skip to Main Content

Prace Komisji RMiG Buk

Zdrowie i opieka społeczna najważniejsze

Sytuacja epidemiczna w gminie Buk, konieczność uruchomienia nowego punktu szczepień przeciwko COVID-19 o docelowo stałym charakterze, udział bukowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w akcji szczepień oraz koncepcja zmiany jego siedziby to tematy, które zdominowały wspólne posiedzenie komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Spotkanie odbyło się 18 stycznia br., w trybie online.

 

 Punkt szczepień przeciw COVID-19

W opracowaniu przygotowanym przez pracowników urzędu i dostarczonym radnym czytamy m.in., że działania gminy w obecnym stadium epidemii dotyczą współorganizowania wraz ze Szpitalem Podolany PCO w Poznaniu punktu szczepień, który został zlokalizowany w Branżowej Szkole I stopnia w Buku. Punkt ten czynny jest trzy dni w tygodniu, a godziny jego pracy nie kolidują z realizacją zadań dydaktycznych szkoły. Szczepienia odbywają się bez uprzedniej rejestracji pacjentów. Obecnie każdego dnia, z tej możliwości, w tym punkcie korzysta od 150 do 200 osób, przy czym w większości są to osoby, które przyjmują trzecią dawkę.

W realizację tych działań zaangażowani są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej; każdego dnia od dwóch do czterech członków OSP pełni dyżury w tym punkcie. Dzięki ich pomocy zapewniony jest też nieodpłatny transport do punktu osób z niepełnosprawnościami oraz mających obiektywne trudności w dotarciu na szczepienia.

– Punkt szczepień w Branżowej Szkole Branżowej I stopnia miał działać miesiąc, dwa, a to już prawie rok, odkąd zaczął funkcjonować w tym miejscu. Już dłużej nie można korzystać z gościnności placówki oświatowej, która ma jednak inne przeznaczenie. Jak wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, punkt szczepień przeciwko COVID-19 będzie nam w Buku jeszcze długo potrzebny – mówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

Burmistrz Paweł Adam w piśmie skierowanym do przewodniczących obu komisji napisał: „Konieczność uruchomienia nowego punktu szczepień o docelowo stałym charakterze okazuje się niezbędna”. Zadeklarował, że „gmina przy współudziale ochotniczych straży pożarnych zapewni udostępnienie obiektu strażnicy oraz wsparcie działań organizacyjnych na dotychczasowym poziomie. Ze strony podmiotu wykonującego szczepienia uważamy za niezębne wyposażenie punktu w sprzęt i meble medyczne, zwiększenie w miarę potrzeby liczby osób wykonujących szczepienia, wprowadzenia systemu rejestracji osób na szczepienia, a tym samym zapewnienie obsługi infolinii. Do zwiększenia dostępności szczepień przeciwko COVID-19 jesteśmy chętni do nawiązania współpracy z innymi podmiotami medycznymi, które będą zainteresowane realizacją na terenie Miasta i Gminy Buk narodowego programu szczepień”.

Podczas dyskusji na temat przeniesienia punktu szczepień do strażnicy przy ul. Grodziskiej w Buku pojawiły się pytania dotyczące nowej lokalizacji. Radni zwrócili uwagę, że sala w tej placówce mimo że jest dość duża to czy w związku z tym, zagwarantowana zostanie intymność osobom poddającym się szczepieniom. Zastanawiano się, czy parking przy strażnicy zapewni odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, też czy w razie nagłego wezwania nie będzie problemu z szybkim wyjazdem wozów strażackich. Zaś w przypadku szczepień dla dzieci (5-15 lat) pytano, czy zostanie zapewniona konsultacja z lekarzem, która jest obowiązkowa. Kiedy miałaby nastąpić zmiana lokalizacji punktu szczepień, co na to strażacy, czy jest szansa, aby zwiększyła się liczba osób obsługujących szczepienia, czy inne podmioty medyczne są zainteresowane przeprowadzeniem szczepień w gminie – pytali radni, a kierownik referatu spraw obywatelskich i działalności gospodarczej urzędu Feliks Straburzyński, odpowiadał. Tłumaczył, że zmiana lokalizacji jest na etapie wstępnych ustaleń i dlatego ta propozycja została przedstawiona radnym pod dyskusję.

