skip to Main Content

Potrzebne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Buk była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia komisji Rady MiG Buk: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 21 lutego br. w OSP w Szewcach. Ponadto radni opiniowali projekty uchwał oraz dyskutowali między innymi o zabezpieczeniu środków na bieżące działania społeczne i finansowaniu dodatkowych miejsc dla aktualnych ósmoklasistów z gminy w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu.

Sytuacja jednostek OSP w gminie

Na wstępie prowadzący obrady – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Paweł Cieślak zaprosił radnych do zapoznania się z nowym ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym, który na początku tego roku został zakupiony dla jednostki OSP w Buku. Wartość zakupu z budżetu gminy wyniosła 1.200.000 zł, a część kosztów została pokryta z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” – 500.000 zł.
Nowy ciężki wóz bojowy dla OSP w Buku

Wśród zaproszonych gości byli Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Buku Jerzy Mrówka, Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Buku i Prezes Zarządu jednostki OSP w Buku Rafał Ratajczak oraz druhowie ochotnicy z gminnych jednostek.

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w urzędzie MiG Buk Mirosław Skarbiński przedstawił strukturę organizacyjną, bazę lokalową, wyposażenie i potrzeby jednostek pożarniczych w gminie. Mówił o zasadach funkcjonowania i finansowania OSP, zakupach, inwestycjach, remontach, usługach zewnętrznych, dochodach i wydatkach – sposobach ich rozliczania, też o statystykach zdarzeń i interwencji w 2022 roku. W przygotowanym na ten temat opracowaniu zostało podkreślone, że działalność OSP nie ogranicza się tylko do niesienia pomocy poszkodowanym i usuwania różnego rodzaju zagrożeń i skutków katastrof, ale strażacy ochotnicy służą pomocą przy wykonywaniu wielu prac gospodarczych na terenie gminy, jak na przykład zabiegi pielęgnacyjne przy wysokim drzewostanie, dekorowanie miasta w okresach świątecznych czy inne drobne prace gospodarcze, a także zabezpieczaniu imprez masowych w gminie.

Z budżetu miasta i gminy na ochronę przeciwpożarową, w ubiegłym roku, wydatkowano środki finansowe w wysokości 717.657 zł. Gmina sfinansowała zakupy sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, zakupy paliw i środków gaśniczych, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków oraz zabezpieczyła koszty bieżącego utrzymania obiektów strażnic OSP. Inną formą wsparcia było współfinansowanie dużych zakupów inwestycyjnych, na przykład zakup samochodów pożarniczych. W ostatnich latach, oprócz wspomnianego już nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Buk, zakupionych zostało też pięć samochodów pożarniczych – jeden średni dla OSP Buk i trzy lekkie samochody gaśnicze dla OSP w Dobieżynie, Otuszu i Szewcach oraz jeden średni dla OSP Niepruszewo.

Aktualne potrzeby strażaków ochotników

W budżecie MiG Buk na rok 2023 na ochronę przeciwpożarową zabezpieczono środki finansowe w wysokości 752.000 zł. W przedstawionym opracowaniu, a dalej w trakcie dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z sytuacją pożarnictwa w gminie. Druhowie jednostek OSP mówili o problemach, które utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają im pracę. Jednym z nich jest baza lokalowa. W związku z rozwojem jednostek OSP w Niepruszewie, Szewcach i Dobieżynie istnieje konieczność przystąpienia do rozbudowy obiektów strażnic. Jak tłumaczył inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Mirosław Skarbiński: – Produkowane obecnie samochody pożarnicze posiadają coraz większe gabaryty, co uniemożliwia garażowanie ich w małych i niefunkcjonalnych pomieszczeniach garażowych tych jednostek. OSP Niepruszewo boryka się z innego typu problemem, a mianowicie użytkuje obiekt, którego właścicielem jest Kuria Metropolitalna w Poznaniu; trwają prace nad wyznaczeniem terenu z zasobów gminy spełniającego warunki pod budowę nowej strażnicy dla tego sołectwa.

