skip to Main Content

Gmina nie ucieka od potrzeb mieszkańców

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy i kolejne zmiany ustawodawcy w tym zakresie, zakup i sprzedaż węgla przez gminę dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach, przyjęcie projektów uchwał zdominowały XLVI sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 25 października br. Omówiono też stan realizowanych w gminie inwestycji.

Porządek obrad, na wniosek burmistrza, uzupełniony został o projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Przetargi i kontynuowane inwestycje

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam już tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Rozpoczął od omówienia stanu realizowanych inwestycji i postępowań przetargowych.
Przetargi:
– przebudowa i remont drogi gminnej Otusz – Huby, w przyszłym tygodniu nastąpi rozstrzygnięcie drugiego postępowania przetargowego i wybór najkorzystniejszej oferty;
– budowa pumptracka w Niepruszewie – po pierwszym unieważnionym postępowaniu przetargowym, ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe wykonawców, jest przygotowywane kolejne; przypuszczalnie to zadanie zostanie przesunięte do realizacji na 2023 rok;
– budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie – planowane jest kolejne postępowanie przetargowe; gdyż dotychczasowe próby
nie wyłoniły wykonawcy – z uwagi na zbyt wysokie ceny podawane przez oferentów;
– budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi, II etap, ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Zakładowa – w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie umów z wykonawcami;
– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych – po unieważnieniu pierwszego postępowania przetargowego (oferta wykonawcy nie była kompletna) został przygotowany kolejny przetarg;
– plac zabaw przy MGOK – wyłoniony wykonawca (ze względu na braki kadrowe), odstąpił od podpisania umowy; podjęte zostaną starania, aby wybrać kolejnego wykonawcę.
Obecnie w gminie realizowane są inwestycje:
– budowa drogi Szewce – Dobieżyn, II etap;
– adaptacja pomieszczeń budynku hali OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych w ramach dofinansowania z programu pomocowego „Szatnia na medal”;
– modernizacja oświetlenia na mieniu spółki ENEA;
– rondo na ul. Grodziskiej – jest już przejezdne, prace na etapie zaawansowanym.

Dodatek węglowy

Burmistrz przedstawił na jakim etapie realizowane jest zadanie zlecone gminie przez administrację rządową, a dotyczące przyznania i wypłaty mieszkańcom dodatku węglowego. Dzięki skuteczności pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wnioski na bieżąco są weryfikowane, a świadczenia wypłacane. W dn. 27.10.br. planowane jest wypłacenie 226 świadczeń na kwotę 678.000 zł. Wcześniej wypłaconych zostało 391 świadczeń na kwotę 1.173.000 zł. Następne wnioski zostaną zrealizowane po wpłaceniu kolejnej transzy z budżetu państwa. Brak pieniędzy stanowi problem w przypadku dodatku do pelletu, drewna, gazu, oleju, który powinien zostać wypłacony mieszkańcom (do 24.10.br. złożono 104 wnioski), a z budżetu centralnego na ten cel nie zostały jeszcze przekazane środki.

W dn. 20.10.br. już po raz trzeci ustawodawca zaproponował zmianę ustawy dotyczącej przyznania dodatku węglowego, na tym etapie prac nie jest to jeszcze obowiązujące prawo. Ustawodawca wziął pod uwagę problem jednego adresu czyli, że do tej pory dodatek węglowy mogło otrzymywać tylko jedno z gospodarstw domowych pod tym adresem. Po zmianach możliwe będzie wypłacenie dodatku każdemu z gospodarstw, jeśli każde z nich ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez każde z gospodarstw deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa zmiana przepisów w zakresie dodatku węglowego będzie wymagała od pracowników OPS dodatkowej weryfikacji wniosków po raz kolejny.

Zakup i sprzedaż węgla przez gminę

Nowe zadanie, do którego w ostatnim czasie zostały zobligowane samorządy dotyczy zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach. Gminy będą mogły zakupić węgiel za nie więcej niż 1.500 zł za tonę, jednak cena ta nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina ma sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2.000 zł za tonę; 500 zł ma pokryć koszty transportu węgla z miejsca składowania do miejsca dystrybucji. Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego lub zgłosiła takie źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tego zakupu mieszkaniec będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach (po 1,5 tony): pierwsza do końca 2022 r. i druga od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

