skip to Main Content

Realizacja zadań służących mieszkańcom

O bieżącym utrzymaniu dróg gminnych, realizowanych inwestycjach i pozyskanych dofinansowaniach, wsparciu udzielonym strażakom, dystrybucji węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych – o tym między innymi mówił burmistrz MiG Paweł Adam podczas LII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 27 kwietnia br. Ponadto przyjęto projekty uchwał, radni przedstawili interpelacje i zapytania, wystąpili też mieszkańcy niebędący radnymi.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami.

Dystrybucja węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych

Do końca kwietnia br. MiG Buk realizuje zadanie związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych. – Od początku, tj. od listopada 2022 roku w prowadzonej przez gminę akcji sprzedaży węgla mieszkańcy złożyli 727 wniosków. Z zakupu węgla po preferencyjnej cenie skorzystało 578 gospodarstw domowych, w sumie zakupiono 815 ton węgla, co daje wartość sprzedanego węgla: ponad 1,5 miliona złotych. Wnioski można było składać do 15 kwietnia br. – mówił burmistrz.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy w tym zakresie, które dotyczą sprzedaży węgla pozostawionego w gminie – tzw. sprzedaży końcowej. Nowe regulacje mają na celu zminimalizowanie ilości pozostałego surowca w gminnych zasobach i jednocześnie pozwolą odbiorcom indywidualnym na zaopatrzenie się w większą ilość (bez limitu ilościowego) węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie grzewczym. Planowane zmiany legislacyjne zakładają wydłużenie terminu składania wniosku lub zaświadczenia do 30 czerwca br. Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innej gminy, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

MiG Buk nie posiada w zapasie węgla; w związku z tym nie przystępuje do tzw. sprzedaży końcowej i nie będzie już możliwości zakupu węgla na terenie gminy. Mieszkańcy, którzy są jeszcze zainteresowani jego nabyciem będą mogli to zrobić w innej gminie, po przedstawieniu zaświadczenia o uprawnieniu do zakupu wystawionego przez urząd MiG Buk.

O zmianach ustawy dotyczącej zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będziemy na bieżąco informować w mediach społecznościowych i stronie urzędu oraz w „Kosynierze Bukowskim”.

Bieżące utrzymanie dróg

Po sezonie zimowym, gmina rozpoczęła działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zarówno w zakresie profilowania i równania lub tylko uzupełnienia ubytków tłuczniem. – O tym, co już zostało zrobione najlepiej wiedzą obecni na sali sołtysi. Aktualnie prowadzone są prace w Wielkiej Wsi, pozostają jeszcze w Wysoczce oraz Żegowie. Dodatkowo zostaną też wykonane prace kompleksowe na ul. Leśnej w Kalwach – mówił burmistrz.

Realizowane inwestycje

Zaawansowany jest remont i przebudowa drogi gminnej Otusz – Huby. Na odcinku drogi ułożona została nawierzchnia z masy bitumicznej, rozpoczęto układanie nakładki mineralno-asfaltowej. Gmina czeka na zgodę na wycinkę kolidujących drzew, a wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania.
Aktualnie realizowane są zadania:
– budowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie – w trakcie przygotowywania dokumentacji, w najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe;
– ul. Grobelnego w Buku – w najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi w ul. Cieślaka, ul. Nizińskiego –
prace zaawansowane, na 10 maja br. zaplanowano techniczny odbiór inwestycji;
– II etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
Dobieżynie w ul. Jarzębinowej – prace rozpoczęto; jednak wykonawca poinformował, że nastąpiła kolizja wzdłużna z siecią wodociągową (około 200 metrów), co opóźni prace; na majowym wspólnym posiedzeniu komisji burmistrz przedstawi propozycje rozwiązania tego problemu;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie w ul. Poznańskiej, ul. Dębowej, ul.
Bukowej – na etapie uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu przez wykonawcę;
– II etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej
Wsi i Buku w ul. Zakładowej, ul. Smugi, ul. Słonecznej – inwestycja realizowana dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Polskiego Ładu; prace zaawansowane w 20 procentach.

