skip to Main Content

Absolutorium dla Burmistrza

Na dzisiejszej XLIII sesji radni Miasta i Gminy Buk udzielili Burmistrzowi Pawłowi Adamowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2021 rok. Spośród 13 radnych obecnych na sesji (2 radnych było nieobecnych) 12 radnych było „za” udzieleniem absolutorium burmistrzowi, 1 radny – „przeciw”.

Wcześniej przedstawiony został między innymi Raport o stanie Miasta i Gminy Buk, sprawozdanie Burmistrza MiG Buk z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk, komisji Rady MiG Buk. Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński w imieniu radnych wręczył Burmistrzowi Pawłowi Adamowi bukiet kwiatów.

Następnie podziękowania zostały złożone Pani Aleksandrze Szajek, Skarbnik MiG Buk, Pani Annie Lewińskiej, Z- cy Skarbnika MiG oraz Pani Aleksandrze Wawrzyniak, Sekretarz MiG. Burmistrz podziękował także Radnym za udzielone absolutorium i wotum zaufania, a także współpracownikom – za ich ogromny wkład w wykonanie zadań.

Back To Top
Skip to content