skip to Main Content

Komisja: przygotowania do zimy i Mieszkaniowy Zasób Gminy

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 21 listopada br., omówiono temat: Mieszkaniowy Zasób Gminy – na ile gmina zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym zakresie, w jakim stopniu prowadzone są prace adaptacyjne i remontowe oraz czy planowane jest pozyskanie nowych lokali. Przedstawiono też stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz zabezpieczenie obiektów gminnych przed okresem zimowym. Ponadto zaopiniowano projekty uchwał, które zostaną przyjęte na najbliższej sesji.

Mieszkaniowy Zasób Gminy

Prowadzący obrady – Paweł Cieślak, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych przypomniał, że w przygotowanym przez urząd opracowaniu dotyczącym Mieszkaniowego Zasobu Gminy zawarte zostały między innymi informacje o działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy, która zajmuje się opiniowaniem i kwalifikowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych, współuczestniczeniem w opracowywaniu list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz rozpatrywaniem zgłoszonych zastrzeżeń do projektów list przydziału lokalu. W 2023 roku zostały zwołane cztery posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, piąte posiedzenie odbędzie się w grudniu. Dwa razy komisja zebrała się w celu analizy oferty sprzedaży budynku mieszkalnego znajdującego się w Buku przy ul. Szarych Szeregów oraz wizji lokalnej budynku znajdującego się w Buku przy ul. Dworcowej – w związku z zakończeniem prac adaptacyjnych dla przyszłych najemców.
W tym roku Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła 10 nowych wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu, z czego 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na koniec listopada 2023 roku na liście oczekujących znajdowało się 14 osób/rodzin, w tym 10 oczekujących na lokal komunalny na podstawie złożonych wniosków oraz 4 na podstawie zasądzonych wyroków eksmisyjnych. Lokale przyznano 3 wnioskodawcom znajdującym się na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny z zasobów gminy. Przeprowadzono też 4 zamiany lokali, które były spowodowane złym stanem budynku, zamianą lokali na wniosek najemcy do mniejszego mieszkania ze względu na wysokie koszty utrzymania dotychczasowego lokalu, przeniesienia rodziny z dotychczasowego lokalu wynajmowanego od prywatnego właściciela do lokalu będącego własnością gminy, wyrokiem sądowym – przeniesienie najemnicy do lokalu tymczasowego. W ramach zamiany lokali, na rozpatrzenie czekają dwa wnioski dotyczące zamiany na większy lokal w związku z powiększeniem rodziny, zamiany uzasadnionej złym stanem technicznym budynku. Do sądu skierowano trzy wnioski o eksmisję spowodowane długotrwałym zaleganiem z opłatami czynszowymi i bezumownym zajmowaniem lokalu.
W materiale zostały też zawarte informacje dotyczące wykonanych remontów – prac adaptacyjnych lokali z zasobu mieszkaniowego, które związane są przede wszystkim z remontem lokali pod najem socjalny; licznych napraw, montaży nowych urządzeń sanitarnych, napraw dachu i wiele innych. Koszty wszystkich prac remontowych w roku 2023 (stan na 30.10.br.) w Mieszkaniowym Zasobie MiG Buk wyniosły: 248.483 zł.

