skip to Main Content

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2023/2024.

W tym roku rozpocznie się ona 20 lutego 2023 od złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Deklaracje od tego roku można złożyć elektronicznie – obowiązuje nowy wzór
https://nabor.pcss.pl/buk

Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy złożyć do placówki do dnia 24 lutego 2023 r.
Poniżej zamieszczony został szczegółowy terminarz.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną od 6 marca 2023 r, przez dedykowaną platformę po adresem:
https://nabor.pcss.pl/buk

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 15 marca 2023r.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 
ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.ple-mail: 
tel. 618 140 871
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26
64-320 Buk
www.przedszkolebuk.ple-mail: 
tel. 618 140 240
Przedszkole  nr  2 Złoty  Kogucik w  Niepruszewie
ul Żytnia 32, Niepruszewowww.zloty-kogucik.pl

tel. 663-587-206

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151
64-320 Buk
www.spszewce.edupage.orge-mail:
tel. 618 140 872
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk
www.spdobiezyn.ple-mail:
tel. 618 140 941

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 20 do 24 lutego 2023 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk,

20 do 24 lutego 2023 r.składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
6 do 15 marca 2023 r.

 

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16 marca do 23 marca 2023 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
24 marca 2023 r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 marca do 31 marca 2023 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
7 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające
12 do 14 kwietnia 2023 r.składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17 do dnia 19 kwietnia 2023 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
21 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24 do dnia 27 kwietnia 2023 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
28 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pliki do pobrania

Uchwała kryteria rekrutacji

Zarządzenie

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

oraz w Biuletynie informacji publicznej Miasta i Gminy Buk pod adresem
http://bip.buk.gmina.pl/m,1613,oswiata.html

Back To Top
Skip to content