skip to Main Content

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk odbyło się 20 kwietnia 2021 roku.

SPRAWOZDANIE

Szansa dla biblioteki,
akceptacja dla wykonania budżetu za 2020 rok,
nowe projekty uchwał.
Koncepcja rozbudowy i modernizacji biblioteki, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał były tematami wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych), które już tradycyjnie odbyły się w przedostatni wtorek miesiąca, na tydzień przed sesją rady miasta i gminy Buk. W wypowiedziach burmistrza, przewodniczących komisji oraz radnych wybrzmiewał też temat pandemii, do którego odnoszono się zarówno podsumowując ubiegły rok, jak i planując nowe inwestycje.

Koncepcja rozbudowy i modernizacji biblioteki
Pierwszą część obrad zdominował temat biblioteki. Hubert Wejmann, dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk omówił aktualną sytuację placówki i możliwości jej rozbudowy. Cytując słowa jednego z architektów powiedział, że w zasadzie nie mamy biblioteki, bo budynek znajdujący się na Placu Stanisław Reszki 29 nie został zaprojektowany na potrzeby takiej instytucji. Wypunktował długą listę niedomagań obiektu, które uniemożliwiają jego normalne funkcjonowanie i obsługę czytelników na odpowiednim poziomie.

– Biblioteka dla dorosłych dysponuje jedynie 45 m² powierzchni, a oddział dla dzieci 35 m². Po urządzeniu kawiarni, która zdezorganizowała korzystanie ze zbiorów czytelni, konieczne jest ich scalenie z głównym księgozbiorem. Tymczasem z ubiegłorocznego zestawienia wynika, że mamy 88 tysiące woluminów. Zapełnione po brzegi półki powodują, że nie ma już miejsca na nowe książki, a żadna biblioteka nie może funkcjonować bez nowości, których najbardziej oczekują czytelnicy. Obecnie skromnie licząc potrzebujemy tysiąc metrów bieżących półek. Nie mówiąc już o nowych inwestycjach, które należałoby zrealizować, takich jak na przykład zainstalowanie windy, przebudowa klatek schodowych, wygospodarowanie toalet dla czytelników, remont instalacji elektrycznych czy CO. Nie wspominając już o warunkach pracy bibliotekarzy, które pozostawiają wiele do życzenia – mówił dyrektor.

Jakby tego było mało, biblioteka kilka dni temu otrzymała audyt z dostępności, z którego wynika, że placówka nie spełnia podstawowych wymogów architektonicznych w zakresie dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. H. Wejmann: – Naszymi czytelnikami często są seniorzy, którzy po książki muszą się wręcz wdrapywać po wąskich i stromych schodach do biblioteki. Z drugiej strony odnotowujemy wzrost czytelnictwa, też w czasie pandemii, bo czytanie książek stanowi nierzadko jeden z nielicznych sposobów atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Potrzebujemy nowego domu dla książek, w którym bez problemu będzie można je gromadzić; który będzie dostępny dla czytelników i będzie też przyjaznym miejscem dla jej pracowników.

Omawiając temat biblioteki i zmian z nią związanych została też poruszona m.in. kwestia zachowania aktualnego drzewostanu przy bibliotece, jak i sytuacji izby muzealnej (docelowo Muzeum Ziemi Bukowskiej), która do tej pory mieściła się w bibliotece. Pierwsza kwestia jest dość oczywista – w żaden sposób drzewostanowi nie można zaszkodzić. W tym celu dyrektor biblioteki planuje się spotkać z dendrologiem, który dokładnie ma się przyjrzeć tej kwestii. Zaś temat izby muzealnej i biura kustosza, który wywołał Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa jest jak na razie pod dużym znakiem zapytania. Gdzie i w jakim zakresie miałyby się znajdować, to kwestie, które wymagają szerszej dyskusji. H. Wejmann powołując się na wcześniejsze ustalenia, stwierdził, że miejsce izby muzealnej miało być w synagodze. Jest to temat, do którego radni na pewno wrócą w najbliższym czasie, bo doceniają znaczenie takiej placówki w naszej gminie.

W związku z dramatyczną sytuacją biblioteki, gmina mogłaby skorzystać z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2021-2025, na dofinansowanie rozwoju infrastruktury bibliotek publicznych. Prace mogłyby być rozłożone na dwa lata, tak bowiem wynika z ministerialnych założeń. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem ma wynosić 4,5 mln zł (brutto), z czego 50% może stanowić ministerialna dotacja, a resztę musi zapewnić gmina. Jednak na pierwszym etapie prac, jeszcze przed przedłożeniem wniosku do ministerstwa, gmina powinna przygotować projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Dlatego dyrektor zwrócił się z wnioskiem do radnych o przeznaczenie na ten cel 140 tys. zł. Swoje wystąpienie zakończył słowami, że biblioteka nie może już dłużej czekać. – Czekaliśmy już 10 lat. Dwa pięcioletnie programy już za nami i niestety nasza gmina nie aplikowała o te środki.

Po szczegółowym wystąpieniu H. Wejmanna pojawiły się pytania radnych.

