skip to Main Content

Obowiązek nauki – rodzice dzieci urodzonych w 2004-2008 r.

Rodzice dzieci urodzonych w 2004 r.-2008 r.

Informujemy, że w myśl art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat podlegają obowiązkowi nauki spełnianemu przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, ale może również kontynuować naukę w formach pozaszkolnych.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 1, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1 zawiadomień o formie spełniania obowiązku nauki przez Wasze dzieci (wzór zawiadomienia można pobrać w Urzędzie MiG, lub pobrać ze strony internetowej gminy www.bip.buk.gmina.pl (w zakładce druki do pobrania/oświata).

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o spełnianiu obowiązku nauki

Back To Top
Skip to content