skip to Main Content

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2024 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok spotkał się z pozytywną opinią radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 12 grudnia br. Zaakceptowano projekty uchwał, w tym Gminny Program Wspierania Rodziny, wybrano też przedstawiciela Rady MiG Buk do jury konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego rewitalizacji rynku.

Na wstępie prowadzący obrady Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zwrócił uwagę, że radni opiniować i zatwierdzać będą projekt budżetu na cały 2024 rok, ale kadencja obecnej Rady MiG Buk zakończy się prawdopodobnie w kwietniu 2024 roku. Nowy budżet zaakceptowany przez obecną Radę w większości będzie realizowany przez radnych nowej kadencji. Ponadto zwrócił uwagę, że projekt budżetu był przygotowywany biorąc pod uwagę wskaźniki aktualne na 15 listopada br. (termin zakończenia prac nad projektem) i uwarunkowania poprzedniego rządu. – Obietnice nowego rządu, w znaczący sposób, powinny wpłynąć na finanse samorządów i zwiększyć środki na ich funkcjonowanie.

W komentarzu do projektu budżetu, burmistrz MiG Buk Paweł Adam wyraził nadzieję, że nowy rząd zrealizuje zapewnienia finansowe odnośnie jednostek samorządowych i już niedługo dowiemy się w jakim zakresie zostaną one spełnione. Mówił też, że obecnie w pierwszej kolejności prowadzone są inwestycje, które zostały zainicjowane w latach poprzednich, choć i nowe zadania będą realizowane. Dużym problemem stanowią obecnie niekorzystne warunki pogodowe, które utrudniają prowadzenie inwestycji, szczególnie drogowych i kanalizacyjnych. Mówiąc o budżecie na 2024 rok nazywał go optymistycznym, ale realnym, bo zaplanowane inwestycje uda się zrealizować. – Moim zadaniem będzie dopilnować wykonania budżetu, ale tak jak było to dotychczas przy znacznym Państwa Radnych udziale. Korekty, które w budżecie sukcesywnie są wprowadzane spotykają się ze zrozumiem z Państwa strony, za co dziękuję. Podziękowania kieruję też do Pani Skarbnik Aleksandry Szajek, która wraz ze swoimi współpracownikami jest autorką tego planu finansowego.

Projekt budżetu na 2024 rok

Zgodnie z procedurami radni odpowiednio wcześniej otrzymali szczegółowe materiały i zestawienia dotyczące projektu budżetu na 2024 rok, który został też przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. W materiałach zawarte zostały między innymi plany: dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych; dochodów i wydatków (związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań realizowanych w drodze porozumień), przychodów i rozchodów.

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada łączną kwotę dochodów w wysokości 97.810.239,00 zł, z tego dochody bieżące: 78.920.631 zł, dochody majątkowe: 18.889.608,00 zł. Zaproponowano łączną kwotę wydatków w wysokości: 109.559.848,84 zł, z tego wydatki bieżące: 78.736.159,85 zł, wydatki majątkowe: 30.823.688,99 zł. Deficyt budżetu w kwocie 11.749.609,84 zł planuje się pokryć z emitowanych papierów wartościowych. Określono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.780.000 zł, rozchodów: 3.030.390,16 zł. Zaplanowano też limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.780.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000 zł.

Znaczącą pozycją w budżecie gminy stanowią wydatki oświatowe. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok w wysokości 17.071.837 zł zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych, w tym między innymi zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrost o 12,3 procent średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku.