Elżbieta Batura, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych dopytywała jak będzie funkcjonować biblioteka w okresie remontu, na co dyrektor placówki odpowiedział, że przypuszczalnie nie będzie innego wyjścia i na czas przejściowy placówkę trzeba będzie zamknąć. Przewodniczącą interesowało też, jakie będą losy organizacji obecnie znajdujących się na terenie biblioteki, takich jak np. PTTK. Jest to kolejna kwestia do przedyskutowania. Kilkoro radnych wysunęło wniosek, żeby zamiast remontować stary budynek wybudować nową bibliotekę, w innym miejscu. Czy taka reanimacja ma w ogóle sens? – padło jedno z pytań. Niestety, jak tłumaczył dyrektor, obecnie nie ma takiej możliwości. Tylko udział w programie ministerialnym zapewni pozyskanie choć połowy kwoty, aby zbytnio nie obciążać budżetu gminy. Nie mówiąc już o kosztach na zakup nowej działki.

Takiego samego zdania był Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Paweł Adam, który uważa, że jeśli pojawia się możliwość skorzystania z dotacji zewnętrznych, tak jak w przypadku innych inwestycji w naszej gminie, to należy z niej skorzystać. Do tego gmina obecnie nie dysponuje działką, którą mogłaby przekazać na użytek biblioteki. Burmistrz ubolewał nad stanem technicznym tak ważnej i potrzebnej placówki w Buku. Biblioteka podobnie jak i inne instytucje w naszej gminie wymaga modernizacji. Zdecydowanie przychylił się do propozycji dyrektora Huberta Wejmanna, aby z tegorocznego budżetu gminy wygospodarować odpowiednie środki na przeprowadzenie potrzebnych ekspertyz, które pozwolą bibliotece wystąpić z wnioskiem do ministerstwa.

Radni jednogłośnie poparli wniosek o sfinansowaniu koncepcji rozbudowy biblioteki, który na kolejnej sesji zostanie przedstawiony przez burmistrza jako nowelizacja do tegorocznego budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.
Następnie tematem obrad było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 roku. Tradycyjnie przed obradami komisji radni otrzymali obszerne i szczegółowe materiały przygotowane pod kierunkiem pani Skarbnik Aleksandry Szajek.

Na początku dyskusji nad wykonaniem budżetu głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz  Plewa, który podkreślił, że budżet 2020 roku został wykonany w bardzo trudnych, pandemicznych warunkach i cieszy się, że się go udało pomyślnie zrealizować. – W marcu ubiegłego roku pojawiały się prognozy, że wiele budżetów gmin nie uda się doprowadzić do skutku, a jak widzimy nasz budżet został wykonany w 95 procentach. Chciałbym podziękować tym wszystkim, których jest to zasługa – mówił T. Plewa.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty szczegółowo przedstawił najważniejsze składniki tego budżetu. Pozytywnie odniósł się m.in. do postawy mieszkańców i przedsiębiorców, którzy podatki w naszej gminie płacą na poziomie 95 procent. Podobnego zdania była Skarbnik Aleksandra Szajek, która przyznała, że ten budżet w porównaniu do poprzednich był bardzo trudny, ale jednak możliwy do zrealizowania, tym bardziej, że podatki CIT i PIT zrealizowano na wyjątkowo dobrym poziomie, sięgającym w przypadku tego pierwszego na ponad 100% planu.

Burmistrz Paweł Adam nie chciał się jednak skupiać na słupkach i tabelkach budżetu, bo jego zdaniem nie one są tutaj najważniejsze. Podkreślił, że w nowych, bardzo trudnych warunkach pandemicznych udało się zorganizować pracę w urzędzie, za co podziękował zarówno swoim pracownikom jak i innych jednostek organizacyjnych. – Może też nie wszystkie inwestycje udało nam się przeprowadzić, ale nie o to teraz chodzi. Najważniejsze, że jesteśmy razem, zdrowi i dalej możemy zajmować się sprawami na rzecz rozwoju gminy – podsumował.

Potem przyszedł czas na głosowanie, w wyniku którego radni prawie jednogłośnie pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2020.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Omówienia projektów uchwał
W kolejnej części obrad radni przeszli do zaopiniowania projektów uchwał. Jednym z nich był projekt wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu, który jak wiadomo w opinii publicznej wzbudza najwięcej zapytań i kontrowersji. Gminy jednym głosem podejmują decyzję o opuszczeniu GOAP, tak jak planuje to zrobić Buk, ale pojawia się pytanie co dalej. Burmistrz zapowiedział, że na kolejnej sesji przedstawi radzie stosowne rekomendacje, bo w chwili obecnej trwają analizy dotyczące tego, czy gmina Buk będzie samodzielnie kształtować i wdrażać system odpadów, czy jest możliwe wejście do innego związku.

Ponadto pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał:

– Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;

– Program Oczyszczenia Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2032;

zmiany Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania „Projekt koncepcji budowy ścieżki rowerowej Buk – Dworzec Otusz”;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania polegającego na wykonanie rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi;

– w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie;

– w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2021.

 

Back To Top
Skip to content