skip to Main Content

Przyjęcie strategii ZIT

Na posiedzeniu Rady Metropolii Poznań w dn. 30.06.br. została przyjeta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Na liście projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zostały uwzględnione też zadania kluczowe dla naszej gminy. Są to:

  • w dziale „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych na obszarze Metropolii Poznań Typ I” – „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury” – nasze zadanie: „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk”. W ramach projektu planuje się: rozwój zielonej infrastruktury poprzez modernizację, remont oraz odbudowę istniejących stawów na terenie gminy Buk, a także zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową zbiornika retencyjnego przy wieży wodociągowej;
  • w dziale „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań” nasze zadanie: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą”. Ta inwestycja umożliwi zrealizowanie spójnego układu komunikacyjnego (dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego oraz autobusowego) po południowej stronie torów kolejowych, umożliwiając dostęp do peronów od strony Dobieżyna i Szewc. Natomiast na najbliższej sesji Rady MiG Buk burmistrz zapowiedział złożenie wniosku do Rady MiG Buk o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na wydłużenie przejścia podziemnego pod torami w partnerstwie z PKP PLK; – więcej informacji
  • w dziale „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań” w partnerstwie z powiatem poznańskim Strategia ZIT uwzględnia zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP2496P, odcinek Otusz – stacja kolejowa Otusz”. Projektowana ścieżka ma przebiegać od miasta Buk, przez miejscowość Otusz do miejscowości Otusz dworzec (Skrzynki). W związku z realizacją tej inwestycji podjęte zostaną działania kompleksowej przebudowy drogi powiatowej we wsi Otusz.
Back To Top
Skip to content