Jednostki OSP wymagają też doposażenia sprzętowego, a potrzeby w tym zakresie to przede wszystkim konieczność zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na uzupełnienie wyposażenia nowego ciężkiego samochodu jednostki OSP w Buku. Niezbędny jest też zakup drabiny pożarniczej dla OSP Buk, bo ta, która stanowi wyposażenie jednostki obecnie jest w takim stanie, że może wyjeżdżać jedynie do prac gospodarczych. Ponadto niezbędna jest też wymiana umundurowania bojowego jednostki OSP Dakowy Suche, która jako jedyna nie otrzymała nowych mundurów w ubiegłym roku. W związku z tym zakupem konieczne też będzie nabycie pralnicy i suszarki dla utrzymania ich w należytym stanie, bez pozostałości szkodliwych substancji popożarowych. Potrzebne jest też nabycie agregatu z kompresorem do pompowania butli powietrznych stanowiących wyposażenie wszystkich jednostek OSP w gminie. Dotychczas strażacy uzupełniali wykorzystane butle wożąc je do najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej lub zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Strykowie. Agregat zainstalowany ma być w strażnicy jednostki OSP w Buku i służyć będzie wszystkim jednostkom.

Jest też problem ze szkoleniami strażaków ochotników. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o OSP, szkolenia organizuje Komenda Miejska PSP w Poznaniu, co powoduje, że druhowie mają trudności z dokształcaniem się na bieżąco i we własnym zakresie muszą finansować kursy.
Wysokość ekwiwalentu dla OSP budzi spore wątpliwości, bo jest zbyt niska. Udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych wynosi obecnie 20 zł/godz. (za udział w działaniach ratowniczych) i 15 zł/godz. (za udział w szkoleniach pożarniczych i działaniach gospodarczych).

Baza lokalowa i sprzęt

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam podziękował druhom strażakom za ich odwagę, wysiłek, zaangażowanie w służbę. – Wielokrotnie mam okazję uczestniczyć, – jako obserwator – w różnych akcjach, przedsięwzięciach jednostek OSP; do tego trzeba też wspomnieć o ogromnych emocjach i adrenalinie, jakie towarzyszą druhom strażakom w ich działaniach. Nie będę wymieniał ostatnich dużych akcji, które zostały wysoko oceniane nie tylko przez nas, ale też Komendę Miejską PSP w Poznaniu. Z przedstawionego opracowania wynika z jakimi trudnościami musi się zmagać OSP w gminie; w tym celu wspólnie musimy podjąć odpowiednie decyzje i działania, aby tym potrzebom sprostać. Wspierając druhów strażaków i jednostki OSP tak naprawdę zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom gminy. Apeluję o zabezpieczenie środków w budżecie, chociażby na przygotowanie dokumentacji dotyczących rozbudowy remiz w Szewcach i Dobieżynie. W zakresie budowy nowej remizy dla OSP Niepruszewie, w ubiegłym roku wystąpiłem do parafii, a za pośrednictwem parafii do Kurii, aby pozyskać grunt (w formie zamiany gruntów czy zakupu), który jest zlokalizowany między Wiejskim Domem Kultury a świetlicą przy parafii. Jeżeli to działanie nie przyniesie rezultatów, bierzemy pod uwagę inną lokalizację w centrum sołectwa umożliwiającą swobodny wyjazd ciężkim sprzętem gaśniczym. Skuteczna interwencja jest uzależniona od tego, jak szybko druhowie dotrą na miejsce, a że obecnie docierają bardzo szybko świadczy o tym, że te miejsca są doskonale zlokalizowane i podobne warunki muszą mieć zapewnione w przyszłości. Jak już zostało powiedziane, potrzeb OSP jest dużo, z czego najbardziej dokuczliwe są awarie, którym na bieżąco trzeba sprostać; są to wydatki często w wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, na które pieniądze zawsze muszą się znaleźć w budżecie gminy. Sprzęt na wyposażeniu OSP jest przestarzały, co wymaga dodatkowych nakładów finansowych. W związku z tym, że drabina pożarnicza została wycofana z OSP Buk, ale z racji wysokich zabudowań w mieście Buk pozyskanie nowej jest niezbędne. Na przyjazd straży pożarnej z Poznania musimy czekać średnio 30-40 minut, a druhowie z Buku docierają w kilka minut. Czynimy starania zakupu wozu bojowego z taką drabiną w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu; jednak wymaga ona naprawy – jest to koszt około 115.000 zł. Jeżeli tego się podejmiemy, to drabinę OSP Buk trzeba będzie wystawić na sprzedaż, aby choć w połowie pozyskać środki na naprawę. Dalsze działania w tym zakresie zależą od Państwa decyzji.

