skip to Main Content

Nowe zadania, oszczędności i potrzeby gminy

Działalność świetlic środowiskowych w gminie, stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz zabezpieczenie gminnych obiektów użyteczności publicznej przed okresem zimowym, zaopiniowanie projektów uchwał były głównymi tematami wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 23 listopada br.

W trakcie spotkania radni wielokrotnie nawiązywali do bieżących wydarzeń związanych z nowymi zdaniami gminy, takimi jak na przykład zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, przyznanie i wypłata mieszkańcom dodatku węglowego czy obowiązkowe oszczędności związane ze zużyciem energii elektrycznej w placówkach użyteczności publicznej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa rozpoczął posiedzenie od wyjaśnienia, dlaczego spotkanie odbywa się przy ograniczonym oświetleniu. – Samorządy zostały zobligowane do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w placówkach publicznych o 10 procent, w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Jeśli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego muszą się liczyć z karami w wysokości do 20 tys. zł.

Świetlica środowiskowa w Buku

Pierwszym punktem komisji było omówienie działalności świetlicy środowiskowej „Strefa wyobraźni”, która jest jednostką podlegającą Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buku. Radni otrzymali opracowanie dotyczące zakresu opieki w placówce, bazy lokalowej, kadry, osiągnięć i możliwości rozszerzania działalności oraz zagrożeń w bieżącym funkcjonowaniu.

Świetlica środowiskowa korzysta gościnnie z pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych w budynku Przedszkola Krasnala Hałabały w Buku przy ul. Kpt. W. Wegnera 10, które współdzieli z Kołem Emerytów i Rencistów, Klubem Rezerwy, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupą AA. Placówka otwarta jest dla dzieci i młodzieży przez cały rok, z wyłączeniem wakacji (lipiec i sierpień), od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do 18.00. Obecnie zatrudnionych jest tu 5 wychowawców (na podstawie umowy – zlecenie), ich pracę wspiera 1 wolontariusz, a osoba zatrudniona jako koordynator – opiekun pełni też funkcję wychowawcy.

Do świetlicy zapisanych jest obecnie 45 dzieci, a ich pobyt oraz udział w zajęciach jest nieodpłatny i dobrowolny. Podstawowym celem placówki jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach związanych z odrabianiem lekcji i nadrabianiem zaległości szkolnych (korzystają z pomocy wychowawców, wolontariuszy, pomocy koleżeńskiej), w zakresie promocji zdrowia (np. zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i urządzeń cyfrowych), warsztatach psychoedukacyjnych i integracyjnych, treningach: higienicznym i kulinarnym (np. zdobywanie umiejętności przygotowywania posiłków), zajęciach: artystyczno-plastycznych, muzycznych, sportowych i rekreacyjnych, grach i zabawach, z robotyki i programowania, profilaktycznych (przeciwdziałanie przemocy, rozwiązywanie problemów rodziny alkoholowej). Świetlica prowadzi też dożywianie dzieci i młodzieży w formie podwieczorków; w ramach tych posiłków uczą się racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania produktami. Ponadto placówka w ubiegłym roku zorganizowała wyjazdy między innymi do Teatru Animacji czy na wystawę LEGO na MTP w Poznaniu, wyjścia do kina „Wielkopolanin” w Buku, wizytę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt czy Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku.

Świetlica środowiska dysponuje dwoma filiami: w Szewcach, która mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Niepruszewie – w budynku Sali Wiejskiej. Filie te jednak nie wznowiły swojej działalności od czasu pandemii z powodu problemów finansowych.

Potrzebne nowe lokalizacje

Radny Tomasz Plewa, który odwiedził świetlicę środowiskową przed posiedzeniem komisji podzielił się swoimi refleksjami na ten temat; też zachęcał radnych, aby zwizytowali to miejsce. Mówił, że placówka pełni ważną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży; kadra wychowawców podejmuje działania, aby uatrakcyjniać ofertę zajęć, jednak warunki lokalowe temu nie sprzyjają. – Pomieszczenia piwniczne to nie miejsce, gdzie dzieci i młodzież mają odrabiać lekcje czy spędzać wolny czas. To już kolejna placówka w gminie, która obok Ośrodka Pomocy Społecznej czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (filia placówki z Lubonia) powinna zyskać nową lokalizację.