 

Udział OPS w akcję szczepień

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję szczepień przeciwko COVID-19. Pierwsze działania polegały na przeniesieniu punktu szczepień z kontenerów w Niepruszewie do Branżowej Szkoły I stopnia w Buku. W porozumieniu ze Szpitalem Podolany i burmistrzem MiG Buk przejęli rejestrację na szczepienia (obsługując dwie linie telefoniczne, od poniedziałku do piątku), przygotowywali listy pacjentów z podziałem na godziny i gabinety, informowali telefoniczne o wyznaczonym terminie szczepienia, obsługiwali gabinety pomagając pielęgniarkom (pomagali w wypełnianiu potwierdzeń szczepień, wyznaczając kolejny termin), zajmowali się utrzymaniem porządku na korytarzach (m.in. pomocą w wypełnianiu kwestionariuszy, pilnowaniem kolejności przyjmowanych pacjentów, udzielaniem informacji), utrzymywali stały kontakt ze Szpitalem Podolany, ustalali i negocjowali ilość szczepionek potrzebnych na dany dzień. Zaangażowali się też w organizację szczepień poza punktem (np. w trakcie festynów w Parku Sokoła i Niepruszewie), rejestrację dowozów na szczepienia mieszkańców niepełnosprawnych.

– W tym kontekście można mówić o sukcesie zespołu OPS, nie tylko pod względem liczby zaszczepionych osób (np. od marca do lipca ub.r. udało się zaszczepić 5853 osoby), ale też sprawności przeprowadzonych działań – mówiła kierownik OPS Agnieszka Słaby. – Jednak codzienne obowiązki związane ze szczepieniami dezorganizowały pracę pracowników, którzy przez wiele miesięcy swoje zadania musieli realizować poza godzinami pracy. Jednym z największych utrudnień był kontakt ze Szpitalem Podolany, gdzie trudno było na bieżąco ustalić liczbę dostępnych szczepionek, rodzaju szczepionek, itp. Szpital w przeddzień szczepień w godzinach nocnych zmieniał i odwoływał datę szczepienia, co wymuszało na nas pracę do późnych godzin oraz konieczność szukania sposobów na poinformowanie zapisanych pacjentów o zmianie terminów (np. 500-700 osób). Kolejną przeszkodą był brak możliwości pozyskania certyfikatu w punkcie szczepień – wielokrotnie kontaktowałam się w tej sprawie z pracownikami szpitala – w rezultacie certyfikaty początkowo były drukowane i wydawane najpierw w Ośrodku Pomocy Społecznej, a na późniejszym etapie prowadzenia punktu szczepień, pracownik OPS był już na miejscu i na bieżąco je drukował.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Pracownikom OPS na czele z panią kierownik Agnieszką Słaby należą się słowa uznania i podziękowania za ich pracę oraz służbę na rzecz mieszkańców. Dziękujemy też mieszkańcom gminy za ich postawę, że się szczepią, dbając o zdrowie swoje oraz bliskich. Nieustannie zachęcamy do szczepień pierwszą, drugą i trzecią dawką.

Jednak jak powiedziała Agnieszka Słaby, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w takim zakresie jak było to do tej pory, OPS nie jest się w stanie dalej angażować się w prowadzenie punktu szczepień. Należy pomyśleć o innej organizacji pracy, aby zapewnić dalsze jego sprawne działanie.  – Nie mogę tak dalej eksploatować pracowników OPS. Tym bardziej, że od 1 stycznia br. doszło nam nowe zadanie – dodatek osłonowy, który został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Zapytania na temat dostajemy codziennie, średnio od 50-70 mieszkańców; tłumaczymy zarówno zasady jego przyznawania, jak i pomagamy wypełniać formularze.

