skip to Main Content

Prace komisji RMiG Buk

Rozwiązujemy bieżące problemy, kontynuujemy inwestycje.

Ocena systemu zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buk w ramach struktury w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz omówienie bieżących projektów uchwał zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, która odbyło się 23 sierpnia br. Odniesiono się też do sytuacji w Jeziorze Niepruszewskim, gdzie trzy dni wcześniej doszło do groźnej sytuacji ekologicznej. Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam omówił działania, które zostały podjęte w związku z wystąpieniem śnięcia ryb w jeziorze.

 

Zbiórka odpadów komunalnych w ramach struktury ZM „SELEKT”

Gościem specjalnym posiedzenia była Dorota Lew-Pilarska, Przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT”, która przedstawiła i wstępnie oceniła system zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buk w ramach struktury „SELEKT”, szczelność systemu wobec deklaracji złożonych przez mieszkańców i podmiotów gospodarczych, stopień segregacji odpadów i funkcjonowanie PSZOK. Omówiła też ogólne zasady funkcjonowania „SELEKTU”, przedstawiła jego historię oraz niektóre z przeprowadzonych aktualnie działań, na przykład edukacyjnych skierowanych do dzieci w zakresie segregacji śmieci.

Mówiąc o współpracy z gminą Buk Przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT” Dorota Lew-Pilarska wspomniała o przeprowadzonych do tej pory przetargach na transport odpadów na nowy okres oraz podała zestawienia statystyczne dla gminy Buk. W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku zebrano 1399 ton odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów bio (spod nieruchomości) – 601 ton, pozostałe odpady bio zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło) – 542 tony, odpady zebrane w PSZOK: odpady bio – 12 tys. ton, pozostałe: 128 ton oraz 297 kg leków zebranych w aptekach.

Przewodnicząca Zarządu ZM „SELEKT” wyraziła zadowolenie ze współpracy z gminą Buk, która została 18 członkiem związku międzygminnego – obecnie tych gmin jest 19. Słowa uznania zostały skierowane szczególnie pod adresem burmistrza Pawła Adama, którego determinacja i zaangażowanie przy wprowadzeniu gminy do struktury ZG „SELEKT” zrobił bardzo pozytywne wrażenie na Zarządzie Związku; też jego elastyczność i dostępność na etapie poszczególnych prac ułatwia wspólne działania.

Pytania ze strony radnych skierowane do Przewodniczącej Zarządu Doroty Lew-Pilarska dotyczyły między innymi zasad przyjmowania odpadów w ramach PSZOK, uszczelnienia systemu w odniesieniu do tych mieszkańców, którzy nie składają deklaracji; ewentualnego zwiększenia ulg dla mieszkańców za posiadanie kompostownika, odbierania odpadów na terenach niezamieszkałych lub mieszanych, jakości pojemników na odpady, zasad informowania mieszkańców o zmianach cen za zbiórkę odpadów komunalnych czy odpłatności za segregację odpadów komunalnych dla mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy. W ramach dyskusji głos zabrał też burmistrz, który odniósł się do jednego z pytań, które dotyczyło kwestii własności pojemników i ich wykupu po okresie działania ZM GOAP, który do ubiegłego roku zajmował się segregacją odpadów komunalnych. – Gmina jest obecnie na etapie pewnych ustaleń: kto jest właścicielem pojemników i na jakich zasadach gmina będzie mogła je wykupić. We wrześniu uzyskam kompleksową informację w tym zakresie przygotowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej, który w poprzednim okresie uczestniczył w działaniu systemu zbiórki odpadów. Aktualnie firma, która zajmowała się wywozem odpadów komunalnych za czasów GOAPu rości sobie prawo do zapłaty za te pojemniki. Należy podjąć kompleksową weryfikację tej sytuacji; gdyż nie może być tak, że z budżetu gminy zostaną w sposób niewłaściwy wydatkowe pieniądze na pojemniki, których byt prawny jest niepewny.