Burmistrz wspomniał też, że gmina będzie gospodarzem ważnego wydarzenia – Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się 17 czerwca br. – Podejmujemy działania, aby młodzieżowe drużyny pożarnicze wyposażyć w niezbędny sprzęt do trenowania, by dać im szansę na osiągnięcie jak najlepszych wyników w zawodach.

Dyskusję na temat sytuacji pożarnictwa w gminie zdominowały potrzeby lokalowe i sprzętowe OSP. Prezes OSP w Buku Rafał Ratajczak uzupełnił informacje dotyczące wspomnianej drabiny niezbędnej na wyposażeniu jednostki. – Na przykład w ubiegłym roku na 191 wyjazdów na akcje drabina była potrzebna do 53 wyjazdów, co najlepiej pokazuje jak bardzo ten sprzęt jest potrzebny. Zakup nowej drabiny to koszt do 4 mln zł.

Mirosław Adamczak, nie tylko radny i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ale też druh strażak od wielu lat, potwierdził konieczność wymiany przestarzałego i zużytego sprzętu gaśniczego w jednostkach OSP oraz rozbudowy strażnic. Zakup drabiny z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w tej chwili jest opcją najlepszą, bo jest to sprzęt certyfikowany, a na zakup nowej drabiny gminy nie stać. Przy okazji nawiązał też do ostatniego zakupu sprzętu do OSP Buk, za co w imieniu strażaków podziękował. – W ostatnich latach gmina w znacznym stopniu finansuje zakupy sprzętu na potrzeby OSP, też podejmujemy działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. W ciągu ostatnich czterech latach udało się zakupić dwa nowe samochody: średni i ciężki. Podobne możliwości pojawiały się też w latach poprzednich: 2016 r. i 2017 r., jednak ówczesny burmistrz nie podjął działań w tym zakresie i niestety, ale dwa ciężkie samochody nas ominęły. Brak inicjatywy w tym zakresie było tłumaczone tym, że jednostki OSP z naszej gminy będą wysyłane na akcje na drugi koniec Polski, a takie sytuacje w przypadku strażaków ochotników nie mają miejsca.

Dyskusję podsumował Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa stwierdzając, że potrzeby OSP są bardzo duże i systematycznie trzeba je realizować. – Druhom strażakom z pewnością należą się słowa uznania za wszystkie akcje, narażanie życia i zdrowia, poświęcony czas o każdej porze dnia i nocy. Drabina na wyposażeniu OSP Buk jest niezbędna. Gminy nie stać na to, żeby kupić nową w kwocie nawet do 4 mln zł; dlatego trzeba podjąć działania w celu nieodpłatnego przekazania drabiny przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu, a następnie zająć się jej remontem. Pieniądze na inne potrzeby OSP zostały zapewnione w budżecie gminy na 2023 rok, choć z pewnością nie są one wystarczające.

Radni zaakceptowali też propozycję burmistrza, aby rozpocząć procedurę przygotowania dokumentacji w celu rozbudowy remiz w Szewcach i Dobieżynie

Projekty uchwał

Następnie zaopiniowano projekty uchwał. Radni byli zgodni co do tego, że należy zwiększyć wysokość dotacji celowej ze środków budżetu MiG Buk na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. Dotacja w tym roku ma zostać zwiększona z 8.000 zł do 10.000 zł na zadanie, którego celem jest poprawa warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.

