skip to Main Content

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – Заява про присвоєння номера PESEL

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, od dnia 16 marca br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL tym osobom.

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy odbywa się po wcześniejszym umówieniu. Umówić można się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Buku:

  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 17.00,
  • od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00,
  • w piątki od 7.00 do 14.00.

Wniosek o PESEL UKR złożony musi być osobiście w umówionym wcześniej terminie. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Osoba ubiegająca się o PESEL UKR dla siebie lub dzieci wypełnia wniosek, który można pobrać podczas umawiania terminu wizyty. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą wymogi określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, W przypadku braku fotografii, będzie można nieodpłatnie wykonać fotografię w wyznaczonych zakładach fotograficznych znajdujących się w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy (bilet uprawniający do nieodpłatnego wykonania fotografii będzie można otrzymać podczas umawiania terminu wizyty),
  • dokument, na podstawie którego przekroczyła granicę, np. paszport, Karta Polaka, ukraiński paszport wewnętrzny lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie oraz kserokopię tego dokumentu.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobierane są od osoby, której wniosek dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku życia lub od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców oraz od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje się obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia wyżej wymienionych wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej, numer PESEL może zostać nadany.

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na teren Polski od 24 lutego 2022 r, a którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musieli ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Buku z wypełnionym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz  złożyć odciski palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by osoby te mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Załączniki:

Wniosek o PESEL – wersja w języku ukraińskim

Wniosek o PESEL – wersja w języku rosyjskim

Klauzula informacyjna UA pesel

Klauzula informacyjna PL pesel

Back To Top
Skip to content