skip to Main Content

Gmina realizuje bieżące zadania i planuje kolejne inwestycje

Wyjaśnienie sytuacji z bezprawnym i bezpodstawnym pismem ALKOM dotyczącym pojemników na odpady, które zostało wystosowane do części mieszkańców było jednym z wielu tematów bieżących omawianych na XLIX sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 31 stycznia br. Ponadto przyjęto projekty uchwał, a także nawiązano do kompleksowej kontroli działalności ZGK w latach 2014-2021, która na wniosek radnych została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady MiG Buk.

Bezpodstawne działania firmy ALKOM

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Rozpoczął od omówienia sprawy, która w ostatnich dniach zbulwersowała mieszkańców. Chodzi o pismo firmy ALKOM wystosowane do części mieszkańców, w którym poinformowano o konieczności wykupu pojemników na odpady, a w przypadku braku zapłaty pojawiła się groźba odebrania tych pojemników. – Wcześniej informowałem Państwa radnych, że trwają rozmowy dotyczące uregulowania sytuacji związanej z wykupem pojemników na odpady na terenie gminy. ALKOM miał wykazać i udokumentować, które pojemniki znajdujące się na posesjach mieszkańców w rzeczywistości są własnością firmy. Cały proces miał być zakończony do końca roku 2022, wówczas po spełnieniu tych warunków, gmina miała wykupić pojemniki od firmy ALKOM. Jednakże firma nie wywiązała się z poczynionych ustaleń i nie przedłożyła dokumentów z procesu inwentaryzacji, potwierdzających własność i stan techniczny pojemników. Wcześniej zostało też ustalone, że skoro pojemniki są używane i często także uszkodzone, zaproponowana cena będzie odzwierciedlała ich wartość po wieloletnim wykorzystaniu. Dlatego nie można zaakceptować cen narzuconych przez ALKOM we wspomnianym piśmie. Działania tej firmy w stosunku do mieszkańców zostały podjęte samowolnie, bez udziału gminy i z naruszeniem poczynionych ustaleń. W związku z tym wezwaliśmy ALKOM do tego, aby zaprzestała straszenia mieszkańców i by uwiarygodniła oraz przedstawiła zweryfikowane informacje w tym zakresie – w najbliższych dniach spotkam się z przedstawicielami tej firmy. Jeżeli ALKOM nie potrafi zweryfikować liczby pojemników, które są jej własnością, to pracownicy urzędu będą zmuszeni się tym zająć. Bardzo proszę Państwa Radnych, aby przekazali mieszkańców, że firma ALKOM nie może sprzedawać czy też zabierać pojemników na odpady, a o dalszych działaniach gminy w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Dystrybucja węgla i komunikacja gminna

Burmistrz poinformował też, że nadal odbywa się dystrybucja węgla wśród mieszkańców gminy na preferencyjnych warunkach. W ubiegłym roku węgiel zakupiło 387 osób, tj. 550 ton. Do końca stycznia br. do urzędu wpłynęło 118 wniosków. – Bardzo proszę mieszkańców, aby na bieżąco opłacali wnioskowany węgiel i do urzędu przekazywali informacje w tym zakresie. Działania te są potrzebne, aby innym osobom nie blokować możliwości zakupu węgla.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od 2 stycznia br. zostały zweryfikowane rozkłady jazdy na dwóch liniach autobusów bezpłatnej komunikacji gminnej. Na linii nr 781 dodano kolejne przystanki: Dobieżyn – ul. Bukowska, Dobieżyn – przy kasztanach; autobus startuje i kończy trasę na przystanku Żegowo przy świetlicy wiejskiej. Autobus nr 782 też zyskał nowe przystanki: Niepruszewo ul. Jarzębinowa (na trasie Kalwy – Buk oraz Buk – Kalwy) i Wielka Wieś, ul. Otuska. Dodatkowo na trasie linii 782 autobus jedzie z rynku przez przystanek ul. Dworcowa PKO do dworca kolejowego, następnie wraca tą samą trasą tj. Buk, dworzec kolejowy – Buk, Dworcowa SGB – Buk, rynek, dalej trasa prowadzi przez nowy przystanek Wielka Wieś, ul. Otuska. Od 9 stycznia br. została wprowadzona trzecia linia autobusowa – nr 783, dzięki której połączone zostały dwa sołectwa: Wiktorowo i Cieśle, które do tej pory nie były objęte komunikacją gminną. Ten postulat w jakimś stopniu udało się zrealizować, podobnie jak odpowiedziano na sygnały od osób pracujących i przedsiębiorców w strefie przemysłowej w Niepruszewie. Nowa linia autobusowa nr 783 relacji Wiktorowo – Buk – Wygoda – Niepruszewo – Cieśle prowadzi przez cztery przystanki zlokalizowane w strefie przemysłowej w Niepruszewie. W marcu br. przeprowadzana zostanie kolejna weryfikacja rozkładów jazdy autobusów na podstawie biletu zerowego: poznamy wtedy jakie jest obłożenie tras, częstotliwość korzystania z poszczególnych linii autobusowych.