W posiedzeniu komisji udział też wzięły kierownik OPS w Buku Agnieszka Słaby oraz z-ca kierownika OPS Marietta Jurgas, które odpowiadały na pytania radnych związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej. Tłumaczyły, że warunki lokalowe znacznie ograniczają funkcjonowanie placówki, co uniemożliwia przyjęcie większej liczby dzieci i młodzieży. Obserwują duże zapotrzebowanie ze strony rodziny na pomoc przy odrabianiu lekcji z dziećmi i młodzieżą; nieudzielenie takiego wsparcia może w późniejszym czasie spowodować zaniedbania wychowawcze, a nawet doprowadzić do wykluczenia społecznego. Konieczność współdzielenia pomieszczeń z innymi organizacjami pożytku publicznego utrudnia funkcjonowanie świetlicy. Wilgotność pomieszczeń piwnicznych jest niekorzystna nie tylko dla osób tam przebywających, ale powoduje też szybsze niszczenie mebli. Pomimo tych trudności, placówka stara się rozwijać swoją działalność, liczna grupa dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach, też z rodzin ukraińskich, które w świetlicy mają możliwość nauki języka polskiego oraz integracji z polskimi rówieśnikami.

Na temat świetlicy środowiskowej wypowiedział się też Burmistrz MiG Buk Paweł Adam, który uważa, że placówka prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i jak najbardziej jest potrzebna gminie – pełni ważną rolę wsparcia rodzin w procesie wychowawczym w systemie pozaszkolnym, jednak zasługuje na odpowiednią infrastrukturę. – Niezbędny jest nowy lokal dla świetlicy środowiskowej, aby dzieci i młodzież mogły przebywać w godnych warunkach. Wtedy placówka z pewnością cieszyłaby się większym zainteresowaniem, udałoby się też zapewnić dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co pozwoliłoby na rozszerzenie działalności i utworzenie świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Zwracam się do radnych z apelem, aby rozważyć przeniesienie świetlicy do innego lokalu.

Radni byli zgodni co do tego, że nowy lokal dla świetlicy należy zapewnić jak najszybciej. W trakcie dyskusji pojawiły się różne propozycje. Jedna z nich dotyczyła przeniesienia placówki do nowo zakupionego przez gminę budynku przy ul. Dworcowej w Buku. Kierownik OPS Agnieszka Słaby wnioskowała, aby nowa lokalizacja, z racji dostępności dla rodzin, była jednak w centrum miasta i bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak tłumaczył burmistrz, budynek przy ul. Dworcowej został zakupiony z innym przeznaczeniem – wyodrębnienia tu dwóch mieszkań komunalnych. – Przyjęta przez Radę MiG Buk uchwała mieszkaniowa zobowiązuje gminę do zapewnienia lokali na potrzeby komunalne, których ciągle nie mamy w swoich zasobach. Ponadto cel mieszkaniowy pozwala gminie ubiegać się o 50 procentową refundację zakupu tej nieruchomości z Banku Gospodarstwa Krajowego. Też musimy liczyć się z tym, że zimą możemy się spodziewać kolejnej grupy uchodźców z Ukrainy, którym gmina będzie zobowiązana zapewnić dach nad głową – mówił burmistrz, a radni zgodni byli co do tego, że lokale w budynku przy ul. Dworcowej należy przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Przy okazji dyskusji o świetlicy środowiskowej nawiązano do problemów lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (filia placówki z Lubonia), która swoją siedzibę ma w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku przy ul. Szarych Szeregów. Jest to lokalizacja przez cały czas tymczasowa i też tej placówce należy zapewnić odpowiedni lokal. Przedstawicielki OPS stwierdziły, że pozbawienie gminy tej placówki spowodowałoby, że nie wszyscy rodzice byliby w stanie zadbać o potrzeby swoich dzieci, bo dojazd w tym celu do innej gminy byłby dla nich znacznym utrudnieniem. Burmistrz dodał, że obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działanie tego typu specjalistycznej poradni, między innymi w zakresie logopedycznym. – O tym, że zmiana lokalizacji poradni jest potrzebna mówiliśmy już w 2019 roku podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Buku. Zasygnalizowany został problem bezpieczeństwa uczniów w szkole, bo z poradni korzystają też osoby z innych gmin, które wchodzą też na teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych; w końcu trzeba rozwiązać tą sytuację. I kontynuował: – Ze strony powiatu poznańskiego mamy deklaracje, że w kolejnych latach będzie kontynuowane prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Buku. Planowane jest też utworzenie w naszej gminie centrum autyzmu i tym samym mieszkańcy będą mogli skorzystać na miejscu ze specjalistycznej pomocy też w tym zakresie.

