skip to Main Content

Spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Plan dyżurów z ekspertami z ZUS.

Spotkania odbędą się w wyznaczone poniedziałki w 2023 roku, w godzinach 10:00-12:00 w Sali Miejskiej w Buku ul. Mury 5.

Tematy spotkań:

24.04.2023 r. – Świadczenia dla rodziny z ZUS.
Świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy, Dofinansowanie pobytu w żłobku, Program Dobry
Start 300+ – komu przysługuje, w jaki sposób i gdzie można złożyć wnioski, potrzebne dokumenty.

26.06.2023 r. – Świadczenia pieniężne w razie choroby, zagadnienia związane z urlopami
macierzyńskimi, rodzicielskimi.

Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru, bieżące zmiany,
komu przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego – podstawa wymiaru i wysokość świadczenia, zasiłek
opiekuńczy – podstawa wymiaru, zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego – za okres urlopu
macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ustalenie
wysokości zasiłku, zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

18.09.2023 r. – Zagadnienia związane z zakresem emerytur i rent.
Informacje na temat przyznawania emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent socjalnych oraz rent
rodzinnych ustalanie ich wysokości, pozyskiwanie dokumentacji niezbędnej do przyznania wskazanych
świadczeń, zmiany w świadczeniach emerytalno-rentowych, możliwości przeliczenia świadczeń, zasady
przyznawania i wysokość rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

16.10.2023 r. – Rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Rodzaje ulg dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, możliwości wyboru – ulga na start, preferencyjne
składki, mały ZUS+, działalność nieewidencjonowana, jak rozliczać składki, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS,
w jaki terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki, jak wyrejestrować działalność gospodarczą,
zagadnienia związane z ustalaniem postawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz
na FP, FGŚP, FS oraz FEP, zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, zgłaszanie umów o dzieło,
ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń.

20.11.2023 r. – Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Co to jest wypadek przy pracy, jakie dokumenty należy przedłożyć, jakie są ograniczenia, komu przysługuje
jednorazowe odszkodowanie, inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Back To Top
Skip to content