółowe kserokopie korespondencji pomiędzy w/w mieszkańcem a burmistrzem i WZDW.

Decyzja burmistrza w tej sprawie jest nieodwołalna. – Nie wyrażam zgody na budowę budynków garażowych w tych lokalizacjach. Nie można postawić garaży zarówno w pobliżu stacji pogotowania ratunkowego, jak i przy ekranie akustycznym. W tych rejonach szczególnie trzeba zadbać o zmniejszenie poziomu hałasu, emisji spalin i czyste powietrze, a co najważniejsze – bez wycinki drzew. Do tego nie możemy pozbywać się nieruchomości gminnych, którymi dysponujemy w takim ograniczonym zakresie.

Jak podsumował dyskusję Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa decyzje w sprawie zarządzania nieruchomościami są w kompetencjach burmistrza, a radni mogą się tym zająć, jeśli wpłyną wnioski o bezprzetargową dzierżawę terenu.

 

Pojemniki PCK na używaną odzież

Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak omówiła wniosek, który został skierowany do gminy przez PCK, a dotyczył zainstalowania kilku pojemników na używaną odzież w czterech sołectwach. Radni wyrazili pozytywną opinię co do postawienia kilku pojemników na terenie gminy z uzyskaniem prawa dzierżawy, jednak po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia sołtysów, na okres roku, z utrzymaniem zasad czystości zapewnionych przez PCK. Sprawa wymagać będzie jednak podjęcia stosownej uchwały.

 

Sprawy bieżące

W kolejnym punkcie komisji: „sprawy bieżące” burmistrz złożył wyjaśnienie do zapytania radnych dotyczącego przycinki drzew na placu Stanisława Reszki w Buku. W przekazanym radnym piśmie poinformował, że to działanie zostało przeprowadzone przez wykonawcę wybranego w przetargu dla utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Buk. Zamawiającym usługę obejmującą zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew było Miasto i Gmina Buk, jednak ewidentnie wykonawca tych prac nie sprostał zadaniu. Radni zgodnie wyrazili oburzenie zaistniałą dewastacją zieleni i zainteresowali się dalszym losem umowy z wykonawcą W kwestii dotyczącej współpracy z wykonawcą oraz osoby nadzorującej i zlecającej prace obejmujące wyżej wymienioną umowę, toczy się postępowanie wyjaśniające – poinformował burmistrz. W dniu 19 maja 2022 r. wykonawca został wezwany drogą pisemną do złożenia wyjaśnień, natomiast wobec pracownika odpowiedzianego za utrzymanie zieleni zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.

Na zapytania radnych dotyczące ostatecznego załatwienia tej sprawy burmistrz odpowiedział, że jest na etapie jej wyjaśnienia i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych działań w tym zakresie, niezwłocznie złoży ostateczne wyjaśnienia. Bardzo prosił o powstrzymanie się od jakichkolwiek spekulacji na ten temat. Ponownie przeprosił mieszkańców za zaistniałą sytuację i wyraził z tego powodu głębokie ubolewanie.

W tej części komisji dotyczącej spraw bieżących zostały poruszane też takie tematy jak progi zwalniające w gminie – kiedy zostaną zainstalowane, czy na jakim etapie jest remont schodów przy MGOK.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński, w imieniu Zarządu Klubu Patria, zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy byliby zainteresowani, aby jakiś element graficzny radnych znalazł się na poczcie sztandarowym klubu. Byłaby to prywatna inicjatywa radnych, finansowana z ich środków.

Burmistrz zaprosił radnych na ważne wydarzenia dla gminy. 27 maja w bukowskim Sanktuarium odbyła się msza św. w intencji śp. Elżbiety Batury. 29 maja w Parku Sokoła podczas „Spaceru z kulturą”, park oficjalnie przyjął imię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zaś od 3 do 5 czerwca organizowane będą Dni Gminy Buk, w programie których jest długa lista atrakcji i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Back To Top
Skip to content