Bieżące inwestycje

Burmistrz podziękował radnym za przychylenie się do zaproponowanej na grudniowej sesji autopoprawki do budżetu gminy, która uwzględniała zabezpieczenie środków na wóz bojowy dla OSP Buku. Specjalistyczny sprzęt bojowo-ratowniczy zakupiony w całości ze środków gminy kosztował 1.198.000 zł – z czego 500.000 zł pochodziło z wygranej mieszkańców gminy w konkursie „Rosnąca Odporność”, a pozostałą kwotę uzupełniono z budżetu gminy. – Nowy ciężki wóz bojowych

Kolejną wojewódzką inwestycją realizowaną w gminie jest remont drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Buk – Wojnowice o długości 2,7 kilometrów. Do 7 lutego br. potrwa procedura przetargowa w tym zakresie.

Inwestycja związana z budową obwodnicy Niepruszewo jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W ramach przetargu ogłoszonego przez WZDW w Poznaniu na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej wraz z decyzją środowiskową na budowę obwodnicy Niepruszewa wpłynęła jedna oferta w wysokości 452.640,00 zł.

Z realizowanych inwestycji w gminie burmistrz wymienił między innymi modernizację oświetlenia w kilku sołectwach – zakończono wymianę łącznie 1115 opraw energooszczędnych typu LED. Wymieniono 56 słupów oświetleniowych w Buku w ciągu ulic: Dworcowej, Szarych Szeregów i Przykop, w tym 13 słupów stylizowanych, nawiązujących estetyką do już istniejących w ciągu ul. Poznańskiej, Placu Przemysława i Placu Reszki.

Gmina uruchomiła nabór na dofinansowanie dla rodzinnych ogródków działkowych. Do 31 marca br. ROD-y mogą składać wnioski; w tym roku nastąpi zwiększenie dotacji z 8.000 zł do 10.000 zł na określone zadanie. Od 2020 roku ROD-y pozyskały dotacje łącznie w wysokości 48.000 zł.

Na styczniowej komisji Rady MiG Buk burmistrz informował o planowanych zadaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa i widoczności w ciągach komunikacyjnych w gminie, i pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 450.925,00 zł (całość zadania: 530.500,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Dzięki tym środkom zaplanowano m.in. zakup i montaż 15 wyświetlaczy prędkości pojazdów, wyniesienie 2 przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach, oznakowanie pionowe i poziome 22 przejść dla pieszych, zakup 3 mobilnych miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych.

Konsultacje społeczne ZIT

Ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027, które są prowadzone przez stowarzyszenie Metropolia Poznań. – Do strategii została dołączona lista projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w ramach której są uwzględnione też zadania kluczowe dla naszej gminy. W ramach projektów w dziale „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych na obszarze Metropolii Poznań Typ I” w zakresie „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury” – wpisaliśmy zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk”. Jak ważne jest to zadanie dla gminy najlepiej świadczą zebrania wiejskie, w trakcie których wielokrotnie pojawiają się postulaty, aby poprawiać brzegi stawów i infrastrukturę towarzyszącą. Zamierzamy dokonać renowacji stawów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Mowa tu o stawach w sołectwach: Dakowy Suche (przy ul. Bukowskiej, ul. Szkolnej), Dobra – Sznyfin, Szewce, Kalwy, Wielka Wieś (przy ul. Smugi), Pawłówko. Ponadto chcemy zrealizować budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na dwóch działkach przy wieży wodociągowej, które zostały pozyskane przez gminę półtora roku temu.

Burmistrz kontynuował: – Do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 gmina wpisała też drugi priorytet w ramach działu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań” i jest to zadanie „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą”. Ta inwestycja przy dużym udziale środków unijnych będzie gminę kosztować prawie 10 mln zł. I kolejne zadanie „Budowa ścieżki rowerowej, odcinek Buk – Otusz – stacja kolejowa Otusz”, które ma być realizowane w partnerstwie z powiatem poznańskim i gminą Stęszew. Będę rekomendować, aby przy okazji tej inwestycji nie tylko wybudować ścieżkę rowerową w Otuszu, ale też zadbać o gospodarkę wodno-ściekową.