Na dochody w gminie, oprócz stałych elementów takich jak między innymi wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, działalności gospodarczej, opłaty targowej czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają wpływ także dochody z majątku gminy: na przykład z planowanej sprzedaży nieruchomości, które są położone w Niepruszewie i Wielkiej Wsi – wpływy w wysokości prawie 3 mln zł.           Planowane dochody bieżące i majątkowe w wysokości 16.777.058 zł wynikają między innymi ze środków uzyskanych z tytułu współfinansowania zadań w zakresie inwestycji z PROW, WRPO i innych. Są to środki pozyskane między innymi na:

– eko-adaptację i eko-edukację w MiG Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 70.000 zł (z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski);

– budowę ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi – 1.500.000 zł  (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

– przebudowę i remont ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku – 1.695.550 zł (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

– przebudowę ulicy Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej – 2.493.500 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład);

– budowę ulicy Szkolnej w Niepruszewie – 2.000.000 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład);

– przebudowę i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk – 498.800 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład);

– budowę hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie – 5.000.000 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład);

– budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem we wsi Szewce – 1.620.402 zł (z programu Olimpia prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki);

– doposażenie placów zabaw we wsi Niepruszewie i wsi Dobieżyn – 81.594 zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);

– montaż wiat wypoczynkowych, wyposażenie plaży miejskiej i stawów gminnych –317.725 zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);

– nowy plac zabaw we wsi Wielka Wieś – 123.952 zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W zakresie inwestycji na 2024 roku, oprócz wspomnianych już zadań realizowanych przy współudziale pozyskanych dofinansowań, planuje się też inne, na przykład:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi, II etap;

– odbudowę – renowację stawów w: Szewcach, Dakowach Suchych, Dobrej – Sznyfin, Kalwach, Wielkiej Wsi, Pawłówku i Buku;

– przygotowanie koncepcji rewitalizacji bukowskiego rynku;

– budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda);

– wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez gminę po południowej części zintegrowanego przejścia podziemnego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia;

– zabudowę przystanków autobusowych;

– poprawę bezpieczeństwa w gminie poprzez montaż wyświetlaczy prędkości;

– zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niepruszewo;

– budowę chodnika we wsi Wysoczka i Dobra (przygotowanie dokumentacji);

– budowę ul. Browarnej w Buku;

– opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku;

– doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Dworcowej w Buku;

– budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi;

– budowa wiaty przy WDK w Otuszu;

– doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Buku;

– modernizacja oświetlenia oraz nawodnienie bocznej płyty boiska sportowego na stadionie w Buku i zakup dużej kosiarki do utrzymania murawy na boiskach.

Uzupełnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok był też projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044.

Debata nad projektem budżetu na 2024 rok

Pytania radnych skierowane do burmistrza oraz obecnej na sesji wiceskarbnik MiG Buk Anny Lewińskiej dotyczyły niektórych zadań, inwestycji zapisanych w projekcie budżetu;  między innymi wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez gminę po południowej stronie linii zintegrowanego węzła przesiadkowego, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda), modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenie, zagospodarowania i koncepcji rewitalizacji rynku, opracowania dokumentacji projektowej dla siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku, opłaty planistycznej za 2023 rok i planowanej na 2024 rok, nabycia od PKP budynku dworca, budowy ul. Browarnej w Buku, zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Niepruszewo, zakupu kosiarki wrzecionowej na potrzeby OSiR, pomocy finansowej dla powiatu nowotomyskiego na modernizację obiektu szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu, wkładu na Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z tytułu uczestnictwa, składki członkowskiej do Związku Międzygminnego SELEKT, promocji samorządu w mediach: Nasz Głos Poznański i STK, wykonania gabloty na wymiar celem powieszenia sztandaru w Sali Miejskiej.

Ponieważ szczególne zainteresowanie wzbudziła sprawa zakupu dużej kosiarki dla OSiR’u za pokaźną kwotę, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa podsumowując debatę zwrócił się do burmistrza z prośbą, aby przed najbliższą sesją radni otrzymali szczegółową informację na temat specyfikacji i przyjętych parametrów technicznych takiej maszyny.

W rezultacie dyskusji i po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2024 rok. Spośród 13 obecnych na posiedzeniu radnych: 11 było za.

Projekty uchwał

Następnie radni zajęli się projektami uchwał. Projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C przedstawił urbanista Łukasz Ślisiński, a radni po wysłuchaniu argumentacji autora opracowania skierowali ten projekt na najbliższą sesję.