Zanieczyszczone ścieki wprowadzane do rowu przy zakładzie mleczarskim

W nawiązaniu do wystąpienia, na marcowej sesji Rady MiG Buk, jednej z mieszkanek Buku, która zwróciła uwagę na problem zrzucania ścieków z zewnątrz do zakładowej oczyszczalni ścieków przy mleczarni, burmistrz poinformował jakie działania w tym zakresie zostały podjęte. W dn. 30.03.br. do urzędu wpłynęło pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, z którego wynika, że wozy asenizacyjne należące do ZGK nie dokonują zrzutów na terenie mleczarni i znajdującej się tam oczyszczalni ścieków. Zakład mleczarski w oświadczeniu z dn. 18.04.br., skierowanym do burmistrza i Rady MiG Buk, poinformował, że przedstawiony przez mieszkankę problem ma zupełnie inne źródło – winnym tego stanu nie jest zakład mleczarski, a dotyczy mieszkańców ul. Bohaterów Bukowskich.
W związku z tym, burmistrz wystąpił do ZGK o weryfikację wszystkich wylotów z rur znajdujących się w rowie. – Ze wstępnej weryfikacji wynika, że niezwłocznie należy podjąć rozmowy z mieszkańcami, których posesje sąsiadują z tym ciekiem wodnym. O tym, czy będziemy zawiadamiać jakiekolwiek instytucje poinformuję na kolejnym wspólnym posiedzeniu komisji. Mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności i w inny sposób uda się ten problem rozwiązać.

Dofinansowania i złożone wnioski

W ramach programu samorządowego „Kulisy kultury” gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 tys. zł na remont pomieszczenia – sali muzycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodka Kultury. Całkowity koszt inwestycji: 130.000 zł, z budżetu gminy: 48.800 zł, ze środków MGOK: 5.849 zł.

W ramach rządowego programu odbudowy zabytków „Polskiego Ładu”, gmina złożyła sześć wniosków o dofinansowanie. Są to dwa zadania gminne: remont klatki schodowej szkoły podstawowej w Buku wraz z remontem poddasza na cele dydaktyczno-warsztatowe (wnioskowane środki: 1.950.000 zł) oraz przebudowa i remont wraz z renowacją budynku urzędu – dachu (wnioskowane środki: 498.800 zł). Zostały wzięte pod uwagę też cztery zgłoszenia podmiotów prywatnych: remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku (wnioskowane środki: 500.000 zł), renowacja zabytkowej kamienicy w Buku – dawny pałac biskupów poznańskich (wnioskowane środki: 2.214.000 zł), renowacja zabytkowego budynku dawnego sądu powiatowego w Buku (wnioskowane środki: 1.764.000 zł), wymiana drewnianej podłogi w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie (wnioskowane środki: 350.534 zł). Burmistrz podziękował radnym za udział w pracach komisji, która zajęła się wyborem i rekomendacją wniosków zgłoszonych do dofinansowania.

Proponowane zmiany w budżecie

Burmistrz nawiązał do zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej, które są związane z realizowanymi zadaniami w gminie. Korekty dotyczyły opracowania dokumentacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego w zakresie rewitalizacji pl. Przemysława (bukowskiego rynku) oraz strategii rozwoju MiG Buk i gminnego programu rewitalizacji MiG Buk (dokumenty te są niezbędne przy staraniu się o dofinasowania ze środków unijnych w ramach funduszy dla Wielkopolski – perspektywa 2021 – 2027). Z uwagi na bezpieczeństwo przy stawie w Dakowach Suchych, burmistrz wnioskował też o zwiększenie dotacji dla Spółki Wodnej w celu wykonania zastawki na rowie i przeprowadzenia umocnienia brzegów faszyną na stawie.

