skip to Main Content

Zadania gminy w realizacji

Bieżący stan prowadzonych inwestycji, pozyskane dofinansowania oraz zaplanowane zadania na najbliższy czas – o tym między innymi mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam w swoim sprawozdaniu. Ponadto przyjęto projekty uchwał, a w części „interpelacje i zapytania” radni poruszali sprawy, które są im zgłaszane przez mieszkańców. W dn. 28 marca br. odbyła się LI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Sprawozdanie burmistrza

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Rozpoczął od omówienia zadania realizowanego przez gminę – dystrybucji węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych. Od początku sprzedaży węgla przez gminę mieszkańcy złożyli 719 wniosków, z zakupu węgla po preferencyjnej cenie skorzystały 563 gospodarstwa domowe, w sumie zakupiono 804 tony węgla. – Na dzień dzisiejszy gmina nie dysponuje zapasem węgla; jego zakup jest prowadzony pod konkretne zamówienia mieszkańców, po uprzednim otrzymaniu wpłaty. Zamówień można dokonać dopiero wtedy, kiedy łączna suma zapotrzebowania wynosi 25 ton i jest to minimalna ilość, jaką gmina może zamówić w PGE Paliwa. Nie może zwrócić zakupionego węgla, nie dysponujemy kotłownią, gdzie można by go przechowywać; stąd nie będziemy trzymać rezerw węgla. Zresztą jego dystrybucją zajmujemy się do końca kwietnia br.

Mówiąc o ważnych wydarzeniach dla gminy, które odbyły się w ostatnim czasie burmistrz wymienił I Targi Edukacyjne. W dniu 4 marca br. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku była okazja, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich w powiecie poznańskim. Burmistrz podziękował wszystkim przedstawicielom poszczególnych szkół, którzy przybyli do naszej gminy, żeby zaprezentować swoje placówki. – Też dziękuję pani dyrektor i pracownikom szkoły podstawowej w Buku za zorganizowanie tego wydarzenia. Frekwencja na targach dopisała – uczniowie i rodzice skorzystali z naszego zaproszenia.

Za nami pierwsze Targi Edukacyjne w gminie Buk – Miasto i Gmina Buk

W zakresie bieżącego utrzymania dróg burmistrz poinformował, że stan dróg jest fatalny i zgodnie z harmonogramem prac, gmina przystąpiła do działań w tym zakresie. – Prace zostały już wykonane w sołectwach Dakowy Suche, Sznyfin, Dobra; w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone w Szewcach i Dobieżynie.

Burmistrz mówił, że aktualnie odbywają się zebrania wiejskie i zachęcił wszystkich radnych do udziału w tych spotkaniach z mieszkańcami.

Poinformował, że gmina otrzymała granty w zakresie oświaty. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dla Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Całość tego zadania wynosi 12.000 zł, dofinansowanie: 9.600 zł, wkład własny: 2.400 zł. Złożony został też wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na wycieczki szkolne z programu „Poznaj Polskę”. Ubiegamy się o 23.500 zł dotacji. – Mam nadzieję, że te granty będą wspierać naszą bukowską oświatę.

