skip to Main Content

Prace komisji RMiG Buk – 19 października

Przed nami decyzje, których nie można odwlekać 

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, zarówno stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej gminie, jak i planowania budżetu na rok 2022, a z tym związane zapewnienie odpowiednich dochodów na wydatki bieżące. Niemniej ważny jest pakiet projektów uchwał planistycznych już wcześniej zapowiadanych przez burmistrza. To główne tematy, które zdominowały wspólne posiedzenie komisji,  które odbyło się w miniony wtorek, 19 października br.

 Wizyta w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy ul. Przykop 4 w Buku, który uroczyście został otwarty 30 września br. Radni mieli okazję zobaczyć jak działa pierwsza tego typu placówka w naszej gminie – budynek przeszedł kompleksowy remont, został odpowiednio wyposażony, a pierwsza grupa pacjentów już bezpłatnie korzysta z jego oferty. O samej idei DDOM, wyborze lokalizacji, zasadach przyjmowania pacjentów, bardzo pracochłonnym okresie przygotowań opowiadali: Bartosz Tuszyński koordynator z ramienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu oraz Zofia Koźmińska – kierownik DDOM w Buku, którzy następnie oprowadzili radnych po placówce.

Radni wyrazili swoje zadowolenie, że stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” wybrało na lokalizację i miejsce utworzenia DDOM miasto Buk. Byli pod dużym wrażeniem wyposażenia nowej placówki medycznej m.in. w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, zainstalowania windy, która jest w tym budynku niezbędna i umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się pacjentów pomiędzy piętrami. Lepszej lokalizacji placówki tego typu, w okolicy parku, który już teraz umożliwia korzystanie z jego uroków, nie można było sobie wymarzyć. Bez wątpienia ogromną zaletą DDOM jest możliwość korzystania ze specjalistycznych usług bezpłatnie, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Pacjentom zapewnia się transport, opiekę medyczną, rehabilitacyjną, wyżywienie – w DDOM przebywają od godz. 8 do 16. Możliwość dowozu ma tu wielkie znaczenie, bo dojeżdżający pacjenci mieszkają najczęściej na wsi i bez takiej formy pomocy, ich przyjazd mógłby pozostać pod dużym znakiem zapytania. W trakcie rozmów radni wyszli z propozycją, aby ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego mogli korzystać też inni mieszkańcy gminy; oczywiście dopiero po godz.16, kiedy pacjenci już wracają do swoich domów i DDOM pustoszeje. Po wcześniejszych wizytacjach obiektu przez kierownictwo urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnie trwają rozmowy z kierownictwem stowarzyszenia w sprawie rozszerzenia usług dla mieszkańców w formie „białych sobót”.

https://buk.gmina.pl/4662-nowe-uslugi-medyczne-w-buku


Ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego

Kolejnym punktem komisji, która po wizycie w DDOM przeniosła się do Sali Miejskiej była analiza i ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego; współpraca jednostek samorządowych oraz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy z policją. Jeszcze przed posiedzeniem radni otrzymali sprawozdanie na ten temat, które zostało przygotowane przez Komisariat Policji w Buku. Można się z niego dowiedzieć m.in. że porównując z rokiem poprzednim doszło do wzrostu przestępczości na terenie miasta i gminy Buk, ale te wykroczenia najczęściej mają charakter gospodarczy i popełniane są za pośrednictwem portali internetowych, głównie OLX. Przyrównywanie jednak statystyki zdarzeń tegorocznych do ubiegłego, trudnego roku w okresie pandemii byłoby niemiarodajne.

Jak wyjaśnił na posiedzeniu komisji zaproszony przedstawiciel policji – asp. Michał Biskup, kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Buku: – Mechanizm oszustw w tym zakresie jest podobny. Wystawiając coś na sprzedaż trzeba się liczyć z propozycją wyłudzenia od nas numeru karty płatniczej. Nie należy tego robić, bo przestępca dysponując tymi danymi, zaczyna z karty wypłacać pieniądze, a możliwość ich odzyskania jest wręcz niemożliwa.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, w imieniu radnych zaapelował, aby szczególnie ludzi starszych uczulić na tego typu zagrożenia, które powodują niewyobrażalne straty, zarówno natury finansowej, jak też społecznej czy psychicznej.

Asp. Michał Biskup omówił też inny, niemniej ważny aspekt pracy policji, a mianowicie konieczność kontroli (dwa razy dziennie) osób przebywających na kwarantannie, w ich miejscach zamieszkania. Przy pewnych brakach kadrowych, których doświadcza KP w Buku było to w pandemicznym roku ubiegłym zadanie bardzo pracochłonne.

Radni zwrócili też uwagę na kwestie bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach i ulicach w gminie. W tej grupie są m.in. schody w Parku Sokoła w Buku, gdzie notorycznie gromadzi się okoliczna młodzież i narusza zasady porządku publicznego. Mówiono też o przekraczaniu prędkości jazdy np. w okolicach Szewc, parkowaniu samochodów w niedozwolonych miejscach, np. przy ul. Dworcowej czy ul. Poznańskiej w Buku.