W ramach edycji samorządowego programu „Szatnia na medal” gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na zadanie „Modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie”. Całkowity koszt inwestycji: 200.000 zł, niezbędne będzie też dokonanie zmian w budżecie gminy.

Z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 122.500 zł na budowę (w technologii płyt betonowych) ul. Wodnej i ul. Topolowej w Dobieżynie. Gmina weźmie udział też w drugiej turze ubiegania się o dofinansowanie z tego funduszu, które przypuszczalnie będzie wynosić ok. 100.000 zł. Jednak niezbędne będzie zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy i konieczność zaciągnięcia obligacji na to zadanie.

Pomoc dla strażaków

Podczas Dni Gminy Buk, w dn. 17.06. br. odbędą się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tej rangi imprezy nie było jeszcze w Buku, a na zawody przyjedzie około 800 zawodników z całej Wielkopolski. Dwie drużyny reprezentujące Miasto i Gminę Buk będą mogły przystąpić do tych rywalizacji. Zakupiono tor przeszkód, który będzie obowiązywał nie tylko podczas zawodów, ale też poprawi wyniki i umiejętności młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy. Sprzęt kosztował 21.000 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Strażacy z OSP w Dakowach Suchych otrzymali 10 nowoczesnych mundurów – zakup w wysokości 30.750 zł pochodzi z budżetu gminy. Jest to już ostatnia jednostka, która została w ten sposób doposażona.

Z okazji dnia strażaka przypadającego na 4 maja, burmistrz zaprosił na gminne uroczystości strażackie, które tego dnia o godz. 16.45 odbędą się w Dakowach Mokrych i w Dakowach Suchych. Zaplanowano też objazd strażackimi wozami bojowymi po terenie gminy.

Wydarzenia w gminie

Burmistrz podziękował radnym i mieszkańcom za obecność podczas Koncertu Nadziei w dn. 22.04.br., a jego organizatorom: pracownikom OSiR i urzędu MiG Buk, a w szczególności dyrektor Agnieszce Skałeckiej i pracownikom MGOK, za przygotowanie tak ciekawego wydarzenia artystycznego.

Koncert Nadziei – Miasto i Gmina Buk

Ponadto burmistrz zaprosił na obchody Konstytucji 3 Maja oraz Noc Muzeów, która odbędzie się 13 maja br.

Dyskusja i zapytania

W dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni dopytywali o szczegóły realizowanych zadań, między innymi o równanie dróg, budowę drogi Otusz – Huby, dystrybucję węgla dla mieszkańców na preferencyjnych zasadach, kolizję na ul. Jarzębinowej, która utrudnia budowę kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa nawiązał jeszcze do Koncertu Nadziei i przyłączył się do podziękowań burmistrza skierowanych do organizatorów. Dopytywał burmistrza, czy w związku ze złożonymi wnioskami – gminnymi o dofinansowanie, w ramach rządowego programu odbudowy zabytków „Polskiego Ładu”, gmina jest w stanie uzyskać akceptację tych projektów przez konserwatora zabytków. Pytał też, czy udało się ustalić, kto sprawuje nadzór nad rowem, do którego wpływają zanieczyszczenia przy zakładzie mleczarskim. – Jeśli rów jest pod nadzorem Wód Polskich, to czy gmina wystąpi do tego przedsiębiorstwa z zapytaniem, jakie planuje podjąć działania.

Radni chcieli też wiedzieć na jakim etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i jak długo potrwają występujące tam niedogodności dla mieszkańców. – Zakres prowadzonych robót powoduje, że jest to teraz faktycznie plac budowy. Jednak budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana kanalizacji deszczowej, budowa chodników wymaga takich działań, które niestety, ale utrudniają życie mieszkańcom. Na bieżąco, w porozumieniu z wykonawcą staramy się interweniować. Mieszkańców bardzo przepraszam za występujące niedogodności – wyjaśnił burmistrz. Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński uzupełnił, że prawie codziennie jest na terenie ul. Słonecznej i pomimo wspomnianych uciążliwości, spotyka się ze zrozumieniem ze strony mieszkańców, którzy zdają sobie sprawę, że tego typu prace mogą powodować pewne utrudnienia.