 

Zmiana siedziby bukowskiego OPS

Wraz z uzyskaniem miliona złotych, który mieszkańcy gminy otrzymali w konkursie „Rosnąca Odporność”, burmistrz Paweł Adam wyszedł z propozycją, aby pieniądze te przeznaczyć na zapewnienie nowego lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak mówił: – Od wielu lat OPS boryka się z dużymi problemami lokalowymi. Związane jest to głównie ze zwiększeniem obowiązków i, co z tym związane, z rozrastaniem się Ośrodka. Ponadto budynek OPS ma wiele barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, a osoby te stanowią duży odsetek klientów placówki. Największym problemem lokalowym jest też brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do obsługi klienta.

– Klient ośrodka to często osoba znajdująca się w szeroko rozumianym kryzysie (finansowym, psychicznym, zdrowotnym, rodzinnym). Nierzadko doświadczająca przemocy domowej, która o swoich problemach zmuszona jest rozmawiać w biurze podawczym placówki, bo pokoje pracowników są często kilkuosobowe, gdzie nie ma możliwości, aby przyjąć go w godnych warunkach. Z uwagi na specyfikę działalności, klienci przekładają informacje dotyczące ich danych tzw. wrażliwych, na temat stanu zdrowia, dochodu, uzależnienia, problemów rodzinnych – dodaje kierownik OPS, Agnieszka Słaby.

Zastępca kierownika OPS Marietta Jurgas mówiła o działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: o spotkaniach tzw. grup roboczych czy zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą policjant, psycholog, pedagog, pracownik socjalny; a ich zadaniem jest pomoc ofierze przemocy,  też praca ze sprawcą. Spotkania te z powodu trudności lokalowych muszą się odbywać w salach, które w danym czasie dysponują miejscem, a nie są ku temu przeznaczone, jak np. świetlica środowiskowa dla młodzieży.

Radni zostali zaproszeni do siedziby OPS, aby zobaczyć w jakich warunkach lokalowych są przyjmowani klienci. Wprawdzie żaden z radnych nie skorzystał z zaproszenia, ale jak mówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa wynika to być może z tego, że już byli w tej placówce i wiedzą w jakich fatalnych warunkach działa nasz ośrodek. I dodaje: – Stoję na stanowisku, że tak dalej być nie może, aby w tak tragicznych warunkach funkcjonował OPS. Dla przykładu Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach ma swoją siedzibę w pałacyku, w parku.  Potrzebna jest nowa lokalizacja dla bukowskiego OPS: np. przy „Bukowiance” z dostępem od ul. Otuskiej, gdzie na działce gminy można wybudować nowy budynek. Część radnych poparło tą propozycję.

Podczas dyskusji radni nie kwestionowali pracy OPS w Buku, ogromnego zaangażowania zarówno w codzienną pracę, jak też w akcję szczepień, Jednak zdaniem niektórych z nich nagrodę: milion złotych należy przeznaczyć na bieżące potrzeby mieszkańców. Przedstawione przez radnych propozycje dotyczyły realizacji gminnego programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID19, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dzieci oraz młodzieży, badań przesiewowych młodzieży pod kątem wad postawy, likwidacji barier architektonicznych w gminie. W odniesieniu do propozycji pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, kierownik OPS Agnieszka Słaby zwróciła uwagę, że od kilku miesięcy w Otuszu działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla gmin: Buk i Stęszew, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc, a na terenie gminy w ramach Programu Zdrowia Psychicznego, korzystając z pomocy OPS, można zapisać się na wizytę do psychologa i psychiatry, też zachęcała radnych do rozpowszechnienia tej informacji wśród mieszkańców. Zaś w przypadku programu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 radni, którzy już zajmowali się podobnymi działaniami tłumaczyli, że wprowadzenie nowego programu medycznego w gminie spotkać się może z odmowną decyzją NFZ ze względu na kolizję z podobnymi medycznymi programami pocovidowymi w powiecie, województwie, kraju i z zarzutem braku jego celowości. To oczywiście nie znaczy, że tych propozycji, jak i innych nie należy wziąć pod uwagę i rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu komisji. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy radni do końca stycznia br. zostali zobligowani do przesłania swoich propozycji (w wersji szczegółowej) do Biura Rady MiG Buk.