– Wprawdzie nie jest to jeszcze obowiązujący akt prawny, ale gmina zdecydowała się przystąpić do tego zadania. W dniu dzisiejszym do wojewody wielkopolskiego złożyliśmy ilościowe zapotrzebowanie na węgiel dla mieszkańców gminy; zestawienie zostało przygotowane na podstawie dotychczas złożonych wniosków o dodatek węglowy. Trudno jeszcze powiedzieć, czy będzie konieczność zakupu 50, 500 czy 1000 ton. Wykonując to zadanie, pomimo tak wielu niewiadomych przy jego realizacji, chcemy pomóc mieszkańców, bo ich dobro jest dla nas najważniejsze. Celem naszych działań jest, aby mieli łatwy dostęp do miejsca zakupu węgla po preferencyjnych cenach. By nie musieli jechać 30, 50 kilometrów i szukać sposobów, aby się zaopatrzyć w węgiel, a do tego biorąc pod uwagę, że koszty transportu węgla mogą okazać się niemałe. Niestety, ale Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku nie może się podjąć realizacji tego zadania, choćby ze względu na to, że nie dysponuje odpowiednią wagą i sprzętem do tego celu. Obecnie prowadzone są rozmowy z jednym z lokalnych podmiotów na terenie Buku, który na co dzień świadczy tego typu działalność i jest do tego odpowiednio przygotowany. Jednostką odpowiedzialną za informacje w tym zakresie jest urząd, który na bieżąco będzie informować i udzielać stosownych odpowiedzi. Już teraz jednak deklaruję, że gmina nie weźmie odpowiedzialności za jakość węgla, pomimo tego, że w planowanej ustawie jest zagwarantowane, że mają obowiązywać aktualne certyfikaty jakości. Jednak planujemy edukować mieszkańców w zakresie jakości węgla czy zasad jego spalania.

Na razie nie ma obowiązującego prawa dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla przez gminę, ale w ciągu trzech dni po przyjęciu ustawy samorządy będą zobowiązane do rozpoczęcia realizacji tego zadania. – Z jakich środków finansowych będziemy dokonywać zakupów? Czy zaproponowana przez ustawodawcę kwota w wysokości 500 zł dla gminy za tonę pokryje koszty transportu węgla, jego składowanie, dystrybucję? A jeśli okaże się, że gmina będzie musiała do tego dopłacać? To kolejne niewiadome, które są związane z tym zadaniem. Jednak pomimo tylu niejasności naszym zadaniem jest pomagać mieszkańcom, bo na tym polega praca w samorządzie. W tym sezonie grzewczym z pewnością wielu mieszkańców gminy będzie odczuwać ubóstwo energetyczne. Problemem nie będzie, czy kupić węgiel lepszej czy gorszej jakości, ale czy w ogóle będzie ich stać na zakup jakiegokolwiek opału – mówił burmistrz.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza właśnie w temacie zakupu i sprzedaży węgla przez gminę pojawiło się najwięcej zapytań ze strony radnych. Niektóre z nich: Dlaczego gmina ma się tym zajmować, skoro w ustawie o samorządzie nie ma takiego zapisu? Kto sfinansuje transport i dystrybucję, jeżeli te działania przekroczą 500 zł? Jak ma wyglądać dystrybucja węgla? Pomimo pojawiających się opinii, że to zadanie zostało zrzucone na samorządy i tak dominowała opinia, którą wyraził Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Trzeba wyrazić aprobatę dla burmistrza, który podjął decyzję pod presją czasu, zgłosił akces gminy do programu węglowego i jego działania są jak najbardziej zasadne, bo gmina nie może uciekać od potrzeb mieszkańców.

Inne działania gminy

Kontynuując sprawozdanie burmistrz mówił o innych działaniach prowadzonych przez gminę. Można do nich zaliczyć między innymi szczepienia przeciw grypie – program realizowany przez Metropolię Poznań. Mieszkańcy mogą się zaszczepić w każdy czwartek, w godzinach od 15.00 do 17.00, w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku.

Kolejne zadanie, do którego samorząd został zobligowany jest dystrybucja tabletek jodku potasu. Na terenie gminy zostało wyznaczonych 16 punktów dystrybucji tego preparatu. Gminie przekazano 20.000 tabletek, które są zmagazynowane w jednej z aptek. Preparaty mogą zostać wydane mieszkańcom jedynie w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, na polecenie wojewody wielkopolskiego. Przy okazji burmistrz podziękował szczególnie sołtysom za zaangażowanie w te działania.

