skip to Main Content

Prace Komisji RMiG Buk

Oświata w gminie na pierwszym planie

Sprawy oświatowe zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 20 września br. Zajęto się też oceną wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz omówieniem bieżących projektów uchwał, w tym między innymi z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie rozpoczęło się od wizytacji żłobka miejskiego „Bukowianka” w Buku. Dyrektorka przedszkola Sławomira Polcyn oprowadziła radnych po nowej placówce opiekuńczej. Opowiadała o naborach dzieci; kadrze pedagogicznej, którą udało jej się zbudować; pierwszych miesiącach opieki nad dziećmi. O poszczególnych etapach inwestycji, też trudnościach, które spowodowały opóźnienie oddanie placówki do użytku, mówiła kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej Ilona Dębska. Podkreślano, że budowa żłobka i jego wyposażenie było możliwe dzięki środkom unijnym, rządowym i gminnym. Radni mieli okazję zobaczyć jak wygląda placówka, która powstała w ramach rewitalizacji budynku, zresztą już kolejnego na terenie gminy. Dopytywali między innymi o zasady wyżywienia dzieci w postaci cateringu przywożonego do żłobka. Byli pod wrażeniem nowoczesnej placówki: sal z pięknymi malowidłami na ścianach, jej wyposażenia czy placu zabaw przed budynkiem.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa wyraził słowa uznanie dla osób zaangażowanych w inwestycję, zarówno dla burmistrza, jak i jego współpracowników – za determinację w realizację tak niełatwego zadania jakim była przebudowa dotychczasowej „Bukowianki”. Pani dyrektor Sławomirze Polcyn podziękował, że pomimo kierowania Przedszkolem im. Krasnala Hałabały w Buku podjęła się niełatwej misji równoczesnego kierowania nową placówką.

Ocena bukowskiej oświaty

 W dalszej części posiedzenia, już w Sali Miejskiej, kontynuowano tematykę oświatową; z racji tego na komisję zostały zaproszone dyrektorki placówek oświatowych w gminie. Jeszcze przed posiedzeniem radni otrzymali opracowanie dotyczące oceny funkcjonowania obiektów oświaty na terenie gminy, bazy lokalowej szkół i przedszkoli oraz filii – stan przygotowania do roku szkolnego oraz informację dotyczącą projektu klas dwujęzycznych i sportowych. W opracowaniu można przeczytać między innymi, że w ramach przygotowań do roku szkolnego przeprowadzono remonty i doposażenia szkół oraz przedszkoli. Odświeżono i poprawiono funkcjonalność placówek, by szkoły i przedszkola wyglądały lepiej, a przede wszystkim, by były coraz bardziej przyjazne i bezpieczne. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku powstała nowoczesna pracownia chemiczna, której zadaniem jest motywowanie uczniów do nauki tego niełatwego przedmiotu. Przeprowadzona przez burmistrza i pracowników urzędu wizytacja szkół potwierdziła, że placówki oświatowe zostały odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.

https://buk.gmina.pl/8238-remonty-placowek-oswiatowych-zakonczone/

Z przedstawionej informacji dotyczącej możliwości zorganizowania klas sportowych wynika, że uczniowie nie są zainteresowani tego typu sprofilowaniem klas – wpłynęły jedynie 2 wnioski od chłopców (piłka nożna) oraz 7 wnioski od dziewcząt (piłka ręczna), co nie pozwala na utworzenie oddziału sportowego, który powinien liczyć minimum 20 osób. Utworzenie klas dwujęzycznych napotyka innego typu problemy, a mianowicie trudności są związane przede wszystkim z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli i związanymi z tym niemałymi dodatkowymi kosztami.

Rozpoczynając dyskusję na temat bukowskiej oświaty Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zacytował przedstawione opracowanie: „Z rankingu szkół podstawowych w powiecie poznańskim na terenie wiejskim z wynikami z języka polskiego uplasowaliśmy się na 13 miejscu, na terenie miejsko-wiejskim – 17. Z matematyki w klasyfikacji gmin wiejskich byliśmy na miejscu 15, miejsko-wiejskim – 14, zaś z języka angielskiego zajęliśmy miejsce 16 i 17”, wyrażając tym samym zaniepokojenie stanem bukowskiej oświaty. Odniosła się do tego Sylwia Wzgarda, samodzielny inspektor ds. oświaty, która wymieniła liczne działania zainicjowane i prowadzone przez urząd w ostatnim czasie. Zdaniem burmistrza oświata w gminie jest coraz lepiej przygotowana na nadzwyczajne sytuacje jakie musi doświadczać, takie jak sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 czy przyjazd do gminy dzieci z Ukrainy. – Urząd jako organ prowadzący inicjuje działania na różnych płaszczyznach: remonty i doposażenie szkół, dodatkowe lekcje z matematyki czy języka angielskiego dla ósmoklasistów oraz wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej, a teraz proponujemy podwyżki dla nauczycieli – na tyle na ile jest to możliwe w kompetencjach gminy.