Nawiązując do tematyki planistycznej – radny Tomasz Plewa przypomniał, że zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi gmina stanie przed nowym, bardzo trudnym i kosztownym zadaniem – przygotowaniem do 31.12.2025 roku planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Brak planu ogólnego uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek prac o charakterze planistycznym na terenie gminy.

Przy tej okazji, burmistrz zwrócił się też do radnych z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przejmowania przez MiG Buk dróg wewnętrznych, które powstały w związku z wydzieleniem nowych działek budowlanych w celu budowy budynków mieszkalnych. Właściciele kilku dróg wewnętrznych wystąpili do burmistrza z wnioskiem o nieodpłatne ich przekazanie na rzecz Gminy Buk. Pismo w tym zakresie zostało przedstawione radnym, a w dalszej kolejności burmistrz wystąpił z wnioskiem o zaplanowanie w roku 2024 terminu posiedzenia komisji, podczas którego omówione zostały by kwestie dróg wewnętrznych z terenu MiG Buk.

Gminny Program Wspierania Rodziny

Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Buk na lata 2024-2026. Celem programu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci oraz wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka. Zakłada się w szczególności wsparcie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną, mających na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnej rodzinie lub jego powrotu do rodziny. Program ustala zadania, które realizować będą wyznaczone podmioty w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tj. między innymi Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła, policja.

W celu zaplanowania podejmowanych działań niezbędne było dokonanie analizy problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem funkcjonowania rodzin. Jak wynika z przeprowadzonych badań największy odsetek ankietowanych uczniów wskazywało na takie problemy społeczne jak palenie papierosów lub e-papierosów, przemoc rówieśnicza oraz picie alkoholu. W dalszej kolejności wymieniano nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, problemy ze zdrowiem psychicznym, cyberprzemoc, zażywanie narkotyków, dopalaczy lub leków w celu odurzenia, zaburzenia odżywiania, przemoc domową.

Ankietowani dorośli podali problemy społeczne, których doświadczają – są to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia wśród osób dorosłych, sięganie po substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież, zaburzenia zdrowia psychicznego. Wymieniali też inne problemy takie jak bezrobocie, przemoc domowa, ubóstwo. Na pytanie, w jakich obszarach widzą potrzebę poszerzenia oferty wspierania rodzin, wskazywali między innymi konieczność poszerzenia obszaru poradnictwa specjalistycznego, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, organizowanie alternatywnych form integracji i spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi, rozwój bezpłatnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz organizowanie grup wsparcia dla rodzin z różnego rodzaju problemami.

Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Sprawy bieżące

W nawiązaniu do prośby zgłaszanej przez burmistrza na listopadowej sesji Rady MiG Buk, dotyczącej wyboru przedstawiciela Rady MiG Buk, który będzie uczestniczyć w jury konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego rewitalizacji rynku, radni zaproponowali kandydaturę wiceprzewodniczącego Rady MiG Buk Andrzeja Jankowskiego. Mówiąc o rewitalizacji bukowskiego rynku burmistrz stwierdził, że jest to najważniejsza inwestycja najbliższych lat, której nie da się zrealizować bez pozyskania środków zewnętrznych;  planowane koszty zadania wyniosą 25-30 mln zł.

Na wniosek Przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego został też wybrany przedstawiciel Rady MiG Buk do komisji konkursowej przyznającej wsparcie MiG Buk na 2024 roku na rozwój sportu, którym został Wojciech Dudkiewicz.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że do 19.12.br. można jeszcze zgłaszać uwagi do projektu Strategii Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 – weź udział w konsultacjach! Już tylko do 19 grudnia

Ponadto podczas tego posiedzenia wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w zakresie:

– nadania nazwy ulicy Gospodarska w Niepruszewie;

– udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;

– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień;

– ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Buk; choć tu zespół obsługi prawnej urzędu ma przeanalizować zgłoszone uwagi radnych – w zakresie doprecyzowania kilku zapisów w tym projekcie uchwały.

Back To Top
Skip to content