skip to Main Content

Radni za wystąpieniem z GOAP-u

Na dzisiejszej sesji radni miasta i gminy Buk przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego GOAP z siedzibą w Poznaniu, co ma nastąpić z końcem tego roku.

Taka decyzja jest związana z wcześniejszym wystąpieniem miasta Poznań z ZM GOAP oraz planami opuszczenia związku międzygminnego przez inne gminy. Na dzisiejszej sesji projekt uchwały w tej sprawie, wcześniej omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych) radni podjęli jednomyślnie.

Decyzja jednomyślna
Jeszcze przed akceptacją porządku obrad, radny Wojciech Dudkiewicz złożył wniosek formalny, aby ten projekt uchwały wykreślić z dzisiejszego posiedzenia sesji. Swój wniosek argumentował tym, że na podjęcie tej decyzji radni mają jeszcze czas i należy poznać alternatywne propozycje. Innego zdania był m.in. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa oraz burmistrz, którzy podkreślali, że Buk tak jak i inne gminy nie ma innego wyjścia i opuszczenie Związku Międzygminnego GOAP jest niezbędne. Odwlekanie decyzji tylko opóźni konieczne decyzje, od których i tak nie ma odwrotu. Burmistrz zaapelował też o rozsądek i odpowiedzialność przy podejmowanych decyzjach. Pod wpływem przedstawionej argumentacji, radny Wojciech Dudkiewicz wycofał się z proponowanego wniosku formalnego.
Burmistrz przypomniał, że Miasto Poznań wystąpiło ze związku międzygminnego ze skutkiem w dniu 01.01.2022 r. bez wcześniejszych zapowiedzi, nie informując o swoich planach innych członków związku. Taka decyzja była niemałym zaskoczeniem dla pozostałych gmin, w rezultacie czego trzeba się było zastanowić, czy gmina Buk powinna pozostać w strukturach GOAP. Jednak dalsze funkcjonowanie w GOAPie bez Poznania i pozostałych gmin członkowskich nie znajduje już racji bytu i jest nieuzasadnione prawnie oraz ekonomicznie. Tym bardziej, że jak wynika z doniesień medialnych, sam proces likwidacji GOAP może trwać kilka lat (z uwagi na prowadzenie archiwum, zobowiązania windykacyjno-edukacyjne, sprawy sądowe, itd.), jak również może być dość kosztowny i nasza gmina nie uniknie partycypowania w zobowiązaniach finansowych, które będą rozłożone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej gminie. Dlatego, jeśli nie nastąpi wyjście gminy Buk ze związku wówczas moglibyśmy zostać postawieni w roli likwidatora związku, co pociągałoby za sobą konsekwencje w postaci odpowiedzialności prawnej i finansowej za dotychczasowe zobowiązania GOAP.
Dlatego radni nie mieli najmniejszych wątpliwości co do swojej decyzji i stwierdzili, że jest to najrozsądniejsze z rozwiązań.

Co dalej?
W sprawozdaniu burmistrza z działalności między sesjami, jak i zapytaniach radnych wybrzmiało zapytanie co dalej, czy gmina zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu całej gminy, czy ubiegać się będzie wspólnie z innymi gminami o członkostwo w innym związku.
Dla burmistrza jako organu wykonawczego istotne jest, aby radni jak najszybciej opowiedzieli się za rozwiązaniem najlepszym dla gminy. Niezależnie od tego, co radni postanowią, urząd czeka bardzo dużo pracy. Jest to bowiem najważniejsze tegoroczne zadanie, przed którym stoi nasza gmina. Przygotowanie i zmiana całego procesu są bardzo czasochłonne i wymagają wielu procedur administracyjnych. Będzie to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla urzędników, aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy w miarę jak najmniej kłopotliwe przejście z jednego systemu zarządzania odpadami na drugi. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty, Tomasz Plewa wyjaśnił, że wyjście z GOAP-u nie jest jednoznaczne z tym, że mieszkańcy Buku nie będą musieli płacić za dotychczasowe usługi jeszcze do końca tego roku. Przyjęte wcześniej zobowiązania będą nadal obowiązywać, bo z jednej strony gmina Buk będzie szukać nowych rozwiązań, ale będzie jeszcze w strukturach GOAP.
Wobec tego burmistrz zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk, Piotra Gorońskiego z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym po weekendzie majowym. Chciałby, aby w jej trakcie zająć się tym ważnym tematem, aby wszelkie decyzje były poprzedzone szczegółową i dogłębną analizą oraz dyskusją. Przewodniczący Rady Miasta przychylił się do wniosku burmistrza, aby jak najszybciej, jeszcze w maju zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym, o terminie której poinformuje radnych. Burmistrz zobowiązał się, że do końca tego tygodnia, najpóźniej na początku następnego, radni otrzymają niezbędne materiały i analizy do zapoznania się. Ważne jest, aby na każdym etapie przygotowań gminy do tego co ma nastąpić z początkiem przyszłego roku, informować mieszkańców o poczynionych pracach.

Back To Top
Skip to content