Podsumowując dotychczasową współpracę z ZK „SELEKT” burmistrz stwierdził, że teraz jesteśmy wśród swoich – gmin sąsiednich: nam podobnych, też w zakresie ładu przestrzennego, czyli formą zabudowy i podobnymi stawkami opłat za odpady komunalne, co znacznie ułatwia działania. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa dodał, że przyjazd Przewodniczącej Zarządu ZM „SELEKT” Doroty Lew-Pilarskiej na posiedzenie komisji Rady MiG jest przykładem na to, że współpraca z ZM „SELEKT” odbywa się na zupełnie innych zasadach niż to było ze ZM GOAP, gdzie nie można było liczyć na tego typu spotkania i społeczne konsultacje, a pozycja Miasta Poznań była oceniana jako dominująca.

Nowa polityka przestrzenna

W dalszej kolejności posiedzenia komisji omówiono bieżące projekty uchwały, który będą podejmowane na sesji Rady MiG Buk w dn. 30.08.br.

Jednym z nich był projekt w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Przed posiedzeniem radni otrzymali szczegółowo przygotowane Studium z zaznaczonymi poprawkami opracowanymi pod kierunkiem Referatu Gospodarki Przestrzennej w urzędzie. Zaproponowane zmiany dokumentu zainicjonowane zostały przez wnioski właścicieli gruntów, a dotyczą przede wszystkim rozszerzenia terenów inwestycyjnych. Złożone wnioski dotyczyły zmiany kierunków zagospodarowania obecnie obowiązującego dokumentu w zakresie poszczególnych działek ewidencyjnych, wskazujących na konieczność zmiany przeznaczenia nieruchomości z terenów rolniczych na tereny inwestycje. W przygotowanym opracowaniu czytamy między innymi, że „z punktu widzenia ładu przestrzennego celowym okazało się, aby zmianę studium dokonywać nie dla pojedynczych działek, ale dla terenów o większej powierzchni w celu zagwarantowania spójności w jego zagospodarowaniu. Tym samym przedmiotem zmiany studium jest obszar obejmujący tereny obrębów geodezyjnych Cieśle, Kalwy i Niepruszewo. Prace projektowe nad zmianą studium poprzedzone zostały dokonaniem wielu analiz między innymi w zakresie polityki inwestycyjnej gminy, czy dynamiki i wskaźników nowych inwestycji na terenach objętych zmianą studium”.

Podczas posiedzenia komisji zakres zmiany Studium omówił auto tego opracowania urbanista Łukasz Ślisiński, który przypomniał, że procedura zmian rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku od przyjęcia przez Radę Miasta i Gminy Buk uchwały dotyczącej zmiany tego dokumentu, co stało się podstawą do przeprowadzenia prac planistycznych. Omówił etapy prac związanych między innymi z przyjmowaniem poprawek przygotowanych przez instytucje i organy do tego przeznaczone, wyłożeniem dokumentu do publicznego wglądu, a następnie odniósł się do wniesionych przez mieszkańców kilku uwag w trakcie procedowania tego dokumentu. Uwagi te nie znalazły uznania przy ich rozpatrywania przez burmistrza, a radni po wysłuchaniu wyjaśnień też uznali te argumenty za zasadne. Projekt Studium wraz z nieuwzględnionymi uwagami na trafić pod głosowanie na najbliższej sesji.

Inne bieżące projekty uchwał

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dotyczący udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej na wykonanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku”. Z budżetu gminy zostanie przeznaczonych w sumie 3.181.078 zł (inwestycja jest finansowana w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat poznański oraz województwo wielkopolskie) na kontynuowanie prac przy budowie ronda na obwodnicy. Jak zadeklarował burmistrz: – Obowiązkiem gminy jest doprowadzenie tej inwestycji do końca pomimo tego, że w galopującym tempie rosną ceny zarówno materiałów jak i usług.