Przedstawicielowi policji wspomniane miejsca i ulice są dobrze znane, policja na bieżąco stara się tam interweniować. Jak zauważył asp. Michał Biskup: – Kierowcami przekraczającymi prędkość są najczęściej lokalni mieszkańcy, którzy przemieszczając się po drogach poza naszym terenem są już o wiele bardziej zdyscyplinowani – tylko u siebie czują się bezkarni. Wielokrotnie wzywane są też patrole Wydziału Ruchu Drogowego z Poznania, jednak nie zawsze mogą przyjechać na czas, bo mają bardzo dużo zgłoszeń z całego powiatu poznańskiego.

Radni pytali też policję o procedury związane z Niebieską Kartą: jak często są one wdrażane i jaka jest ich skuteczność. Jak się okazało, od 1 stycznia do 30 września br. takie czynności były realizowane w ośmiu przypadkach; zgodnie z przepisami prawnymi działania policji ograniczać się mogą jedynie do zapraszania sprawcy przemocy domowej do komisariatu.

Planistyczne projekty uchwał

Kontynuując planistyczną ofensywną, którą podczas ostatniej sesji zapowiedział i skutecznie realizuje burmistrz, przy wsparciu Referatu Gospodarki Przestrzennej, należało zaopiniować projekty uchwał, które są związane ze studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk. Mając na uwadze ciągły rozwój społeczno-gospodarczy gminy oraz bezpośrednie sąsiedztwo dobrze rozwiniętego układu komunikacyjnego, zasadnym stało się określenie nowej polityki przestrzennej dla niektórych obszarów poprzez zmianę jego kierunku zagospodarowania na tereny koncentracji przemysłu i usług.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk obejmującego część działek w obrębie Wysoczki oraz część działki w obrębie Niepruszewa, a ponadto konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo – przy węźle autostradowym w Niepruszewie omówił kierownik wspomnianego referatu Maciej Lechniak. Oprócz wstępnych założeń zwrócił też uwagę, że proponowane zmiany są przygotowywane w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Jest to działaniem w odpowiedzi na propozycje inwestora, który na tym terenie planuje budowę hal o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym. Omawiany obszar aktualnie użytkowany jest rolniczo, lecz stanowi odpowiednie miejsce dla inwestycji; tym bardziej, że znajduje się w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, bezpośrednio sąsiaduje z dobrze rozwiniętym układem komunikacyjnym oraz położony jest w niewielkiej odległości od parku przemysłowego w Niepruszewie. W przypadku przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy węźle autostradowym w Niepruszewie należy podjąć odpowiednie działania związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.

Projekt kolejnego projektu w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szew, rzeki Trupiny w Buku omówił jego autor – urbanista Łukasz Ślisiński. Zwrócił uwagę na przeznaczenia tych terenów, omówił zasady: ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury (też obszar zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego) na tych terenach. Przedstawił też parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał.

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, obligacje

Kolejnym punktem było omówienie projektów uchwał, które dotyczą wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, dzięki którym uda się zapewnić fundusze na wydatki bieżące gminy. W ślad za pismem burmistrza skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk Piotra Gorońskiego: „W związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.07.br. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 zwracam się z prośbą o zaopiniowanie przedstawionych stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r., i zaproponowanych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2022 r.” proponowana wysokość podatku od nieruchomości na rok 2022 uwzględniać powinna wzrost o 3,6%. Warto przypomnieć, że ostatnia podwyżka miała miejsce dwa lata temu. Przy uchwalaniu wysokości stawek podatkowych na rok 2021, kierownictwo urzędu rekomendowało wówczas pozostawienie ich na poziomie z roku 2019, co było argumentowane sytuacją epidemiologiczną. Stawki podatkowe w 2021 roku pozostały więc wówczas niezmienione.

Szczegółową analizę i przygotowane wyliczenia w tym zakresie przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Buk Aleksandra Szajek, która podkreśliła, że aby zrealizować już zaplanowane inwestycje, nie mówić już o kolejnych, stawki podatków należy podnieść. – Jesteśmy na etapie przygotowania budżetu na rok 2022, który do 15 listopada br. musimy przedłożyć do regionalnej izby obrachunkowej i należy w tym podjąć odpowiednie decyzje, aby zaplanować odpowiednie wpływy z podatków dla pokrycia wydatków budżetowych.