Pewne wątpliwości wzbudził projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie w rejonie ul. Leśnej i drogi wojewódzkiej nr 307. Burmistrz omawiając ten projekt uchwały podkreślał, że przedstawiony plan ma na celu ustalenie optymalnego zagospodarowania nieruchomości poprzez umożliwienie realizacji nowej zabudowy, w tym między innymi przemysłowej, magazynowej, usługowej. Omawiany obszar stanowi odpowiednie miejsce aktywizacji gospodarczej dla tego rodzaju działalności, tym bardziej, iż sąsiaduje z terenami przeznaczonymi w miejscowych planach pod zabudowę przemysłowo-usługową. Mówił, że tym terenem stanowiącym własność prywatną jest zainteresowany inwestor, który planuje budowę hal produkcyjnych. Swoje zastrzeżenia do tego projektu uchwały wyraził Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, którego wątpliwości dotyczyły kwestii komunikacyjnych. – Nie można pozwolić na to, aby teren inwestycyjny był obsługiwany we fragmencie z drogi o szerokości 5 metrów i która ma obsłużyć 28 hektarowy teren, a tak mogłoby się niestety zdarzyć. Zakres terenu, który ma być objęty planem zagospodarowania przestrzennego powinien zostać powiększony, aby ułatwić przemieszczanie się pomiędzy ulicą Leśną i drogą do ronda autostradowego. W/w uwagi do zakresu planu miejscowego zostaną spisane i przekazane do Biura Rady, a następnie poddane analizie celem skorygowania załącznika do projektu uchwały inicjującej proces planowania.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buku. Zmiana ma nastąpić m.in. w zakresie definicji nieczystości ciekłych, rozszerzając je o ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto w uchwale pojawi się regulacja co do częstotliwości obowiązkowego opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników. Radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.

Zapytania pojawiły się przy omawianiu projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie MiG Buk. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały: „Od ostatniej zmiany stawki za wywóz nieczystości płynnych nastąpił wzrost składników cenotwórczych, takich jak koszty: transportu, utrzymania samochodu asenizacyjnego, paliwa oraz wynagrodzenia pracownika”. Zaproponowane maksymalne stawki: 32,40 zł/ m3 brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i 270 zł/ m3 brutto za odbiór osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – wzbudziły wątpliwości, pomimo że w niektórych sąsiednich gminach te stawki są o wiele wyższe. W związku z pytaniami radnych, uzasadnienie tych propozycji ma przedstawić, na najbliższej sesji Rady MiG, Buk, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki.

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok, które wynikają między innymi z realizacji bieżących zadań i inwestycji, takich jak na przykład budowa ulicy Grobelnego w Buku, dofinansowanie placu zabaw w Buku, budowa oświetlania drogowego (doświetlenie miejsc niebezpiecznych) oraz przygotowanie dokumentów, które są niezbędne w celu przygotowywania wniosków o dofinansowanie: plan gospodarki niskoemisyjnej, uaktualnioną strategię rozwoju gminy, gminny program rewitalizacji i program zaopatrzenia gminy w energię. Radni zgodzili się z tym, że w związku z budową ulicy Grobelnego konieczne będą kolejne obligacje w wysokości prawie 1,5 mln zł na uzupełnienie wkładu własnego do tego przedsięwzięcia, które ma w całości kosztować niemalże 3 mln zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kolejny omawiany projekt uchwały dotyczył zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podjęcie tej uchwały wynika z ogłoszonego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, których zgłoszenie potrwa do 17.03.2023 r. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98 procent wartości inwestycji, zaś minimalny wkład własny 2 procent. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację w jednej z trzech kategorii: do 150.000 zł brutto, do 500.000 zł brutto i do 3.500.000 zł brutto. Stąd wynika konieczność opracowania przez samorząd zasad udzielenia takich dotacji w formie uchwały Rady.

Jak przypomniał burmistrz, na poprzedniej sesji Rady MiG Buk w dn. 31.01.2023 r. wnioskował, że w pierwszej kolejności należy skupić się na obiektach gminnych, które wymagają renowacji i odrestaurowania, takich jak na przykład odnowienie dachu zabytkowej części urzędu gminy od ul. Poznańskiej, kapitalny remont części klatki schodowej w budynku po starej części byłego gimnazjum czy pałacyk w Wielkiej Wsi przy ulicy św. Rocha. Ale możliwości zgłoszenia swoich wniosków mają też inne podmioty i osoby prywatne; do tej pory do urzędu wpłynęły trzy wnioski: z parafii w Niepruszewie oraz dwa wnioski od osób prywatnych dotyczące nieruchomości na Placu Przemysława i Placu Reszki. Projekt uchwały przewiduje, że do 15.03.br. w urzędzie można składać wnioski o udzielenie dotacji, a po tym terminie będzie powołana przez burmistrza komisja konkursowa, z udziałem co najmniej dwóch radnych i to ona zadecyduje, które z tych wniosków zostaną zgłoszone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prośba o przekazanie środków na niezbędne działania społeczne