Przy okazji omówienia licznych zadań prowadzonych w zakresie kanalizacji burmistrz przypomniał, że gmina jest zobowiązana, aby do 2032 roku wymienić sieć wodociągową cementowo-azbestową, której długość szacuje się na około 30 kilometrów – działania w tym zakresie należy podejmować systematycznie. – Tam, gdzie budujemy drogi, to od razu sieć wymieniamy, na przykład na ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych; tego typu prace będą też niezbędne przy budowie ul. Wodnej i ul. Topolowej w Dobieżynie.

W trakcie procedury przyjmowania uchwał pojawiły się zapytania ze strony radnych. Zanim przyjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk dopytywano, czy zmiana studium w północnej części nie będzie kolidować z planowanym przebiegiem obwodnicy miasta. Burmistrz tłumaczył, że przyjęcie uchwały dopiero wywołuje przygotowanie studium, które będzie dopiero opracowywane, a jego projekt zostanie przedstawiony radnym do akceptacji. – W ślad za tą uchwałą, na jednej z najbliższych sesji, będzie przedłożony projekt uchwały wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w sposób szczegółowy ma zabezpieczyć cały układ komunikacyjny. W tym projekcie zostanie uwzględniona informacja o włączeniu północnej obwodnicy Buku w drogę wojewódzką. Działamy w interesie mieszkańców gminy i nie możemy sobie pozwolić, aby teren inwestycyjny miał zablokować ważną arterię komunikacyjną.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że po otrzymaniu materiałów uzupełniających po obradach komisji w zakresie w/w projektu uchwały okazało się, że w tym miejscu niezbędna będzie budowa ronda. – Północna obwodnica Buku musi się połączyć z drogą nr 306 na Duszniki; to będzie jedno z ważniejszych na tym terenie skrzyżowań ruchu okrężnego.

Przed zmianą uchwały budżetowej pojawiło się też pytanie radnego Wojciecha Dudkiewicza dotyczące zadania montażu statku pirackiego w Niepruszewie. Na zapytanie, czy inwestycja o charakterze rekreacyjnym powinna być realizowana w niełatwej sytuacji finansowej gminy, burmistrz odpowiedział: – Budowa placu zabaw w Niepruszewie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, z którymi już od kilku lat zwracają się do Rady MiG Buk. Tym bardziej, że w tym sołectwie nie ma infrastruktury rekreacyjnej tego typu – niestety, ale nie udało się zrealizować pumptracku. Zadania w gminie w dużej mierze koncentrują się na budowie dróg i kanalizacji sanitarnej, a te z całą pewnością są najważniejsze, ale nie możemy zapominać o potrzebach najmłodszych mieszkańców. Zresztą w/w zadanie zostało omówione na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji i spotkało się z akceptacją radnych. Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński zauważył, że budowa placu zabaw w Niepruszewie jest inwestycją skierowaną nie tylko dla mieszkańców tego sołectwa, ale dla całej gminy. – Dysponujemy bezpłatną komunikacją gminną, która zapewni dojazd do tego miejsca.

Kolejne pytania radnych dotyczyły szczegółów propozycji zmiany w budżecie, związanej ze zwiększeniem dotacji dla spółki wodnej w celu wykonania zastawki na rowie i przeprowadzenia faszynady na stawie w Dakowach Suchych. Burmistrz wyjaśnił, że prace związane z oczyszczaniem stawu w Dakowach Suchych zostały wykonane w ubiegłym roku; sfinansowane z budżetu gminy, ale przy dużym zaangażowaniu mieszkańców i przedsiębiorców tego sołectwa, pod nadzorem spółki wodnej. – Wówczas uzgodniliśmy, że będziemy czekać jaki będzie stan wody po przeprowadzonym oczyszczeniu. Okazało się, że stan wody jest bardzo wysoki, a przy brzegu stawu mieszkańcy chcieliby urządzić kąpielisko. Uzgodniliśmy, że przy pomocy spółki będziemy dążyć do utwardzenia brzegów stawu i wykonania zastawki na rowie.