Dyrektorki szkół zostały poproszone o podzielenie się swoimi opiniami na temat funkcjonowania placówek w nowym roku szkolnym. W odpowiedzi usłyszano, że potrzeby i oczekiwania na bieżąco są zgłaszane i realizowane przez organ prowadzący – urząd. Problemy, z którymi muszą się borykać związane są przede wszystkim z obecną sytuacją w szkolnictwie. I tak na przykład w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku aktualnie uczy się około 80 uczniów z Ukrainy, co wymaga od kadry nauczycielskiej podjęcia dodatkowych działań edukacyjnych. Ponadto w tej szkole przebywa znaczna grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z tym związane jest zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Inny problem, z którymi borykają się placówki oświatowe dotyczy trudności kadrowych, na przykład w Branżowej Szkole I stopnia w Buku pomimo licznie podejmowanych działań nie udaje się zatrudnić psychologa w wymiarze 7,5 godzin tygodniowo. Dochodzą też problemy lokalowe, takie jak na przykład brak sali do wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie. Odnosząc się do tych ostatnich problemów burmistrz tłumaczył, że budowa hali sportowej w Dobieżynie jest na etapie postępowania przetargowego. Pomimo trudności wynikających z wyłonieniem wykonawcy, co jest związane ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi z ich strony, podejmowane są starania, aby ta inwestycja na pewno jak najszybciej została zrealizowana. Dodał też, że planowana jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie; na ten cel zostaną też podjęte działania związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wspomniał też o innych placówkach oświatowych działających na terenie gminy, takich jak istniejące od roku Przedszkole Złoty Kogucik w Niepruszewie, którego rozbudowa jest planowana – obecnie jest tu około 120 dzieci, ale od przyszłego roku po rozbudowie ma zostać przyjętych do 175 dzieci. – Jak widać słuszna była decyzja, żeby nie realizować tego zadania z budżetu gminy; tylko zaprosić do tego podmiot prywatny.

Następnie zajęto się zaopiniowaniem projektów uchwał, które dotyczą pracowników oświaty: dyrektorów i nauczycieli. Radni byli zgodni co do tego, że nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze należy obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z racji pełnionych nowych, licznych obowiązków związanych między innymi z kształceniem uczniów z Ukrainy, zwiększeniem liczby uczniów w szkołach, zmian związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli oraz wprowadzeniem w wymiarze jednej godziny tygodniowo konsultacji dla uczniów lub ich rodziców.

Pewne wątpliwości ze strony radnych pojawiły się przy opiniowaniu projektu uchwały dotyczącego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (np. motywacyjnego, za wychowawstwo), obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MiG Buk. Radni dopytywali między innymi o zasady przyznawania poszczególnych dodatków dla nauczycieli.

Na zakończenie dyskusji oświatowej radni zostali zaproszeni na pierwszą w gminie debatę oświatową, która odbyła się 21 września w Sali Miejskiej.

https://buk.gmina.pl/8647-debata-na-temat-bukowskiej-oswiaty/

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku

Kolejnym punkiem posiedzenia była ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Szczegółowe opracowane w tym zakresie obejmujące między innymi sprawozdania z wykonania: dochodów i wydatków budżetowych, planów przychodów i rozchodów budżetu, wykonania zadań majątkowych, zostało przygotowane pod kierunkiem Skarbnik MiG Buk Aleksandry Szajek. Jak wynika z przedstawionych zestawień dochody w gminie
zaplanowano na poziomie 80,3 mln zł, a ich wykonanie jest szacowane na 46,7
procent), wykonanie wydatków odpowiednio – 37,5 mln zł (prawie 42 procent),
wydatki majątkowe – 4,2 mln (14,2 procent).

Radnych zaniepokoiły niski poziom wykonanych wydatków majątkowych, na co odpowiedziała Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek tłumacząc, że co roku odnotowujemy taką sytuację, że w pierwszym półroczu są pewne zaległości w tym zakresie, które w późniejszym czasie są nadrabiane.

Przedstawione informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku uzupełnił burmistrz, który mówił na jakim etapie realizowane są aktualnie inwestycje. I tak ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw przy MGOK. Na ukończeniu jest inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej w ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, ul. Pszenicznej i ul. Szkolnej w Niepruszewie, ul. Mylnej w Szewcach. Wspomniał też, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości odrzuciło odwołanie stowarzyszenia „My Wolna Gminy Buk” dotyczące warunków zabudowy Biblioteki Publicznej w Buku i utrzymało w mocy decyzję burmistrza; tym samym otwierając możliwości realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji. – Zadania zaplanowane w budżecie będą podejmowane, pomimo trudności związanych między innymi z wysokimi kosztami ich wykonania. Do wielu z nich pozyskaliśmy dofinansowania i na pewno nie będziemy z nich rezygnować.