Plany mieszkaniowe

Plany remontowe związane są przede wszystkim ze złym stanem budynków z zasobu mieszkaniowego czy wydzieleniem niezależnych lokali. Radni w trakcie dyskusji na dłużej zatrzymali się przy wniosku dotyczącym remontu budynku przy ul. Św. Rocha w Wielkiej Wsi, który analizowany był też na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. Podkreślano, że budynek jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntownego remontu w zakresie zabezpieczenia fundamentów, remontu elewacji, wymiany pokrycia dachowego, montażu nowego niskoemisyjnego źródła ciepła, wymiany wszystkich instalacji. Koszty wstępnie wyceniono na 150-200 tys. zł. – Nie jestem zwolennikiem wyprzedawania mienia gminy, to jednak mając na uwadze tak wysokie koszty remontu przychylam się do tego, aby rozważyć czy jest w ogóle zasadny remont tego budynku i ewentualnie podjąć decyzję o jego sprzedaży. Podjęcie decyzji o sprzedaży wymaga zmiany uchwały Rady MiG Buk, gdyż Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2024 nie przewiduje sprzedaży lokali – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.
Analizowano też wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Dworcowej w Buku, którzy zwrócił się do urzędu MiG Buk z ofertą sprzedaży nieruchomości. Jak wynika z przygotowanego przez urząd opracowania, zgodnie z Programem Mieszkaniowym MiG Buk na lata 2020-2024, ilość lokali w zasobie mieszkaniowym w 2024 roku prognozowana jest na 75 lokali własnych i najmowanych. Na koniec 2022 roku liczba lokali własnych wynosiła 69, w tym 2 lokale oddane są w trwały zarząd szkole podstawowej w Buku, a 1 jest najmowany. – Zasadne byłoby, aby rozważyć możliwość pozyskania nowych lokali celem dążenia do realizacji zaplanowanej ilości lokali w mieszkaniowym zasobie gminy. W odpowiedzi na pismo właścicieli wyrażam wstępnie zainteresowanie pozyskaniem nieruchomości zabudowanych do Mieszkaniowego Zasobu Gminy. W celu podjęcia decyzji o zakupie niezbędna jest też analiza stanu nieruchomości poprzez przeprowadzenie oględzin określających stan techniczny budynku, wykonanie przez gminę operatu szacunkowego, jak i jej inwentaryzację. Jednak planowany budżet na rok 2024 nie uwzględnia środków na zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Podjęcie ostatecznych decyzji jest i tak uzależnione od zgody Rady MiG Buk poprzez podjęcie stosownej uchwały – stwierdził burmistrz. Mówiąc o planowanych remontach wspomniał też o remontach: pałacyku przy ul. Św. Rocha, obiektu przy Wieży Ciśnień czy lokalu przy ul. Niegolewskich. – Wiele z tych działań wymaga dużych nakładów finansowych, co przy kompleksowych remontach, tak jak w przypadku pałacyku przy ul. Św. Rocha będzie możliwe tylko dzięki pozyskaniu dofinansowań zewnętrznych.
W ramach dyskusji radni doszli do wniosku, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa na najbliższym posiedzeniu powinna zająć się wizytacją w/w nieruchomości i Radzie MiG Buk przedstawić opinie w tym zakresie.
Na zakończenie tej części posiedzenia burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działaniach Mieszkaniowego Zasobu Gminy. – W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wiele już udało się zrobić, jednak przed nami jeszcze wiele wyzwań. Stan zasobu komunalnego jest na poziomie średnim i wymaga sporych nakładów remontowych. Najważniejsze, aby stan mieszkaniowy z roku na rok się zwiększał; choć trzeba też zdawać sobie sprawę, że coraz wyższe są ceny wykonywanych remontów i rosną też bieżące koszty utrzymania obiektów.

Akcja Zima

Stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz zabezpieczenie obiektów gminnych przed okresem zimowym zostały przedstawione w informacji przygotowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Czytamy w niej między innymi: „ZGK realizuje działania związane z „Akcją Zima” na lata 2023/2024 na drogach gminnych – na podstawie umowy z MiG Buk. Spółka bierze również udział w utrzymaniu dróg powiatowych oraz ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych na terenie powiatu poznańskiego, zgodnie z podpisaną dwuletnią umową z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. Do zwalczania skutków zimy ZGK na terenie MiG Buk będzie używał soli drogowej zmieszanej z piaskiem w proporcji 1:1, a na drogach pozamiejskich – mieszanki soli i piasku w proporcji 1:3. Na drogach gruntowych posypywanie będzie prowadzone wyłącznie piaskiem. Tradycyjnie, przy budynkach użyteczności publicznej, na terenie miasta Buk, zostały już ustawione skrzynki na mieszankę piaskowo-solną do posypywania ciągów pieszych w ilości 23 sztuk. Jeżeli sołectwa zgłoszą dodatkowe zapotrzebowanie, to ZGK wypełni piaskiem także skrzynki we wskazanych miejscowościach. Łączna długość dróg gminnych objętych odśnieżaniem – posypywaniem wynosi 91,584 kilometrów. Na potrzeby „Akcji Zima” na lata 2023/2024, Spółka zgromadziła 160 ton piasku, 50 ton soli drogowej, 100 ton mieszanki piaskowo-solnej”.
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki mówiąc o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg wymienił zaplecze sprzętowe, którym dysponuje ZGK do wykonania tego zadania. Jest to najczęściej sprzęt wysłużony, np. równiarka drogowa, bardzo eksploatowany i wielokrotnie naprawiany, na co zwracali radni podczas dyskusji. W odpowiedzi usłyszeli, że w planach jest zakup nowego sprzętu, co wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Radni dopytywali też o odśnieżanie ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Bukowskiej w Dobieżynie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Adamczak wyszedł z propozycją, aby na stronach ZGK i urzędu MiG Buk zostały zamieszczone mapy dróg z oznaczeniem standardu utrzymania zimowego. – Na przykład w trzecim standardzie zapewnienie przejezdności drogi, czyli odśnieżenie na całej długości następuje po sześciu godzinach, ale dopiero od ustania opadów, które powodują tą śliskość nawierzchni.
Burmistrz zaznaczył też, że pracownicy gospodarczy urzędu, którzy również w weekendy zajmują się pracami porządkowymi, w czasie zimy też dopilnują odśnieżanie głównych ciągów – chodników czy jezdni i te najbardziej newralgiczne miejsca będą na bieżąco zabezpieczane.
Ponadto Prezes ZGK Tomasz Stawicki poinformował też, że Spółka otrzymała zgodę Wód Polskich na ustalenie podwyżki o 8,29 % cen wody – od 23.11.2023 r. i będzie to 4,18 zł za metr sześcienny (netto). Na tle innych gmin ta podwyżka jest i tak niższa – dla przykładu w Opalenicy – 4,23 zł, Nowym Tomyślu – 5,01 zł, Rokietnicy – 5,59 zł, Dopiewie – 5,06 zł. Prezes mówił też o realizowanych nowych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. W dn. 21.11.br. została podpisana umowa na budowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie. Obecnie realizowana jest też inwestycja związana ze Stacją Uzdatniania Wody w Buku, gdzie powstanie farma fotowoltaiczna. Tego typu farma będzie też na terenie SUW w Dobieżynie. Na początku grudnia zostanie ogłoszony przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi. Planowana jest też spora modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. W nawiązaniu do przedstawionej informacji o oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi, burmistrz stwierdził, że gdyby przed laty odpowiednio została zaplanowana modernizacja, to dziś nie trzeba by zaciągać pożyczek i ponownie realizować tego zadania. Podobnie, gdyby została przygotowana odpowiednia dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Niepruszewie, to teraz nie byłoby konieczności przygotowywania kolejnej dokumentacji.

