skip to Main Content

XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 27 kwietnia 2021 r. o godz.17 00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Osoby niebędące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 26 kwietnia 2021 r.    

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński


P o r z ą d e k   s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

 • Otwarcie XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 marca 2021 r.
 • Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 • Uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028,
 • Przyjęcie „aktualizacji Programu oczyszczania Miasta i Gminy Buk z azbestu na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2032,
 • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (ścieżka rowerowa),
 • Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (ul.Otuska),
 • Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk,
 • Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 • Wystąpienie ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu,
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie,
 • Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok,
 • Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content