skip to Main Content

Zadania na dziś i jutro

Wyjaśnienie ustaleń z firmą ALKOM dotyczące wykupienia pojemników na odpady, zmiana sytuacji uchodźców z Ukrainy od 1 marca br., dystrybucja węgla na preferencyjnych warunkach, bieżące inwestycje i zadania, złożone wnioski o dofinansowania to jedne z wielu tematów omówionych przez burmistrza MiG Buk Pawła Adama podczas L sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 28.02.br. Ponadto przyjęte zostały projekty uchwał, w tym zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok, które są niezbędne, aby kontynuować rozpoczęte inwestycje i planować kolejne.

Sesja rozpoczęła się od rozpatrzenia wniosku burmistrza MiG Buk Pawła Adama o włączenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie MiG Buk. Radni przychylili się do tego wniosku.

ALKOM wyjaśnia
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Rozpoczął od wyjaśnienia sytuacji z końca stycznia br. dotyczącej pisma firmy ALKOM w temacie konieczności wykupu pojemników na odpady, które zostało wystosowane do części mieszkańców. – W dn. 23.02.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ALKOM’u i przypomnieliśmy warunki współpracy, które w sierpniu 2022 roku zostały przedstawione i przez firmę zaakceptowane. Przedstawiciele ALKOMU’u przyznali, że w/w pismo skierowane do mieszkańców, w tak nieodpowiedniej formie, było z ich strony błędem. Gmina nadal jest gotowa wykupić pojemniki i podejmować dalsze działania w tym zakresie. Firma zobowiązana jest przekazać nam swoją dokumentację. Czekamy też na zweryfikowanie przez ALKOM informacji dotyczących liczby pojemników, stanu technicznego i ich wyceny – po wieloletnim ich wykorzystaniu. Proszę mieszkańców uspokoić, aby nie dokonywali wykupu pojemników, bo gmina się tego podejmie.

Zmiana sytuacji uchodźców z Ukrainy
Następnie omówione zostały nowe ustawowe zasady pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu obywateli Ukrainy, które obowiązują od 01.03.br. Na ich podstawie uchodźcy z Ukrainy posiadający status UKR są zobowiązani do częściowego podnoszenia kosztów tej pomocy. Wysokość odpłatności jest uzależniona od okresu pobytu w RP liczonego od dnia pierwszego wjazdu na teren RP. Z tego obowiązku zwolnione są między innymi osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach; jednak ustawodawca tego nie doprecyzował. Oceną trudnej sytuacji życiowej zajmuje się specjalnie do tego powołana przy urzędzie komisja, której przewodniczy Wiceburmistrz MiG Buk Agnieszka Słaby.

Burmistrz podsumował sytuację uchodźców Ukrainy przebywających w gminie. W WDK Niepruszewo zakwaterowanych jest 18 osób, a w lokalu przy Szkole Podstawowej ul. Szarych Szeregów – 11 osób. Burmistrz wystąpił do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie liczby miejsc dla uchodźców zakwaterowanych w WDK w Niepruszewie – z dotychczasowych 32 na 18. – Tym samym chcemy umożliwić organizacjom pozarządowym powrót do wcześniejszych działań, które przed przekazaniem pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy były tam podejmowane.

W WDK w Dakowach Suchych zostało zdeponowanych 35 kompletów łóżek polowych, koców i sprzętu do kwaterunku. Do stycznia br. obywatele z Ukrainy zakwaterowani byli też w innych lokalach w Buku: przy MGOK ul. Dobieżyńska i przy ul. Przykop.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców
W dn. 22.01.br. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy PKP PLK oraz MiG Buk w zakresie wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice. Zgodnie z zamierzeniami, rozbudowany obiekt ma umożliwić dotarcie na perony z obu stron torów. Planowana rozbudowa tunelu umożliwi bezpieczne i sprawne dojście od strony Dobieżyna (południowa część stacji) na perony oraz w kierunku wybudowanego przez gminę Buk punktu przesiadkowego. Przejście będzie dostępne dla wszystkich podróżnych, także dla osób mających trudności z poruszaniem się. – Na poprzedniej sesji Rady MiG Buk przedstawiłem informacje na temat konsultowanych dokumentów strategicznych, które mają uruchomić środki unijne w ramach projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do tego projektu zostało wpisane też zadanie realizacji punktu przesiadkowego Dobieżyn Północ i tym samym to przedsięwzięcie w przyszłości będzie komplementarne do planowanych inwestycji i całego układu komunikacyjnego w tej części gminy.