Rozpoczęła się dyskusja, czy w obecnej sytuacji, kiedy rosną ceny żywności, systematycznie podnoszone są opłaty za gaz, wywóz śmieci, itp. konieczna jest podwyżka podatków i opłat lokalnych choćby uwzględniając poziom inflacji. Jedni radni uważali, że trzeba zrezygnować z niektórych inwestycji, aby nie podnosić stawek podatków i opłat lokalnych na następny rok. Inni stali na stanowisku, że aby mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej nie można rezygnować z budowy czy remontu jakieś drogi lub też innych nie mniej ważnych inwestycji. Zwrócono też uwagę, że mieszkańcy nie zawsze zdają sobie sprawę, że z bieżących dochodów gmina musi utrzymać np. szkoły, przedszkola świetlice, hale sportowe, łącznie z pensjami dla nauczycieli i pozostałych pracowników. Subwencja państwowa wystarcza bowiem zaledwie na pokrycie połowy wydatków w tym zakresie. Ponadto podkreślono, że jeśli nawet zrezygnujemy z inwestycji, to wydatki bieżące są niezbędne na bieżące remonty infrastruktury, którymi gmina się zajmuje. Podjęto też kwestię, czy i ile nasza gmina straci na wprowadzeniu rządowego programu Polski Ład.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa podsumowując dyskusję powiedział: – Decyzje związane z podwyżkami są bardzo trudne, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla tych, którzy muszą je podejmować. Dobro gminy leży nam wszystkim na sercu, a bez kolejnych inwestycji, czy to drogowych, czy oświatowych, nie można mówić o jej rozwoju. Brak bieżących wpływów uniemożliwi nam jakiekolwiek działania w tym zakresie. Nie mamy innych możliwości pozyskania środków na wydatki bieżące, a gminę obciążają też kolejne podwyżki gazu, energii, itp. Chcąc znaleźć jakiś kompromis, Przewodniczący Tomasz Plewa licząc na zrozumienie radnych zaproponował, aby podatek od nieruchomości ustalić na symbolicznie wyższym poziomie o 1,8%, co w ostateczności spotkało się z akceptacją zdecydowanej większości radnych. Dzięki temu do budżetu gminy w 2022 r., po szybkim przeliczeniu, powinno wpłynąć ok. 270 tys. zł. więcej aniżeli w roku bieżącym.

Propozycje projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej w roku 2022 zostały zaakceptowane przez radnych i w najbliższym roku wyniosą tyle samo co w tym roku. Ponadto przychylono się do propozycji nie wprowadzenia opłaty od posiadania psa w przyszłym roku. Zaakceptowano też wprowadzenie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w 2022 r.

Z ustosunkowaniem się do propozycji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 r. postanowiono jeszcze wstrzymać się do posiedzenia sesji, a w międzyczasie przekazać ją do zaopiniowania do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Chcąc zapewnić finasowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zaproponowano też projekt uchwały związany z emisją obligacji. Zaproponowana uchwała jest konsekwencją wcześniejszych już dokonanych zmian tegorocznego budżetu i uwzględnionych obligacji na poprzednich sesjach Rady. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tym zakresie.

Przeciwko podwyżkom cen gazu

Podczas obrad komisji nie mogło zabraknąć bardzo ważnego tematu związanego z horrendalnymi podwyżkami cen gazu o 170 %, które wyprowadza spółka G.EN. GAZ ENERGIA od 1 października br.

Radni wyrazili swoje zbulwersowanie zaistniałą sytuacją i uważają, że należy zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Jak najbardziej popierają sprzeciw mieszkańców i akcję zbierania podpisów zorganizowaną przez burmistrza i urząd. Jak mówił Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński: – Jestem pod ogromnym wrażeniem społecznej inicjatywy mieszkańców, którzy tak szybko się zorganizowali, przygotowali sprzeciw i zainicjowali działania w tym zakresie.

Po wcześniejszych zapowiedziach burmistrza, zebrane podpisy zostaną przekazane spółce G.EN. GAZ ENERGIA. Burmistrz wspólnie z Wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem Czajką, brał udział w spotkaniu zdalnym z przedstawicielem Spółki, podczas którego niestety nie udało się uzyskać jakichkolwiek wyjaśnień i powodów zaistniałej sytuacji związanej z podwyżkami. Gospodarz gminy zaangażował się w kolejne kroki, które zdecydowali się podejmować także burmistrzowie i wójtowie z całej Polski, a decyzje w tej sprawie zapadły na spotkaniu w Tarnowie Podgórnym, do którego doszło 19 października br. Na tym spotkaniu naszą gminę reprezentowała Sekretarz Miasta i Gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak, która na posiedzeniu komisji zrelacjonowała jego przebieg.

https://buk.gmina.pl/4883-spotkanie-wlodarzy-w-sprawie-podwyzek-cen-gazu

 Radni przyjęli propozycję wyrażoną przez Przewodniczącego Rady, aby wszyscy wspólnie podpisali się pod pismem przygotowanym przez burmistrza, które po zebraniu podpisów mieszkańców zostanie przekazane do G.EN. GAZ ENERGIA. Radni również na najbliższej sesji planują podjąć stosowną uchwałę wyrażającą stanowisko odnośnie wprowadzonych podwyżek cen gazu, która jednocześnie będzie apelem Rady Miasta i Gminy Buk o obniżenie cen gazu na naszym terenie.

Back To Top
Skip to content