skip to Main Content

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta i Gminy Buk będzie przeprowadzał kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Buk.

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Buk.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2519), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Back To Top
Skip to content