W punkcie sesji „interpelacje i zapytania” radni dopytywali między innymi o dotację na budowę ul. Strzeleckiej, możliwości udostępnienie radnym dokumentu dotyczącego oceny geotermalnej zasobów gminy i terminu wizytacji Komisji Mieszkaniowej Rady MiG Buk nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów w Buku.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

Dyrektor MGOK Agnieszka Skałecka zaprosiła na otwarcie placu zabaw w Parku Sokoła w dn. 28.04.br., podczas którego na dzieci czekać będzie szereg atrakcji.

Jeden z mieszkańców sołectwa Wielka Wieś przy ul. św. Rocha zwrócił uwagę między innymi na to, że od lat nie może się doczekać podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W pobliżu powstało nowe osiedle Wiśniowy Sad, gdzie wszystkie posesje zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej. Podobne działania są prowadzone na osiedlu potocznie zwanym „osiedlu świętym” (m.in. ul. o. Ignacego Cieślaka, ul. ks. Stanisława Nizińskiego). – Do mojego domu, kiedy wokół inne kanalizacje zostały wykonane, nie dociągnięto niecałych 50 metrów – mówił mieszkaniec, który zwrócił uwagę też na inne problemy, takie jak na przykład zwisające stare kable telefoniczne zainstalowane przez jednego z operatorów sieci telefonicznej; posadzenie drzew, które w znacznym stopniu ograniczają widoczność w trakcie wyjazdu z posesji, czy też niedogodności wynikające z lokalizacji posesji przy głównej drodze wojewódzkiej nr 306, gdzie duży ruch kołowy stanowi duże utrudnienie.

W odpowiedzi na pytanie, w zakresie kanalizacji sanitarnej na tym terenie, burmistrz tłumaczył, że gmina podobnie jak na inne zadania, tak i w tym przypadku zabiega o pozyskanie dofinansowania. – Podłączenie 100 metrowego odcinka do kanalizacji sanitarnej jest niezbędne, jednak koszt tej inwestycji ma wynieść aż 280 tys. zł. Przypominam, że w pierwszej kolejności gmina realizuje zadania, na które otrzymuje dofinansowania – tłumaczył burmistrz i dodał: – Być może Pana wniosek przekona radnych do tego, aby w budżecie gminy zabezpieczyć pieniądze ze środków własnych gminy zasilanych poprzez obligacje.

Głos zabrał też inny mieszkaniec Buku – właściciel posesji przy ul. Bohaterów Bukowskich. Jego wystąpienie było związane ze sprawą ścieków wprowadzanych do rowu przy zakładzie mleczarskim i działaniami sprawdzającymi fakt podłączenia nieruchomości prowadzonymi przez spółkę ZGK. Chciał wiedzieć, dlaczego właściciele posesji nie zostali wcześniej poinformowani o tym, że takie działania zostaną podjęte. Ten wątek podsumował burmistrz mówiąc, że w zaistniałej niełatwej sytuacji zostały podjęte odpowiednie działania i ten problem zostanie rozwiązany w najbliższym czasie.

Podczas LII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Pani Irenie Kamyszek;
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Zbigniewowi Filipiakowi;
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Marianowi Górczakowi;
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Tomaszowi Łubińskiemu;
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Jerzemu Mrówce;
– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Tadeuszowi Raburskiemu;
– przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk;
– nadania nazwy ulicy Kamienna w Kalwach;
– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2023;
– partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Back To Top
Skip to content