Burmistrz zreferował na jakim etapie jest zadanie gminy: dystrybucja węgla – zakup na preferencyjnych warunkach. Od zeszłego roku mieszkańcy na zakup węgla złożyli 699 wniosków, na łączną ilość 1034 ton. Węgiel do dn. 28.02.br. zakupiło 525 osób, tj. 794 ton. W 2023 roku do tej pory wpłynęło 260 wniosków; wszystkie złożone w terminie do 03.02.br. zostały pozytywnie rozpatrzone. Pomimo przyznania węgla, 85 osób (tj. 145 ton węgla) nie opłaciło zakupu. Burmistrz zaapelował o terminowe wpłaty lub informacje o rezygnacji z zakupu węgla, co pozwoli na jego sprzedaż kolejnym oczekującym mieszkańcom oraz efektywniej zarządzać zapasem tego surowca.

Wsparcie finansowe
W dn. 27.02.br. burmistrz wspólnie z panią Skarbnik MiG Buk Aleksandrą Szajek podpisał umowę z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy na realizację zadań publicznych gminy Buk. W tym roku przyznano prawie 200.000 zł wsparcia finansowego dla dziewięciu organizacji pozarządowych na realizację dwunastu projektów pożytku publicznego i jest to prawie 50.000 zł więcej niż w 2022 roku. Burmistrz podziękował wszystkim społecznikom, którzy po raz kolejny chętnie przystąpili do konkursu, aby realizować zadania własne gminy. – Bez NGO trudno sobie wyobrazić życia społecznego gminy.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane – Miasto i Gmina Buk

Pod koniec lutego br. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Metropolii jednomyślnie została podpisana uchwała w sprawie finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. Jest to rozwiązanie dla wyzwania zwiększonego naboru do szkół średnich w roku szkolnym 2023/24. W szkołach Poznania i powiatu poznańskiego powstaną dodatkowe klasy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie blisko dwukrotnie wyższej liczby uczniów kończących w tym roku naukę na poziomie podstawowym. Będzie na nich czekać 12 tys. miejsc w Poznaniu i 2 tys. – w powiecie poznańskim. W związku z tym, gmina Buk została zobowiązana do uiszczenia kwoty w wysokości 154.190 zł w dwóch ratach (I rata za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023 – 61.676, II rata za drugie półrocze roku szkolnego 2023 – 92.514 zł). Kwota ta została wyliczona według liczby mieszkańców w danej gminie.

Finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – Miasto i Gmina Buk

Bieżące inwestycje i projekty
Obecnie są realizowane zadania:
– oddano do użytku budynek gospodarczy przy sali wiejskiej w Otuszu, częściowo sfinansowany z Funduszu Sołeckiego;
– trwa budowa placu zabaw w Parku Sokoła – planowany termin zakończenia: do końca marca br.;
– schody MGOK – montaż platformy przyschodowej; zakończenie prac: połowa marca br.;
– w ramach programu samorządu województwa wielkopolskiego „Kulisy kultury” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania na remont pomieszczenia: sali muzycznej w MGOK, całkowity koszt inwestycji: 123.800 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 86.660 zł;
– w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” został złożony wniosek na dofinansowanie budowy wybiegu dla psów w Parku Sokoła – całkowity koszt inwestycji: 134.493 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 100.000 zł;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi: odcinek ul. Cieślaka i Nizińskiego; na etapie uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu;
– budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie – etap II, ul. Jarzębinowa, na etapie uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek w Niepruszewie: ul. Poznańska, Dębowa, Bukowa; przed podpisaniem umowy z wykonawcą:
– w ramach dofinansowania pozyskanego z rządowego programu Polski Ład trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Buku i Wielkiej Wsi, etap II: ul. Smugi, Słoneczna; aktualnie prace na ul. Słonecznej;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Buku i Wielkiej Wsi, ul. Zakładowa; na etapie uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu;
– budowa hali sportowej w Dobieżynie – procedowanie w trakcie już trzeciego postępowania przetargowego;
– remonty w hali OSiR: – obecnie trwa modernizacja pokoju sędziowskiego i jego zaplecza sanitarnego, remont balkonu/korytarza oraz środkowej klatki schodowej, modernizacja oświetlenia hali w części sportowej – zwiększone zostanie średnie natężenie oświetlenia parkietu hali przy jednoczesnym dużym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej;
– w ramach szóstej edycji programu „Szatnia na medal” został złożony wniosek aplikacyjny na modernizację istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie;
– budowa ul. Grobelnego w Buku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.447.000 zł, wartość zadania: 2.895.000 zł;
– remont ul. Strzeleckiej – złożony wniosek aplikacyjny w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 3.400.000 zł.
Ponadto burmistrz wspólnie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich zaprosił na pierwsze w Buku Targi Edukacyjne, które odbędą się w sali sportowej w szkole podstawowej.