Na zakończenie omówienia tematyki zdrowia i opieki społecznej, kierownik OPS Agnieszka Słaby podziękowała radnym za wiele słów uznania, które padły pod adresem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypomniała też, w punkcie Branżowej Szkoły I stopnia jest możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie.

 

Bieżące projekty uchwał

W dalszej części posiedzenia radni zajęli się bieżącymi projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez radnych i zostanie przedstawiony na najbliższej sesji, podobnie jak plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Kolejny projekt uchwały dotyczył długo oczekiwanego Statutu Miasta i Gminy Buk. Przy jego omawianiu radni wyrazili swoje uwagi związane z pewnymi nieścisłościami, które dostrzegli w przedłożonym im dokumencie. Jednak jak wyjaśnił radca prawny Bartosz Przewoźny jest to wstępna wersja projektu, który ma dopiero rozpocząć nad nim dyskusję. Radni uznali, że ta wersja wymaga jeszcze doprecyzowania, a swoje uwagi do końca stycznia br. przekażą do Biura Rady; następnie ustosunkuje się do nich radca prawny i dopiero po poprawkach projekt trafi pod obrady sesji.

W związku z rozpoczęciem prac nad Statutem Miasta i Gminy Buk Członkowie Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” postanowili wycofać swój projekt w zakresie zmiany części Statutu Miasta i Gminy Buk, który był związany z obowiązkowym nagrywaniem obrad komisji Rady MiG Buk i udostępnianiem ich na stronie internetowej gminy.

Następny projekt uchwały dotyczył Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok. Na ostatnim etapie prac nad projektem zostały wprowadzone drobne korekty, które omówiła Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak; zostaną one przesłane do radnych i projekt po poprawkach wejdzie pod obrady sesji.

Ostatni projekt uchwały dotyczył udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej do kwoty 2.950.000 zł (w budżecie na 2022 r. planowano pierwotnie wydać na ten cel 1.841.642 zł) z przeznaczeniem na wykonanie ważnego dla gminy zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buk”. Budowa ronda ma być finansowana w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat poznański i województwo wielkopolskie. Koszt całej inwestycji, jak się teraz okazuje, ma wynieść prawie 9 mln zł. Ostatnio przeprowadzone przetargi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i duże trudności ze znalezieniem wykonawcy pokazały, że poniżej tej kwoty nie uda się przeprowadzić tej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że niedawno został uchwalony budżet na 2022 rok i zastanawiał się z jakich zaplanowanych inwestycji trzeba będzie zrezygnować, aby wygospodarować te pieniądze. Jak tłumaczyła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek w tym celu zaplanowano zaciągnąć dodatkowe obligacje. Radni zgodnie stwierdzili, że wprawdzie jest to inwestycja bardzo kosztowna, ale dłużej nie można czekać z budową ronda w ul. Grodziskiej, które ma zapewnić znaczny wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.

 

Sprawy bieżące

Ostatni punkt posiedzenia komisji tradycyjnie dotyczył spraw bieżących. Radny Michał Korbas ponowił swój apel, aby Rada MiG Buk przygotowała projekt uchwały w związku ze znaczą podwyżką cen nawozów azotowych. Nie jest to problem tylko rolników, ale też konsumentów, bo pociągnie to za sobą mniejsze nawożenie i drastyczny spadek plonów – będzie mniej towarów i ceny będą jeszcze wyższe. Zaś zaproponowana przez Sejm od 1 lutego br. obniżka podatku VAT na żywność, nawozy i gaz niewiele pomoże rolnikom. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przygotowany na najbliższą sesję, po czym zostanie przesłany do parlamentarzystów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Back To Top
Skip to content