skip to Main Content

Przyznanie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – dodatek gazowy

Przyznanie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – dodatek gazowy

 • Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT jest przeznaczona dla osób, które korzystającej z ogrzewania gazowego, a urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Refundacji podlegają tylko kwoty odpowiadające podatkowi VAT z opłaconej faktury. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
 • Refundacja przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody miesięcznie nie przekraczają 2.100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł netto na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Wniosek o refundację podatku VAT składać można:

 • na piśmie
  wzór wniosku: pobierz
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT.
 • przy użyciu aplikacji mObywatel
  Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1
  Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych, faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT);
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT;
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.
Back To Top
Skip to content