skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt MPZP terenów położonych w Kalwach – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Kalwy Brzozowa

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Kalwy Brzozowa

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Kawly Brzozowa

Back To Top
Skip to content