Wstępnie omówiono projekt uchwały w sprawie procedury zamiaru wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Buk, w ramach którego powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. W projekcie uchwały zawarte zostały zasady konsultacji społecznych: zgłaszania propozycji projektów, ich weryfikacji i oceny, wyników głosowania oraz realizacji projektów wybranych przez mieszkańców. Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych w urzędzie Joanna Napierała zreferowała projekt uchwał, a następnie odpowiadała na pytania głównie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy, które dotyczyły między innymi progów finansowych – ile pieniędzy może otrzymać pojedynczy projekt czy głosowanie należy ograniczyć jedynie do formy elektronicznej, a może skorzystać też z formy papierowej. Głos w dyskusji zabrał też burmistrz Paweł Adam, który przypomniał, że z racji specyfiki naszej gminy, gdzie jest miasto i 11 sołectw, rolę budżetu obywatelskiego pełni w pewien sposób Fundusz Sołecki, który z roku na rok dysponuje coraz większymi środkami. Niemniej jednak burmistrz apelował do radnych, aby w tym kontekście wziąć pod uwagę fakt, żeby konstruowany budżet obywatelski uwzględniał dysproporcje między liczbą ludności w mieście i w poszczególnych sołectwach. Ma to znaczenie, aby budżet obywatelski był sprawiedliwie rozdzielony. Ostatecznie ustalono, że do sprawy treści tego projektu radni powrócą na kolejnej sesji.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Przyjęcie tego projektu umożliwi mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Uchwała ma być realizowana od 2023 roku.

Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany uchwały Rady MiG Buk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036. Zaproponowane zmiany wynikają między innymi z kontynuowania bieżących inwestycji związanych między innymi z infrastrukturą sanitacyjną wsi: budową wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka; budową sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami; budową kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie, II etap – ul. Jarzębinowa czy działaniami dopiero planowanymi: wykonaniem dokumentacji projektowej i przebudową instalacji hydrantowej Hali sportowej OSIR w Buku.

Petycja w sprawie biblioteki

Kolejny projekt uchwały dotyczył rozpatrzenia petycji, która dotyczyła żądania zaniechania rozbudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Buk. Petycja w dn. 04.08.br. trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie MiG Buk opinii w tej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z dokumentami przekazanymi przez urząd MiG w Buku oraz Bibliotekę Publiczną MiG Buk i odniosła się do wszystkich postulatów, zarzutów i próśb mieszkańców zawartych w petycji. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcelina Drzymała przedstawiła szczegółowe uzasadnienia do projektu uchwały. Do zarzutu „niepublikowania stanowiska Konserwatora Zabytków” odpowiedziano, że Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu wyraził zgodę na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Komisja nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że rozbudowa biblioteki „zaburzy architekturę budynku i jego symetrię” – powołano się na opinię Powiatowego Konserwatora Zabytków Poznaniu, który stwierdził między innymi, że „przedłożony projekt zapewnia odpowiednią ochronę konserwatorską, a paramenty planowanej zabudowy są możliwe do przyjęcia ze stanowiska konserwatorskiego”; zaś przywołana w petycji „symetria” istniejącego budynku jest dziś iluzoryczna z uwagi na różne wielkości budynków dobudowanych na przełomie lat 60. i 70 XX wieku do hali byłego kościoła ewangelickiego. Na pytanie z petycji: „dlaczego nie odbyły się spotkania konsultacyjne” odpowiedziano, że procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przewiduje konsultacji społecznych. Na pytania: „czy została przeprowadzona analiza potrzeb biblioteki w zakresie funkcjonowania i potrzeb lokalowych, jaki jest stan czytelnictwa w Buku” i opinia, że „czytelnictwo wśród młodych ludzi jest prawie zerowe” zostały przedstawione szczegółowe zestawienia. Stan czytelnictwa w samym Buku w 2021 roku to 1379 osób zapisanych do biblioteki, wśród których osoby uczące się (w wieku od 7 do 24 lat) to największa grupa licząca 644 osoby. W tym czasie wypożyczono w bukowskiej bibliotece 24.464 książki, a odwiedziło ją łącznie 7738 osób.  Przez tak mały metraż biblioteka nie może realizować wszystkich potrzeb czytelników, takich jak na przykład książki obcojęzyczne, większa liczba audiobooków czy książek z większą czcionką dla seniorów czy osób słabowidzących. Aktualnie księgozbiór przechowywany jest w nieodpowiednich warunkach oraz ponad miarę obciąża stropy budynku, którego stan techniczny jest zły. Ponadto budynek nie spełnia norm przewidzianym prawem w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. (https://buk.gmina.pl/2989-sprawozdanie-ze-wspolnego-posiedzenia-komisji/)

