skip to Main Content

XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańcówże dnia 30 listopada 2021 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

Porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 października 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Przyjęcie na 2022 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022.
3) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022.
4) Ustalenie wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk.
5) Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
6) Udzielenie pomocy finansowej w 2022 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół “Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
7) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
8) Zgłoszenie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” sołectw z terenu Gminy Buk.
9) Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop.
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej.
12) Emisja obligacji.
13) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII. Komunikaty.

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content