skip to Main Content

XXX absolutoryjna sesja Rady MiG Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 22 czerwca 2021 r. o godz.17.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XXX absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Sesja Rady będzie rejestrowana w formie audiowizualnej

Ze względu na reżim sanitarny zachęca się do oglądania obrad w formie on-line w serwisie YouTube na kanale MiG Buk.

Osoby niebędące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 21 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

 

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11 maja 2021 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2020.
3/ Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk.
4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) przedstawienie sprawozdania;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Buk za 2020 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2020 rok;
d) odczytanie Uchwały Nr SO-20/0954/212/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami;
e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
f) przedstawienie opinii komisji rady.
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk za 2020 rok.
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
3/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
4/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kalwach przy al. Lipowej.
5/ Utworzenie Miejskiego Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz nadanie mu statutu.
6/ Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli nie będących przedszkolami specjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
7/ Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Buk na rok szkolny 2021/2022.
8/ Nadanie nazwy ulica Słoneczna w miejscowości Wygoda.
9/ Nadanie nazw ulicom w Otuszu.
10/ Nadanie nazwy ulica Nad Wierzbami w miejscowości Niepruszewo.
11/Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
12/ Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII. Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content