W dn. 05.09.br. odbyło się oficjalne otwarcie miejskiego żłobka „Bukowianka”; burmistrz podziękował wszystkim obecnym na tej uroczystości. Wyraził nadzieję, że z infrastruktury żłobka są zadowoleni rodzice i dzieci, którzy korzystają tam z opieki. Dla trochę starszych dzieci powstała nowa Sala Doświadczeń Świata w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku; projekt został zrealizowany w ramach programu „WzMocNij swoje otoczenie” przez Polskie Sieci Energetyczne. Burmistrz podziękował pani dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały Sławomirze Polcyn za podjęcie działań w celu aplikowania o te środki i skuteczne ich pozyskanie.
W dn. 18.10.br., z inicjatywy oddziału IPN w Katowicach przy współpracy z urzędem MiG Buk, na cmentarzu św. Rocha odbyła się uroczystość odznaczenia grobu płk. Kazimierza Zenktelera znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Działaniami w tym zakresie koordynował dyrektor Biblioteki i Kina „Wielkopolanin” Hubert Wejmann. – Jest to kolejna forma docenienia osób zasłużonych dla naszej gminy.

Burmistrz mówiąc o Tygodniu Seniora (03-07.10.br.) – cyklu imprez zorganizowanych w gminie z myślą o ludziach starszych, podziękował uczestnikom, że tak chętnie skorzystali z zaproponowanej oferty. Obiecał, że w 2023 roku po tegorocznych doświadczeniach będzie można zaproponować jeszcze bogatszy program.

Przyjęte projekty uchwał,
zapytania radnych

W dalszej części sesji przyjęto projekty uchwał, które zostały zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk w dn. 18.10.br.

W punkcie sesji „interpelacje i zapytania” radni skierowali do burmistrza pytania dotyczące przede wszystkim inwestycji drogowych. Dopytywali, które z zaplanowanych zadań mają szansę na realizację w najbliższym czasie. Zapytania dotyczyły też między innymi oświetlenia i stanu zieleni w gminie. Ponadto radnych zaniepokoił fakt zbyt krótkich składów pociągów na trasie do Poznania, co powoduje w nich spory tłok, a warunki podróży nie są komfortowe. Na wniosek radnych gmina wystąpiła do organizatora transportu o informacje, jak będzie wyglądał rozkład jazdy w 2023 roku i czy prawdą jest, że ma nastąpić ograniczenie w częstotliwości połączeń kolejowych na trasie Poznań – Zbąszynek, co ma być związane z budową wiaduktu przy węźle Poznań – Junikowo.

Do policji w Buku skierowano prośbę o interwencję w sytuacjach, gdy coraz częściej podejrzane osoby zaglądają do posesji na terenie gminy. Burmistrz zobowiązał się, że ten wniosek przekaże Komendantowi Komisariatu Policji w Buku z prośbą o zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jedno z pytań radnych dotyczyło przebiegu programu rehabilitacji pocovidowej – inicjatywy gminy realizowanej z nagrody, którą MiG Buk uzyskało w 2021 r. w konkursie „Rosnąca odporność” realizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19. Burmistrz odpowiedział, że te działania zostały zaplanowane do końca 2022 roku i zostanie nimi objętych w sumie 120 pacjentów. Jednak ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców proponuje, aby inicjatywę kontynuować w roku następnym. Ta propozycja spotkała się z dużą aprobatą ze strony radnych.

Komunikaty

Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński przekazał informacje:
– dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków organów zarządzających gminą i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy za rok 2021;
– z uwagi na 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości przypomniał radnym o zgłaszaniu się do pocztu sztandarowego;
– w związku z pierwszą rocznicą śmierci radnej Elżbiety Batury zaproponował, aby po zakończeniu sesji udać się na cmentarz, żeby w ten sposób uczcić pamięć koleżanki, której tak bardzo wszystkim brakuje.

Podczas XLVI sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Otuskiej;
– miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Św. Rocha;
– przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej;
– zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023;
– wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku;
– opłaty targowej w roku 2023;
– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023;
– nadania nazwy ulicy Stara Droga w Kalwach;
– udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania;
– zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych i źródeł dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie dla wydzielonych rachunków dochodów;
– zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;
– rozpatrzenia petycji;
– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie
– ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami”;
– zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”;
– zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielka Wieś – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II”;
– zmiany uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;
– zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content