Rekrutacja do placówek oświatowych

Od 6 marca br. ruszy rekrutacja do publicznych przedszkoli w MiG Buk w roku szkolnym 2023/2024. Rekrutacja odbywać się będzie również drogą elektroniczną. W terminie od 20 do 24 lutego br. deklaracje mogą składać rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkole, a od 6 do 15 marca – dzieci dopiero rozpoczynających edukację. Rozpoczęła się też rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Informacje na stronie urzędu: www.buk.gmina.pl.

Dofinansowania dla klubów i stowarzyszeń

Gmina w kwocie prawie 500 tys. zł dofinansowała działalność klubów i stowarzyszeń sportowych, co jest kwotą o 100 tys. zł większą niż w roku ubiegłym. W dn. 23.01.br. w Sali Miejskiej zostały podpisane umowy dotyczące wsparcia finansowego na realizację projektów sportowych na rok 2023. Ponadto zapowiedziany został pilotażowy program bezpłatnych zajęć lekkoatletycznych realizowanych przez OSiR dla wszystkich mieszkańców gminy, którego celem jest wyrównanie szans w dostępie do oferty sportowej też dla mieszkańców z niepełnosprawnościami ruchowymi. – Buk stawia na sport – dofinansowania dla klubów

Ruszyły też konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych MiG Buk w 2023 roku na pożytek publiczny i wolontariat. Szczegóły na stronie: www.buk.gmina.pl.

WOŚP z rekordowym wynikiem

Burmistrz podziękował sztabowi harcerzy za organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Buku, a mieszkańcom za udział w wydarzeniu – swoją hojnością pobili kolejny rekord. Słowa podziękowania skierował też do wszystkich, którzy tego dnia zaoferowali pomoc w postaci świadczonych usług, darczyńcom oraz wolontariuszom, bez zaangażowania których nie udałoby się tego przedsięwzięcia przygotować. Przy okazji burmistrz wspomniał, że on wystawił voucher na lot balonem nad miastem dla dwóch osób podczas tegorocznych Dni Gminy Buk, licytacja na Allegro trwała do 5 lutego br. – Wielka hojność na bukowskim finale

Rewitalizacja rynku bukowskiego

Burmistrz odniósł się też do tematu, który zdominował styczniowe posiedzenie komisji, a dotyczył podsumowania raportu po konsultacjach społecznych w zakresie rewitalizacji bukowskiego rynku. – Cieszy mnie, że do współpracy powołaliśmy zaangażowanych i kompetentnych specjalistów – przedstawicieli Centrum Otwarte w Poznaniu. Na aktualnym etapie prac zajmą się przygotowaniem procedur konkursu architektoniczno-urbanistycznego, do którego mam nadzieję zgłoszą się specjalistyczne biura projektowe. Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszę też przedstawicieli Rady MiG Buk; cała procedura szczegółowo będzie też omawiana na posiedzeniach komisji i sesji. Wszystkim mieszkańcom, którzy dotychczas zaangażowali się w konsultacje, bardzo dziękuję za merytoryczne dyskusje. – Bukowski rynek – jednomyślna rekomendacja dla dalszych działań

Dyskusja nad sprawozdaniem, interpelacje i zapytania

W dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni dopytywali między innymi o podjęte działania związane z pismem firmy ALKOM skierowanym do mieszkańców, możliwościach dofinansowania renowacji stawów czy budowy ścieżek rowerowych w gminie. Wyrazili uznanie, że udało się zakupić wóz bojowy dla OSP Buk, ale wnioskowali, że inne jednostki OSP w gminie również wymagają dofinansowania. Dopytywano o działania burmistrza związane z zasobami geotermalnymi gminy. Burmistrz odpowiedział, że na tym etapie prac, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju, nie może przedstawić opracowania na ten temat, ponieważ wykonawca dokumentacji zastrzegł jej poufność. Ustalono, że przy ocenie zasobów geotermalnych gminy niezbędne będzie skorzystanie z konsultacji zespołu specjalistów.

W punkcie sesji „interpelacje i zapytania” radni zgłaszali przede wszystkim pytania dotyczące stanu dróg gminnych oraz oświetlenia.

Powrócono też do tematu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady MiG Buk w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Buku w latach 2014-2021, w tym przede wszystkim dotyczącej prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem. Zakres kontroli obejmował okres funkcjonowania dwóch zarządów Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w ustaleniach poczynionych przez Komisję Rewizyjną.