W petycji została też zawarta prośba o informację jaki będzie koszt budowy obiektu, na co została przygotowana odpowiedź, że według łącznego zestawienia kosztów przygotowanego na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego do Instytutu Książki, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025, całość inwestycji wyceniono na kwotę 8.311.537 zł, z czego 2.250.000 zł ma pochodzić z ministerialnego dofinansowania. Przyjęto również zapewnienie, że ta bukowska instytucja kultury będzie podejmować dalsze działania o pozyskanie kolejnych dofinansowań.

W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę, w której zarekomendowała Radzie MiG Buk podjęcie uchwały o bezzasadności petycji.

Na ratunek Jezioru Niepruszewskiemu    

W części posiedzenia dotyczącego spraw bieżących omówiono sytuację w Jeziorze Niepruszewskim – tą tragedią ekologiczną żyje cała społeczność gminna. Burmistrz Paweł Adam przedstawił przeprowadzone do tej pory działania w tym zakresie. W Jeziorze Niepruszewskim w sobotę 20 sierpnia pojawiły się pierwsze śnięte ryb. Tuż po zgłoszeniu, jeszcze w nocy zostały podjęte natychmiastowe działania przez gminę, straż pożarną i OSP Niepruszewo. Na drugi dzień, w niedzielę na miejscu odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego, a starostwo powiatowe i inne służby, też z okolicznych gmin zadeklarowały pomoc. W poniedziałek w starostwie powiatowym spotkał się sztab kryzysowy powiatu poznańskiego (https://buk.gmina.pl/8130-jezioro-niepruszewskie-wstepne-wyniki-badan-probek-wody/)

 prace dotyczące zabezpieczeniu śniętych ryb i wyłowieniu ich, aby dalej nie zagrażały ekosystemowi; zaś żywe ryby zostały odławiane i przetransportowane w bezpieczną część jeziora, gdzie poziom tlenu po przeprowadzeniu badań był wyższy. Burmistrz podkreślił, że dzięki ofiarności i zaangażowaniu druhów, wędkarzy, motorowodniaków, mieszkańców użyczających swój sprzęt, policji, radnych, jednostek sąsiednich gmin było możliwe podjęcie tak skutecznych działań w takim zakresie. Podziękował każdemu kto zaangażował się w akcję wyławiania śniętych ryb, ratowania żyjących ryb i napowietrzania wody. Zaapelował, aby mieszkańcy bardzo powściągliwie korzystali z Jeziora Niepruszewskiego – jedynie w celu napowietrzenia wody. Przez cały czas kontynuowane są działania. Zakup łodzi ratowniczej, która jest w dyspozycji OSP Niepruszewo jest tutaj ogromnym wsparciem.

Jak mówił burmistrz: – Wspólnie z Wójtem Dopiewa Pawłem Przepiórą wystąpiłem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o pobranie i zbadanie próbek z okolicznych pól; aby sprawdzić, czy nie doszło tam do jakichkolwiek nadużyć. Czekamy na wyniki badań, są już wstępne, z których wynika, że przyczyną była przyducha, czyli niski poziom tlenu w wodzie z powodu panujących upałów. Teraz czas na wyniki bardziej szczegółowe – wtedy będziemy mogli ustalić rzeczywiste przyczyny i zastanowić się co dalej.

I kontynuował: – Z tej sytuacji trzeba wyciągnąć wnioski i podjąć działania, które będą miały na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Nie jesteśmy dzierżawcą Jeziora Niepruszewskiego, a nasza rola jako gminy ogranicza się dotychczas jedynie do organizowania i utrzymania kąpieliska. Powinniśmy podjąć zdecydowane działania, aby być pełnoprawnym dzierżawcą jeziora; po to, aby móc inwestować, choćby w stały system monitorowania i napowietrzania naszego lokalnego akwenu.

 Ponadto podczas posiedzenia wspólnych komisji zajęto się omówieniem projektów uchwał w sprawie:

  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk;
  •  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku.

Back To Top
Skip to content