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek poinformowała radnych, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku.

 

Planistyczne projekty uchwał

Następne omówiono trzy projekty planistyczne, które przedstawił planista urbanista Łukasz Ślisiński, a w posiedzeniu brał udział też zespół referatu gospodarki przestrzennej pod kierownictwem Macieja Lechniaka, który też omawiał planistyczne projekty uchwał.

Pierwszy z nich dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej. Zgodnie z procedurą planistyczną ten projekt przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego przeszedł wszystkie etapy, od między innymi ogłoszenia przez burmistrza przystąpienia do opracowania planu w prasie miejscowej poprzez możliwość składania uwag do dokumentu czy przedstawienie projektu planu do publicznego wglądu. Plan został opracowany w oparciu i zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając walory ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Podobną procedurę planistyczną przeszedł drugi projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie (etap A). W tym przypadku szczególnie wzięto pod uwagę, aby aktywizacja przemysłowa tego terenu nie wpłynęła na ochronę środowiska i przyrody, w tym gospodarowanie wodami i ochronę gruntów rolnych i leśnych; tym samym zostały wykluczone przedsięwzięcia, które negatywnie mogłyby oddziaływać na środowisko.

Ostatni projekt uchwały w zakresie planistycznym dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkie Wsi przy ul. Łąkowej – wniosek o jego sporządzenie został złożony do burmistrza i dotyczył możliwości rozbudowy lub przebudowy istniejących już budynków, a także realizację nowej zabudowy. Do tego projektu swoje uwagi przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który stoi na stanowisku, że według kierunku zagospodarowania określonego w studium jedna część ul. Łąkowej nie łączy się z drugą częścią równolegle procedowaną w innym postępowaniu planistycznym. Ponadto pominięto w zasięgu planu część

już zabudowaną przy ul. Grodziskiej. Zadeklarował, że stosowny wniosek o skorygowanie obszaru w tej sprawie złoży do Biura Rady MiG Buk.

Następy projekt uchwały dotyczył nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Cieślach, którą gmina stara się pozyskać już od ponad 10 lat.

Czy gmina ma geotermalny potencjał?

W dalszej części komisji burmistrz wyszedł z propozycją sprawdzenia potencjału geotermalnego gminy w zakresie jego wykorzystania do ogrzewania mieszkań i obiektów komunalnych w gminie. – Zanim jakiekolwiek działania w tym zakresie zostaną podjęte należy przeprowadzić ocenę tych zasobów, a z tym związane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która ma kosztować 100.000 zł. Jeżeli ocena zasobów geotermalnych gminy okaże się pozytywna, to gmina będzie mogła się ubiegać o refundowanie tych kosztów. W dalszej kolejności, w oparciu o ten dokument trzeba będzie zlecić przygotowanie kolejnego dokumentu, który będzie dotyczył już konkretnego projektu robót geologicznych dla wytypowanej działki w celu wykonania pierwszego odwiertu geotermalnego Buk dla potrzeb energetycznych miasta. Prowadzę rozmowy z różnymi specjalistami w tym zakresie, między innymi ze znanym specjalistą prof. Jackiem Zimnym i Polską Geotermalną Asocjacją im. Juliana Sokołowskiego. Jeśli nie podejmiemy się tych działań, to nie dowiemy się, czy możemy pójść w tym kierunku i tym samym odciążyć mieszkańców od wysokich kosztów ogrzewania mieszkań i budynków użyteczności publicznej – mówił burmistrz, a radni bardzo pozytywnie odnieśli się do tej inicjatywy.

Burmistrz zapowiedział też, że wkrótce zostanie przedstawiony raport dotyczący rewitalizacji bukowskiego rynku; w tym celu na posiedzenie komisji zostanie zaproszony przedstawiciel firmy, która prowadziła konsultacje społeczne w tym zakresie. – W budżecie gminy na 2023 rok trzeba będzie zabezpieczyć środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na to zadanie, aby starać się o solidne dofinansowania.

Sprawy bieżące

W tym punkcie komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przedstawił wniosek jednej z mieszkanek gminy, która wyszła z inicjatywą wybudowania wybiegu dla psów. Niestety, ale zdaniem burmistrza gmina obecnie nie dysponuje działką, którą można by przeznaczyć na ten cel, a tym samym radni nie podjęli tego tematu.

Ponadto przypomniano, że cały czas za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie urzędu można zgłaszać swoje uwagi do komunikacji gminnej, której przebieg tras i rozkład jazdy będzie weryfikowany na początku października br.

Ponadto na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 20.09.br. pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:

– uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025”;

– zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”, „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II”.

Back To Top
Skip to content