Bieżące inwestycje

W zakresie inwestycji:
– zakończyła się budowa placu zabaw w Parku Sokoła. Plac jest objęty pięcioletnią gwarancją i w razie jakichkolwiek zniszczeń, gmina będzie mogła składać reklamację. Swoją estetyką plac będzie przyciągał uwagę najmłodszych. Z uwagi na warunki atmosferyczne, mimo że zakończono właściwe prace, jeszcze nie dokonano nasadzeń i zasiewu trawy, co zostanie zrobione w połowie kwietnia – wówczas najmłodsi będą zaproszeni do skorzystania z nowego placu zabaw;
– został zainstalowany podnośnik platformy przy schodach MGOK; gmina przystępuje do zagospodarowania terenu przy platformie i przy schodach, zaplanowano też zadaszenie;
– trwa budowa drogi gminnej Otusz – Huby;
– gmina przygotuje postępowanie przetargowe na kolejną inwestycję – budowę ulicy Kwiatowej w Niepruszewie;
– trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej: zadania w tym zakresie realizowane z pożyczek WFOŚ są w trakcie przygotowywania dokumentacji, zaawansowane prace trwają na odcinku ul. Zakładowej; trwa II etap prac budowy kanalizacji: ul. Słoneczna, Smugi;
– budowa hali sportowej w Dobieżynie – gmina jest w trakcie trzeciego postępowania przetargowego; 10.03.br. nastąpiło otwarcie ofert, których wpłynęło osiem. Najniższa oferta wynosi 9.827.700 zł, najwyższa – 21.328.000 zł. Gmina jest na etapie weryfikowania tych wniosków. – W ostatniej zmianie budżetu i WPF przedłożyłem wniosek zwiększenia środków na realizację tej inwestycji – do kwoty 10.134.000 zł. Przeprowadzenie kolejnego, już trzeciego postępowania przetargowego pokazało, że nie można ulegać wysokim ofertom wykonawców, ale trzeba podejmować kolejne przetargi. W dwóch poprzednich te propozycje były znacznie wyższe – powyżej 10 mln zł, a przy trzecim postępowaniu najkorzystniejsza oferta jest poniżej 10 mln zł. Teraz będziemy dążyli do rozstrzygnięcia tego postępowania przetargowego.

Burmistrz poinformował też o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Poznańskiego, które odbyło się w Sali Miejskiej w Buk w dn. 20.03.br. Gmina gościła przedstawicieli samorządu powiatu poznańskiego na czele z wicestarostą poznańskim Tomaszem Łubińskim. Podczas spotkania zostały przedstawione sprawy gminy, też podziękowano za wsparcie powiatu poznańskiego, którego corocznie doświadczamy.

Komisja z powiatu z wizytą w gminie Buk – Miasto i Gmina Buk

W dn. 27.03.br. na mocy uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku (w ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych) gmina pozyskała dofinansowanie. Jak mówił burmistrz: – Złożyliśmy wniosek na budowę ul. Wodnej i Topolowej do ul. Podgórnej w Dobieżynie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 122.500 zł. Mam nadzieję, że będzie możliwość pozyskania kolejnego dofinansowania na realizację tego zadania. Na sesji kwietniowej będę Państwa Radnych namawiał, aby przystąpić do realizacji tej inwestycji, która związana jest też z wymianą azbestowo-cementowej sieci wodociągowej na odcinku 1350 metrów.

Ponadto burmistrz zaprosił na Koncert Nadziei, który odbędzie się 22 kwietnia o godz. 17 w hali OSiR. Gwiazdą tego wieczoru będzie Kuba Badach, a wstęp jest wolny.

W nawiązaniu do sprawozdania burmistrza, radni dopytywali między innymi o stan prac związanych z remontem kanalizacji ul. Słoneczna, w szczególności o wywożenie błota, które powoduje duże niedogodności dla mieszkańców. Burmistrz już podjął odpowiednie kroki w tym zakresie i zobowiązał wykonawcę, aby na bieżąco zajął się wywozem zanieczyszczeń. – Za wszelkie niedogodności z tym związane, w imieniu wykonawcy, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że pogoda się ustabilizuje i te prace, które trwają na dość dużej głębokości i związany z tym wywóz zanieczyszczeń, wkrótce się unormują. Przy okazji chciałbym poinformować, że wojewoda wielkopolski zadeklarował wcześniejsze przekazanie środków na remont ulicy Strzeleckiej i być może jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja tej inwestycji.

Radni wyrazili zadowolenie z pozyskania dofinansowania na budowę ul. Wodnej i Topolowej w Dobieżynie. Burmistrz podkreślił, aby przekazać mieszkańcom informację, że inwestycją nie zostanie objęta cała ul. Topolowa, odcinek do ul. Podgórnej – 50 metrów nie będzie zrealizowany z uwagi na to, że do uregulowania są jeszcze kwestie własności.

