skip to Main Content

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 stycznia 2022 r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po 1 stycznia 2022 r.

UWAGA!
Zawiadomienie z informacją dotyczącą zmian oraz drukiem deklaracji zostaną dostarczone do wszystkich nieruchomości na terenie miasta i gminy. W razie potrzeby dokument można pobrać w holu urzędu lub poniżej:
Deklaracja – gospodarowanie odpadami od1.01.2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk będzie członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Obowiązki właścicieli/zarządców nieruchomości, na których powstają odpady komunalne:

1) Nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).

Deklaracje będą przyjmowane w następujących godzinach: w poniedziałki: 800-1500, od wtorku do czwartku: 700-1300, w piątki: 700-1200. 

Deklarację należy wypełnić czytelnie. W przypadku współwłasności (mąż i żona), współwłasności ustawowej małżeńskiej, w deklaracji należy wskazać dwa numery pesel oraz deklaracja musi być podpisana przez dwóch współwłaścicieli. Po rejestracji deklaracji w Biurze Związku, każdy właściciel nieruchomości otrzyma z Biura Związku indywidualny numer konta bankowego, na który od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie wnosił opłaty za gospodarowanie odpadami. Do nowego rachunku bankowego dołączona zostanie informacja o zasadach segregacji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosi 35,00 zł od osoby na miesiąc. Zadeklarowaną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca, począwszy od stycznia 2022 roku.

Właściciele nieruchomości rekreacyjnych opłatę będą wnosić w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku w wysokości 191,00 zł, z płatnością do końca czerwca każdego roku.

2) Nieruchomości niezamieszkałe (działalności gospodarcze np. sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, hotele, rodzinne ogrody działkowe)

Właściciel/zarządca takiej nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy cywilnoprawnej od 1 stycznia 2022 roku na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku, w zakładce „ochrona środowiska” https://czo-selekt.biuletyn.net/?bip=1&cid=1036.  Kopię zawartej umowy bądź jej skan należy niezwłocznie po jej zawarciu przesłać do Biura Związku (adres do korespondencji: 64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2B, adres mailowy: ).

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Nieruchomości mieszane

Właściciele/zarządcy nieruchomości mieszanych tj. takich, na których znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączonej do niniejszego pisma, dotyczącej tylko części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) mają obowiązek zawrzeć umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2022 roku na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych i postępować tak jak w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opisanych powyżej.

Właścicieli/zarządców i mieszkańców nieruchomości, na których powstają odpady komunalne obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, także nieobjętych systemem odbioru. Regulamin dostępny jest na stronie www.selekt.czempin.pl, w BIP https://czo-selekt.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPOLD001940/1940.pdf

Każdą z tych nieruchomości, właściciel/zarządca/administrator ma obowiązek wyposażyć w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Związek nie zapewnia żadnych pojemników, natomiast w ramach opłaty dostarcza mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych (za pośrednictwem firmy wywozowej świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych) worki do zbiórki selektywnej tworzyw sztucznych, papieru i szkła.

Back To Top
Skip to content