skip to Main Content

Odbiór ścieków i zaopatrzenie w wodę w gminie

Inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie realizowane są etapowo. Obecnie trwają prace w kilku lokalizacjach jednocześnie z różnym stopniem zaawansowania robót.

NA UKOŃCZENIU:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 125 metrów w Wielkiej Wsi: ul. Ratajczaka, ul. Cieślaka, ul. Nizińskiego – realizowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Koszt inwestycji: około 120 tys. zł.

W TRAKCIE:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości 312 metrów oraz przepompownią ścieków w Dobieżynie, I etap: ul. Jarzębinowa – realizowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace rozpoczęto z początkiem roku, jednak z uwagi na konieczność usunięcia kolizji wzdłużnej na odcinku około 260 mb z siecią wodociągową na gruntowym odcinku ul. Jarzębinowej, tempo prac uległo spowolnieniu. Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z azbestocementu, dlatego nie sposób jest zaniechać jej wymiany na PE – prace są prowadzone przez ZGK. Planowany koszt inwestycji: 2.396.396 zł (w tym koszt usunięcia kolizji wzdłużnej: 87.000 zł).

budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 540 metrów w Niepruszewie: ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa – realizowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na przebieg kanalizacji sanitarnej przez drogę wojewódzką Wykonawca jest na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń – tymczasowej organizacji ruchu. Planowany koszt inwestycji: 860.491 zł.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Część 1: budowa kanalizacji grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi o łącznej długości 1170 metrów – ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Św. Rocha.
Część 2: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi – ul. Zakładowa, ul. Lipowa, ul. Strumykowa, droga wewnętrzna o łącznej długości około 1700 metrów.

Obie inwestycje realizowane są dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu „Polski Ład” (Program Inwestycji Strategicznych) o łącznej kwocie 8.150.000 zł;

Część 1
Trwają prace odtworzeniowe na: ul. Słoneczna, ul. Smugi; mieszkańców przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami. Nastąpiła wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PE w ul. Słonecznej; w dalszej kolejności również w ul. Smugi. W związku z intensywną ekspansją zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Słonecznej oraz Smugi nastąpiła konieczność wybudowania dodatkowych przyłączy sieci kanalizacyjnych. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji ZGK zgłosiła konieczność wymiany istniejącego wodociągu w ciągu ul. Słonecznej i ul. Smugi. W tym celu na kwietniowej sesji Rady MiG Buk zostały zabezpieczone dodatkowe środki w wysokości 510.000 zł.
W ramach całego zadania wykonawca wykona odtworzenie nawierzchni drogi po pracach kanalizacyjnych. Ulica Słoneczna odtworzona zostanie na całej szerokości jezdni wraz z wymianą konstrukcji jezdni, natomiast na ul. Smugi prace odtworzeniowe prowadzone będą połówkowo – analogicznie jak na pierwszym odcinku tej drogi.

Część 2
Na ul. Zakładowej obecnie jest wykonywany główny kolektor w stronę torów, a w najbliższym czasie będą wykonywane przyłącza, przeciski pod drogą asfaltową.
Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej po terenach prywatnych. Przyłącza do obiektu wykonywane będą pod drogą powiatową bez naruszenia konstrukcji jezdni. Dlatego odtworzenie tej powierzchni będzie się wiązało z zasypaniem wykopów.
Planowany koszt części 1 inwestycji: 6.489.352 zł, części 2: 3.466.956 zł.

W PLANACH:
Zgodnie z uchwalonym na sesji Rady MiG Buk (w dn. 25 kwietnia 2022 r.) wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, zaplanowano między innymi niżej wymienione inwestycje.

rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi, która ma obejmować między innymi:
– wprowadzenie wyodrębnionego z ogólnego strumienia ścieków, ciągu ścieków dowożonych umożliwiającego retencjonowanie tych ścieków bez mieszania ich ze ściekami z kanalizacji,
– zwiększenie ilości przyjmowania ścieków dopływających z miasta, jak również dowożonych,
– umożliwienie przyjęcia do oczyszczalni zwiększonych ilości ścieków deszczowych w okresie pogody deszczowej,
– wprowadzenie energooszczędnego systemu sterowania napowietrzaniem opartego na pomiarach stężenia azotu amonowego i azotu azotanowego,
– wprowadzenie drugiego ciągu mechanicznego odwadniania osadów ściekowych,
– wprowadzenie procesu stabilizacji osadów odwodnionych (dowóz osadów do oczyszczalni w Niepruszewie) wysokoreaktywnym wapnem palonym, które umożliwi przekwalifikowanie osadu w produkt nawozowy,
– zwiększenie wiaty magazynowej osadu/produktu,
– wprowadzenie grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego,
– wprowadzenie systemu hermetyzacji i dezodoryzacji powietrza złowonnego,
– instalacja ogniw fotowoltaicznych.
Rozwiązanie powyższych zagadnień pozwoli podnieść standard techniczny obiektu, usprawnić jego pracę i zwiększyć niezawodność. W konsekwencji zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne obiektu.
W chwili obecnej ZGK przygotowuje niezbędną dokumentację, a realizacja inwestycji będzie tylko możliwa po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Niepruszewie, która ma obejmować między innymi:
– kratopiaskownik z komorami rozprężną i komorą rozdziału,
– zwiększenie ilości przyjmowania ścieków dopływających z miasta, jak również dowożonych,
– zewnętrzny zbiornik tłuszczu,
– budynek socjalno-techniczny – obiekt przebudowywany,
– pomieszczenia: kontenerów skratek i piasku, instalacji dozowania soli żelaza,
– pompownia lokalna – obiekt przebudowywany,
– automatyczna stacja zlewcza ścieków,
– komora pomiaru ilości ścieków do reaktora biologicznego,
– zbiorniki retencyjne – obiekty przebudowywane,
– wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych,
– reaktor biologiczny,
– komora defosfatacji,
– komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji,
– osadnik wtórny radialny,
– pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
– pompownia ścieków oczyszczonych z komorą zasuw – obiekt przebudowywany,
– komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych,
– zbiornik osadu nadmiernego obiekt przebudowywany,
– budynek instalacji odwadniania i stabilizacji osadu,
– silos na wapno,
– nowy rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych,
– instalacja ogniw fotowoltaicznych.
Rozwiązanie powyższych zagadnień pozwoli podnieść standard techniczny obiektu, usprawnić jego pracę i zwiększyć niezawodność. W konsekwencji zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne obiektu.

Na zlecenie gminy ZGK przygotowuje również niezbędną dokumentację do budowy kanalizacji sanitarnej w stronę Kalw oraz skanalizowania całej strefy przemysłowej w Niepruszewie, a realizacja inwestycji będzie tylko możliwa po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
Na zlecenie ZGK przygotowuje niezbędną dokumentację do budowy nowej magistrali wodociągowej w stronę strefy przemysłowej Niepruszewo, a realizacja inwestycji będzie możliwa tylko po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Jeszcze w 2023- 2025 roku przewiduje się modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie, która swym zakresem ma obejmować między innymi budowę nowej stacji uzdatniania wody, modernizację ujęć głębinowych, budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności każdy po 100 m3, nowy zestaw podnoszenia ciśnienia, filtry, aeratory, panele fotowoltaiczne.
W chwili obecnej ZGK przygotowuje niezbędną dokumentację, a realizacja inwestycji będzie tylko możliwa po uzyskaniu finansowania.

W następnych latach ZGK planuje modernizacje dwóch kolejnych stacji: w Dakowach Suchych i Szewcach, których modernizacja ma obejmować podobny zakres co w Dobieżynie.

budowa nowych ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Buku i Kalwach.
Budowane są nowe ujęcia wody głębinowej na SUW’ie w Buku 2 szt. i w Kalwach 2 szt.; tak aby zapewnić ciągłość dostaw dobrej jakości wody dla mieszkańców gminy.

Ponadto gmina, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest zobowiązana, aby do 2032 roku wymienić sieć wodociągową cementowo-azbestową, których jest około 30 kilometrów na terenie gminy. Działania w tym zakresie są podejmowane systematycznie. Aktualnie prowadzone są inwestycje przy wymianie sieci wodociągowych z azbestocementu na PE na ul. Jarzębinowej w Dobieżynie – około 260 mb, na ul. Słonecznej – około 330 mb oraz w ul. Smugi – około 470 mb. ZGK regularnie przechodzi z standardowych wodomierzy na wodomierze radiowe – w każdym roku wymienianych jest około 700 do 1000 szt.

 

Back To Top
Skip to content