Rozpatrzenie projektów uchwał

Następnie radni przyjęli projekty uchwały, które zostały pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 21 marca br.

Interpelacje i zapytania

Zgłaszane przez radnych interpelacje i zapytania dotyczyły w głównej mierze stanu dróg gminnych, kanalizacji, oświetlenia, zieleni.

Niemało emocji wzbudził temat, który wielokrotnie był poruszany na sesjach, a dotyczy zanieczyszczeń, które powodują wrony, szczególnie w parku przy kościele w Buku, ale nie tylko tam. Radni ponownie zgłosili ten problem, który daje się we znaki też mieszkańcom osiedli. Burmistrz tłumaczył, że już wielokrotnie podejmowano odpowiednie działania, aby temu zaradzić. W dozwolonym terminie były usuwane gniazda, kilkukrotnie korzystano z usług sokolnika, które nie tylko są dość kosztowne, ale też okazały się działaniami połowicznymi. – W przyszłym roku będę Państwa namawiał, aby w budżecie zabezpieczyć środki na ponowne skorzystanie z usług sokolnika; może to być kwota nawet 100 tys. zł. Z uwagi na bieżące wydatki, w tym roku, odstąpiliśmy od podejmowania tego typu działań.

Radni dopytywali o place zabaw; zarówno te, które są w planach, na przykład w Niepruszewie na plaży przy jeziorze, jak i te, które w ostatnim czasie musiały zostać zlikwidowane. Jak się okazało, większość placów zabaw nie miała pozwolenia na budowę i niektóre z nich na przykład w Wielkiej Wsi na os. Kwiatowym musiały zostać rozebrane. W najbliższym czasie niezbędne będzie zabezpieczenie środków w budżecie gminy na uregulowanie stanu prawnego placów zabaw w gminie.

Zgłoszono też zapytanie związane z przychodniami lekarskimi, w którym nie przyjmuje lekarz. Burmistrz tłumaczył, że pisma na ten temat zostały wystosowane do przychodni i jak się okazuje, do pracy w gminie trudno pozyskać lekarza ogólnego. – Póki co, pełną obsadą lekarską dysponuje przychodnia w Buku. Jak tylko będą możliwości zatrudnienia lekarza to zostanie on skierowany do przychodni w Niepruszewie. Przychodnie bardzo sobie chwalą komunikację gminną, z której korzystają mieszkańcy, aby dojechać do lekarza w Buku.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

W tej części sesji głos zabrała jedna z mieszkanek Buku, która poruszyła kilka ważnych kwestii. Zwróciła uwagę między innymi na to, że na odcinku przy ulicy Bohaterów Bukowskich mieszkańcom nie został zapewniony dostęp do sieci kanalizacyjnej. Trudno jej zrozumieć tłumaczenia urzędników, że ten odcinek jest w zakresie kompetencji samorządu Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz wyjaśnił, że zostały podjęte działania, aby przy kolejnym remoncie drogi wojewódzkiej infrastrukturą i kanalizacją zajęła się gmina. – Temat gospodarki wodno-ściekowej jest priorytetowym zadaniem tej kadencji. W stu procentach należy skanalizować miasto i gminę Buk, co jednak nie odbędzie się w ciągu jednej dekady, bo zaległości są ogromne. W pierwszej kolejności realizujemy te zadania z zakresu kanalizacji, na które otrzymujemy dofinansowanie, a reszta musi być zrealizowana z budżetu gminy. Niezbędne jest tu zaciąganie obligacji, bez których nie uda nam się zapewnić wszystkim mieszkańcom dostępu do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkanka zwróciła też uwagę na problem zrzucania ścieków z zewnątrz do zakładowej oczyszczalni ścieków przy mleczarni. Burmistrz odpowiadając powiedział, że przy sygnalizacji świetlnej ul. Wielkowiejska / ul. Bohaterów Bukowskich w kwietniu br. zostanie zainstalowany system monitoringu, dzięki któremu na gorącym uczynku będzie można złapać firmę, która dopuszcza się tego procederu.