W dalszej części komisji burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o rozważenie możliwości przekazania środków o łącznej wysokości 350.000 zł (uzyskanych z konkursu „Rosnąca Odporność”) na działania społeczne, które wymagają dofinansowania. Zaproponowane zakupy są zgodne z regulaminem konkursu, a więc na cel związany z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Burmistrz zaproponował, aby środki przekazać na zakup sprzętu sportowego (do rehabilitacji i sensomotoryki, gimnastyki i lekkiej atletyki, gier zespołowych) dla jednostek oświatowych w wysokości 50.000 zł oraz na sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku w kwocie 50.000 zł. Ponadto fundusze mają być wydatkowane na sprzęt rehabilitacyjny dla Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku oraz Klubu seniora w Dobieżynie w kwocie 30.000 zł. W celu kontynuowania projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” przeznaczonego dla seniorów, którego przedmiotem jest zapewnienie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych, potrzebne jest przekazanie środków w wysokości 60.000 zł. Wnioskowano też o opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie do 160.000 zł dla nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. Radni byli zgodni co do tego, że w/w lista potrzeb jest jak najbardziej uzasadniona i wyrazili zgodę, aby burmistrz podjął działania w celu przygotowania stosownego projektu zmiany uchwały budżetowej w miesiącu marcu.

Finansowanie dodatkowych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu

Następnie radni dyskutowali nad propozycją prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego dotyczącą dopłaty gmin powiatu poznańskiego do sfinansowania dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, proporcjonalnie do ilości liczby mieszkańców ogółem. – Ta sytuacja jest związana z kumulacją dwóch roczników absolwentów podstawówek ubiegających się o miejsca w szkołach średnich. Podczas ubiegłorocznej rekrutacji Miasto Poznań zostało zmuszone do rocznej dopłaty do edukacji uczniów będących mieszkańcami powiatu poznańskiego, która wyniosła 27.610.404 zł. W poznańskich szkołach zabrakło wtedy miejsc, a wielu uczniów w atmosferze zamieszania do ostatniej chwili szukało szkoły, w której mogliby kontynuować naukę. Nie chcielibyśmy, aby taka sytuacja powtórzyła się i w tym roku, by ucierpieli na tym nasi ósmoklasiści, którzy chcą wybierać szkoły ponadpodstawowe w Poznaniu – mówiła Wiceburmistrz MiG Buk Agnieszka Słaby.

W nowym roku szkolnym 2023/2024 Miasto Poznań zobowiązało się do utworzenia dodatkowych 3000 miejsc (100 oddziałów) przy finansowym wsparciu 17 podpoznańskich gmin w wysokości 10.018.873 zł. Powiat poznański zadeklarował, że pokryje koszty utworzenia dodatkowych 3000 miejsc w wysokości 60 procent, co wyniesie 5 mln zł. Jak wynika z ustaleń Metropolii, gmina Buk byłaby zobowiązana do uiszczenia kwoty w wysokości 154.190 zł (I rata za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023 – 61.676, II rata za drugie półrocze roku szkolnego 2023 – 92.514 zł), wyliczone na podstawie ilości mieszkańców.

Na ten temat wywiązała się dyskusja, z ramach której radni argumentowali, że ósmoklasiści z gminy Buk nie tylko wybierają Poznań jako miejsce dalszej edukacji, ale też na przykład Opalenicę lub Nowy Tomyśl. W związku z czym, dlaczego gmina Buk ma w takim zakresie finansować szkoły ponadpodstawowe wyłącznie w Poznaniu – takie padały pytania. Z kolei inne powiaty czy gminy nie zwróciły się z taką inicjatywą, więc zostaje w grze sprawa szkół w Poznaniu.

Ostatecznie, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Metropolii w dn. 27.02.br. wójtowie i burmistrzowie samorządu powiatu poznańskiego mają zagłosować nad projektem uchwały w sprawie finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Back To Top
Skip to content