Dyskusja nad sprawozdaniem
W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem, radni dopytywali burmistrza między innymi o prace związane ze schodami przy MGOK, kanalizacją sanitarnej przy ul. Smugi i związanymi z nią utrudnieniami dla mieszkańców, placu zabaw przy MGOK, wybiegu dla psów – czy będzie to bezpieczna lokalizacja, wydłużeniem tunelu na dworcu PKP od strony Dobieżyna.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa nawiązał do wniosku burmistrza, który został przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 21.02.br. Wniosek dotyczył przekazania środków o łącznej wysokości 350.000 zł (uzyskanych z konkursu „Rosnąca Odporność”) na działania społeczne, które wymagają dofinansowania, a zaproponowane zakupy są związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Środki mają być przekazane na zakup sprzętu sportowego (do rehabilitacji i sensomotoryki, gimnastyki i lekkiej atletyki, gier zespołowych) dla jednostek oświatowych – 50.000 zł; na sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku – 50.000 zł; sprzęt rehabilitacyjny dla Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku oraz Klubu seniora w Dobieżynie – 30.000 zł; na kontynuowanie projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” przeznaczonego dla seniorów – 60.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku – do 160.000 zł. Wniosek burmistrza został na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowany przez radnych i stosowne zmiany do uchwały budżetowej zostaną przedstawione na marcowej sesji Rady MiG Buk.
W dalszej części sprawozdawczej Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński poinformował, że radni otrzymali sprawozdania z prac stałych Komisji Rady MiG Buk w 2022 roku: Komisji Budżetu i Oświaty; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych; Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Przyjęcie projektów uchwał
Następnie zostały przyjęte projekty uchwał, które omówiono na wspomnianym już wspólnym posiedzeniu Komisji. Jedynie projekt uchwały, który w dniu sesji został wprowadzony do porządku obrad, a dotyczący określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie MiG Buk, został omówiony przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasza Stawickiego.– Ustawodawca nie wskazuje na kryteria, które mają być brane pod uwagę przy ustaleniu przez radę gminy tych stawek. Górne stawki określone w projekcie uchwały są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez właścicieli firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zaproponowane maksymalne stawki: 32,40 zł/m³ brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i 270 zł/m³ brutto za odbiór osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wzbudziły u Państwa wątpliwości i zapytania. Uwzględniając te uwagi i po niełatwych negocjacjach z burmistrzem, który zawsze stoi po stronie mieszkańców i przedsiębiorców, proponujemy maksymalne stawki: 24,84 zł/m³ brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i 194,40 zł/m³ brutto za odbiór osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków – tłumaczył Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki.
Przed zaakceptowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok dopytywano o wartość zaciągniętych obligacji i pożyczek z WFOŚ. Burmistrz przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji pytał radnych, czy ich zdaniem budowa ulicy Grobelnego ma być realizowana, czy należy zrezygnować z pozyskanego dofinansowania. Radni byli zgodni co do tego, że w związku z budową konieczne będą kolejne obligacje w wysokości prawie 1,5 mln zł na uzupełnienie wkładu własnego do tego zadania, które ma w całości kosztować niemal 3 mln zł. Burmistrz dodał: – Po to planujemy budżet, żeby go konsekwentnie realizować, tym samym odpowiadając na potrzeby mieszkańców.

Interpelacje i zapytania
Tę część sesji zdominowały pytania radnych dotyczące sytuacji na drogach gminnych i oświetlenia. Dopytywano o stan prac odnośnie budynku przy ul. Dworcowej, gdzie będą mieszkania komunalne – zostało wyjaśnione, że po remoncie radni zostaną zaproszeni do jego wizytacji. Pytania dotyczyły też zmiany organizacji ruchu na niektórych ulicach w Buku, jak na przykład ul. Poznańskiej, co wymaga w pierwszej kolejności przygotowania stosownej dokumentacji i zmiany organizacji ruchu. Zwrócono też uwagę na dwie koperty taxi przy dworcu PKP, co powoduje, że samochody parkują tam niezgodnie z prawem. Zgodzono się co do tego, że niezbędne jest przygotowanie przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej przy Pepco, gdzie mieszkańcy skracają sobie drogę; choć i tu pojawiły się wątpliwości, czy przejść dla pieszych na tym odcinku ulicy nie będzie za dużo.