Wypowiadająca się mieszkanka, jako osoba pracująca w Poznaniu, regularnie korzysta z dworca PKP w Buku i ubolewa nad tym, że w tym miejscu nie zostały wcześniej zapewnione ułatwienia przemieszczania się osobom niepełnosprawnym, matkom z dziećmi. – Z „Kosyniera Bukowskiego”, który czytam regularnie dowiedziałam się ostatnio, że planowane jest wydłużenie przejścia podziemnego PKP. Czy w nowej inwestycji zostaną uwzględnione potrzeby osób niepełnosprawnych? – dopytywała. Burmistrz odpowiadając na pytanie powiedział, że tunel będzie wydłużony i planowane przejście będzie dostępne dla wszystkich podróżnych, także dla osób mających trudności z poruszaniem się. Wydłużenie przejścia podziemnego na południową cześć gminy pozwoli mieszkańcom połowy gminy skorzystać swobodnie z PKP, z czego do tej pory byli wykluczeni. Ponadto wyjaśnił, że w tej kadencji zostały podjęte zapytania do PKP, aby zrealizować usprawnienia dla osób niepełnosprawnych – przejścia przez tory poprzez otwarcie bramki przy asyście pracownika kolei – ale nie jest to możliwe. – Pytała mnie pani, czy w przypadku inwestycji punktu przesiadkowego mogło to być wcześniej zrealizowane, odpowiem, że tak. Jednak samorząd tej kadencji nie bierze odpowiedzialności za zrealizowaną inwestycję w kształcie zaproponowanym i realizowanym w znacznym zakresie (między innymi poprzez plan funkcjonalno-użytkowy, który obejmował wszystkie elementy infrastruktury) przez samorządowców poprzedniej kadencji. Ubolewam nad tym, że nie można było zrealizować punktu przesiadkowego ze wspomnianymi udogodnieniami; tym bardziej, że wcześniej można się było starać o dofinansowania. Dla przykładu ta inwestycja, którą teraz planujemy realizować – punkt przesiadkowy Dobieżyn Północ, gdyby w poprzedniej kadencji była przygotowana dokumentacja projektowa, moglibyśmy w jednym dofinansowaniu otrzymać środki na kompleksową realizację całego układu komunikacyjnego. Wcześniej nie było uzgodnień z PKP w tym zakresie i dlatego dopiero teraz podejmujemy te działania. Ubolewam nad tym, że jest grupa mieszkańców, która chce skorzystać z PKP, a nie ma takich możliwości. Poproszę jeszcze o trochę cierpliwości, bo mam nadzieję, że uda się zrealizować budowę przejścia podziemnego z windami po obu stronach torów lub chociażby z pochylniami.

Burmistrz podziękował mieszkance za wyrażenie swoich opinii i potrzeb, co też jak powiedział ułatwi namawianie Państwa Radnych do podejmowania decyzji w zakresie stosownych zmian w budżecie gminy. – Wszystkie sprawy, których się podejmujemy i które chcemy rozwiązać, wymagają odpowiednich nakładów finansowych i potrzebne są na to środki w budżecie gminy.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński zachęcił mieszkańców do pozyskiwania informacji na temat gminy nie tylko z „Kosyniera Bukowskiego”, który ukazuje się raz w miesiącu, ale też ze strony internetowej urzędu www.buk.gmina.pl. Przypomniał też, że mieszkańcy na bieżąco mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie korzystając z drogi emailowej pisząc na adres: .

Podczas LI sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– likwidacji Przedszkola w Niepruszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie;
– rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie;
– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2023;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie w rejonie ul. Leśnej i drogi wojewódzkiej nr 307;
– oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku”;
– przekazania wniosku według właściwości;
– emisji obligacji;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Back To Top
Skip to content