skip to Main Content

XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Dnia 30 sierpnia 2022 r. o godz.17.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XLIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 czerwca 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2) Informacja Burmistrza z realizacji obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.
2) Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów, specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
3) Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku.
4) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej.
5) Rozpatrzenie petycji.
6) Zmiana uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
7) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Klauzula ochr.danych osob. 08-2022

Back To Top
Skip to content