skip to Main Content

Zgłoś planowaną uprawę konopi włóknistych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna pracę nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 roku oraz rejonizacji tych upraw mając na względzie zagrożenia narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W związku z powyższym rolnicy chcący w 2022 roku założyć plantację konopi włóknistych na terenie gminy Buk, proszeni są o zgłoszenie planowanego obszaru pod uprawę telefonicznie pod numer 61 888 44 57 do 19 października 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020  poz. 2050 ze zm.) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Back To Top
Skip to content