Do tematu ul. Dworcowej nawiązał też w formie podsumowania Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Chciałbym namówić Państwa do tego, żeby z Dworcowej zrobić ulicę ładną, atrakcyjną, odpowiednio ją doświetlić, zazielenić, z ławkami, a przy okazji kompleksowo uporządkować przejścia dla pieszych. Udało nam się unormować lampy w gminie, które obecnie są równe, estetyczne, ładne, to też z Dworcowej zróbmy reprezentacyjną ulicę w Buku, a nie zlepek różnych dziwnych urządzeń i konstrukcji.

Dopytywano też, kiedy gmina rozpocznie równania dróg po zimie. Jak wyjaśniał burmistrz: – Przy tak zmieniających się warunkach atmosferycznych nie ma teraz sensu podejmować jakichkolwiek działań w tym zakresie. Tego typu prace zostaną przeprowadzone dopiero po ustabilizowaniu gruntu po sezonie zimowym, czyli w kwietniu. Sołtysi sygnalizują, że jeśli takie działania zostają przeprowadzane przy tak niepewnych jeszcze warunkach pogodowych, to droga wraca do stanu sprzed równania czy profilowania, a przy tym ponosimy niepotrzebne koszty finansowe. Proszę taką informację przekazać mieszkańcom, że będą podejmowane prace, ale czekamy na ustabilizowanie gruntu po zimie.

Wśród zapytań radnych pojawił się też temat placów zabaw i, jak się okazało, jeden z nich przy ul. Różanej został wybudowany nielegalnie. Burmistrz tłumaczył: – W przypadku tej lokalizacji dzięki interwencji jednego z mieszkańców niestety, ale wyjaśniło się, że nie został usytuowany zgodnie z prawem i należało go zdemontować. Zresztą inne place zabaw w gminie nie mają stosownych prawnie uregulowań, co zostanie teraz zalegalizowane. W planach mamy przygotowanie placu zabaw w parku przy ul. Kwiatowej (na tyłach pałacyku przy ul. św. Rocha), a w Wielkiej Wsi na ten cel została przeznaczona odpowiednia nieruchomość, która jest własnością KOWR, co utrudnia podjęcie stosownych kroków w tym zakresie. Na najbliższej sesji zwrócę się do Państwa, aby zabezpieczyć środki na działania związane z placami zabaw w gminie.

Ponadto został też poruszony temat podjętej uchwały dotyczącej górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników oraz przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wynika z tego, że burmistrz już niedługo ze stosownymi służbami gminnymi zobowiązany będzie do kontroli realizacji tych postanowień w zakresie częstotliwości opróżniania i kontroli gospodarki ściekowej w gminie, a niewywiązanie się z tych obowiązków będzie obarczone karami.

Wystąpienia osób niebędących radnymi
W tej części sesji głos zabrał burmistrz, który nawiązał do sprawozdania Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2022. Odniósł się do jednego z jego fragmentu, że „po kilku miesiącach regularnych spotkań komisji, kolejne zostały zablokowane przez burmistrza MiG Buk Pawła Adama. Zbiegło się to z prośbą przewodniczącego komisji o wizję lokalną w nowo zakupionym budynku przy ul. Dworcowej”. Jak mówił burmistrz: – Nieprawdą jest, że zablokowałem jakiekolwiek posiedzenie komisji. Jak burmistrz może zablokować coś co sam zwołuje – jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, to na sali jest mecenas i proszę mu zadać pytania. Jeśli już mowa o pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej to chciałby wyrazić swoje niezadowolenie, że są ustalane terminy Komisji, o których nie wiedzą wszyscy członkowie tej Komisji. Też nie może być tak, że na posiedzenie Komisji są zapraszani przedstawiciele firm deweloperskich, aby radni wysłuchali jakiejś oferty – jest to ewidentne przekroczenie kompetencji przez Przewodniczącego tej komisji Pana Tomasz Giełdę.

Podczas L sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Buk na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych;
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk;
– zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
– rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Buk;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039;
– określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie MiG Buk.

Back To Top
Skip to content