W celu przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Następnie radni przystąpili do opiniowania projektów uchwał. Pierwszy dotyczył wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk, co umożliwi przyjęcie kompleksowego i zgodnego z ustawodawstwem dokumentu, tj. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033. Realizacja podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się w sposób bezpośredni na podniesienie jakości życia mieszkańców. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk była poddana konsultacjom społecznym, które obejmowały formy: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza, ankiety on-line oraz spotkania konsultacyjnego.
Tomasz Michałowicz, ekspert ds. Strategii i Rozwoju Lokalnego z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju oraz autor diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk omówił metodykę wyznaczenia tych obszarów, wybór wskaźników i ich analizę oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Burmistrz zwrócił też uwagę, że przyjęcie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji jest potrzebne również z tego powodu, iż chcąc skutecznie aplikować o dofinansowania, wymogiem niezbędnym jest dysponowanie takim dokumentem. – Starając się o środki zewnętrzne, na przykład na rewitalizację bukowskiego rynku, a jest to nasze wspólne i ważne zadanie, konieczne jest przygotowanie takiego Programu.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

MPZP parku przemysłowego w Niepruszewie

Projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie przedstawiła jego autorka: Magdalena Trzpil z Projektowania Urbanistycznego. Teren przedmiotowego planu, który obowiązuje od dwóch lat, położony jest w gminie Buk, w obrębie Niepruszewo i obejmuje powierzchnię około 217,4 hektara. Potrzeba zmiany planu była spowodowana wnioskami od przedsiębiorców działających na tym terenie, a stosowna uchwała o charakterze intencyjnym Rady MiG Buk w tym zakresie została podjęta w dn. 30.11.2022 r.
Zgodnie z procedurą planistyczną, po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii, projekt planu wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną. Dwie wniesione uwagi nie zostały zaakceptowane przez burmistrza.
Po dyskusji radnych projekt uchwały został skierowany na sesję.

Rondo imieniem ppłk. Kazimierza Zenktelera

Projekt uchwały w zakresie nadania nazwy Rondo im. ppłk. Kazimierza Zenktelera w Buku przedstawił burmistrz. – W 2022 roku oddano do użytku rondo, zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 307, u zbiegu ulic Grodziskiej, Zakładowej, Jana Pawła II w Buku. Inwestycja zrealizowana dzięki współpracy trzech samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego znacząco poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wystąpiłem z inicjatywą nadania w/w rondu im. ppłk. Kazimierza Zenktelera. Urodzony w pobliskich Wojnowicach, mieszkaniec Buku, wsławił się jako dowódca frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego oraz dowódca III Powstania Śląskiego. Nazwanie ronda imieniem bohatera z czasów Powstania Wielkopolskiego będzie kolejnym ważnym elementem budującym pamięć, a w ślad za tym tożsamość lokalną naszych mieszkańców.
Propozycja burmistrza spotkała się z akceptacją radnych.

Sprawy bieżące

W tej części komisji radni dopytywali o aktualne sprawy mieszkańców. Chciano wiedzieć, kiedy zostaną zakończone prace związane z kanalizacją na ul. Słonecznej, czy planowane są zmiany rozkładów jazdy busów miejskiej komunikacji gminnej. Pytano o instalację kolejnych lamp ulicznych, o miejsca parkingowe na rynku – przy okazji tego tematu burmistrz przypomniał o propozycji powołania Straży Gminnej, która zajmowałaby się porządkiem i bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.

Ponadto podczas komisji pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał:

– zasady i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
– zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Buk;
– przyjęcia na 2024 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028;
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Back To Top
Skip to content