Po zapoznaniu się z raportem Komisji Rewizyjnej, Prezes ZGK w styczniu br. skierował do Rady Miasta i Gminy Buk swoje stanowisko w sprawie kontroli. Czytamy w nim między innymi: „W przedmiocie nabywania od inwestorów wybudowanych przez nich sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych wskazane przez Komisję Rewizyjną naruszenie, a potwierdzone orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu, miały miejsce przed powołaniem obecnego Zarządu ZGK w roku 2018. Należy zgodzić się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej, że umowy zawierane przez Zarząd Spółki w roku 2018 ze spółką DORA HOME naruszały obowiązujące w Spółce regulacje i procedury odnośnie wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które uprawniały do wykupu sieci za 20 procent ich udokumentowanej wartości. Natomiast umowy zawarte ze spółką DORA HOME zakładały ich zakup za 100 procent wartości tych sieci. Doszło więc niezgodnie z regulacjami wewnętrznymi ZGK do nabycia sieci wodociągowej w czerwcu 2019 roku za kwotę 132.642 zł 20 gr brutto. W efekcie czego Spółka poniosła szkodę majątkową poprzez działanie Zarządu niezgodne z jego własnymi uchwałami. Zmiana Zarządu Spółki z końcem lipca 2019 roku umożliwiła we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Buk uniknięcia jeszcze większej szkody majątkowej w postaci wykupu sieci kanalizacji sanitarnej od spółki DORA HOME za kwotę 492.000 zł brutto, do czego formalnie zobowiązana była Spółka na podstawie porozumienia zawartego w roku 2018. Ponadto stwierdzone zostały poważne naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez poprzedni Zarząd Spółki, w szczególności w zakresie złamania postanowień ustawy prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie podziału zamówienia na części, aby uniknąć obowiązku przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych”.

Na sesji – wywołany do wypowiedzi – Prezes ZGK Tomasz Stawicki uzupełnił informacje zawarte w swoim stanowisku między innymi o kwestie dotyczące sprzedaży mienia ruchomego czy zasad i procedury przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Adamczak zachęcił uczestników sesji do uważnego zapoznania się z raportem pokontrolnym, bo w mediach społecznościowych pojawiają się bezpodstawne oskarżenia pod adresem obecnego Zarządu ZGK, które nie są poparte dokumentami. – W tego typu komentarzach nie zwraca się uwagi na fakt łamania prawa zamówień publicznych przez były Zarząd ZGK, też na łamanie dyscypliny finansów publicznych przez poprzedniego burmistrza, a takie informacje można znaleźć w orzeczeniu Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 25.11.2020 r. – pobierz dokument.

Komunikaty

Przewodniczący Komisji Budżety i Oświaty Tomasz Plewa przytaczając ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie z udziałem środków zewnętrznych dopytywał, czy gmina będzie składać wnioski aplikacyjne do nowej edycji programu „Maluch plus” i programu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku programu „Maluch plus” gmina złożyła swój akces – Jednak nie jest to program korzystny dla gminy, bo pozbawił możliwości dofinansowania i utrzymania już istniejących miejsc żłobkowych. W żłobku Bukowianka jest obecnie 31 dzieci, docelowo planujemy przyjąć do 39, a chcielibyśmy utrzymywać z dofinansowania wszystkie miejsca w żłobku. Program zakłada pomoc finansowania do budowy nowego żłobka, ale inicjatywa modernizacji kolejnej przestrzeni na potrzeby nowej placówki opiekuńczej spowodowałaby, że musielibyśmy zmierzyć się z kolejnymi nakładami finansowymi z budżetu gminy.

W zakresie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stwierdzono, że potrzeb w zakresie renowacji, odrestaurowania zabytków w gminie jest dużo – Uważam, że w pierwszej kolejności należy skupić się na obiektach gminnych, które wymagają renowacji i odrestaurowania, takich jak na przykład odnowienie dachu zabytkowej części urzędu gminy od ul. Poznańskiej, gdzie aktualnie niestety zacieka dach oraz kapitalny remont części klatki schodowej w budynku po starej części byłego gimnazjum. Brany jest też pod uwagę pałacyk w Wielkiej Wsi przy ulicy św. Rocha, ale problemem jest obecność tam lokatorów, bo na czas remontu należałoby ich przenieść – tylko dokąd. Do tematu chciałbym wrócić na kolejnym posiedzeniu komisji, podczas którego przedstawię szczegółowe informacje co do wyboru zaproponowanych obiektów zabytkowych do renowacji – mówił burmistrz.

Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński poinformował, że od 1 lutego br. obrady sesji Rady Miasta i Gminy Buk nie będą już transmitowane na YouTube, ale na stronie esesja.tv na kanale Rada Miasta i Gminy Buk.

Podczas XLIX sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej,
ul. św. Rocha i ul. Sportowej;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap B;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka;
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2023;
– rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Buk;
– przekazania petycji według właściwości;
– przekazania petycji według właściwości;
– uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

XLIX sesję Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 31.01.2023 r. można oglądać tutaj.

Back To Top
Skip to content