skip to Main Content

Deklaracje śmieciowe – ostatni moment na złożenie dokumentów

Burmistrz Miasta i Gminy Buk przypomina, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk będzie członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).
Właściciel/zarządca wyżej wymienionej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk) lub w Związku Międzygminnym ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” (ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń”).

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji do dnia 31.12.2021 r. skutkować będzie brakiem odbioru odpadów, począwszy od stycznia 2022 roku. Ponadto, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji przez Związek Międzygminny ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Do pobrania:
Deklaracja_od1.01.2022

Back To Top
Skip to content