skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu wraz z uzasadnieniem Niepruszewo_2500P_etapA

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu Niepruszewo_2500P_etapA

3. Prognoza oddziaływania na środowisko Niepruszewo_2500P_etapA

 

Back To Top
Skip to content