Radni zaproponowali kolejną lokalizację – poprzez budowę nowego obiektu, względnie w budynku – hala po dawnej Bukowiance, gdzie ma powstać centrum integracji międzypokoleniowej. W tym przypadku pojawiło się najmniej wątpliwości, aby przenieść tu zarówno świetlicę, jak i OPS czy poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Radny Tomasz Plewa przypomniał, że gmina dysponuje jeszcze nierozdzieloną kwotą 350 tys. zł, którą pozyskaliśmy z konkursu „Rosnąca odporność” (wygrany milion został przeznaczony w części na: zakup wozu bojowego dla OSP w Buku – 500 tys. zł, rehabilitację pocovidową – 150 tys. zł, pozostało 350 tys. zł – przyp. red.) i te środki można by przeznaczyć na ten cel. Burmistrz dodał, że w gminie są jeszcze inne jednostki pożytku publicznego, takie jak DDP „Pogodna Jesień” czy ZHP w Buku, których działalność wymaga zapewnienia im odpowiedniego lokalu. Ostatecznie radni mają podjąć ponownie ten temat przy okazji planowania budżetu gminy na 2023 rok.

Korzystając z obecności na komisji, kierownik OPS Agnieszka Słaba poprosiła radnych, aby przekazali mieszkańcom, że kolejna transza dodatku węglowego oraz na dopłaty do innych nośników ciepła nie jest jeszcze wypłacana, bo gmina nie otrzymała pieniędzy z budżetu państwa. – W tej sprawie interweniowaliśmy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak jak na razie bezskutecznie. Mieszkańców bardzo proszę o cierpliwość.

Przygotowania do zimy na drogach

Stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz zabezpieczenie gminnych obiektów użyteczności publicznej przed okresem zimowym był kolejnym punktem obrad komisji. Opracowanie w tym zakresie zostało przygotowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku. Czytamy w nim między innymi, że Spółka ZGK, oprócz zadań związanych z „Akcją Zima” 2022/2023 na drogach gminnych (na podstawie umowy z Miastem i Gmina Buk) będzie się też zajmować zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu poznańskiego w sezonach zimowych 2022/2023 i 2023/2024 (w ramach wygranego przez ZGK w Buku postępowania przetargowego zorganizowanego przez Powiat Poznański). Długość dróg gminnych objętych działaniami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wynosi 3,461 km, zaś w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Buk: 88,123 km. Łączna długość dróg gminnych objętych odśnieżaniem – posypywaniem stanowi 91,584 km. Do zwalczania skutków zimy na terenie miasta Buk, ZGK będzie używać soli drogowej zmieszanej z piaskiem w proporcji 1:1, a na drogach pozamiejskich – mieszanki soli i piasku w proporcji 1:3. Natomiast na drogach gruntowych posypywanie będzie prowadzone wyłącznie piaskiem. Tradycyjnie, przy budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Buk zostaną ustawione skrzynki na mieszankę piaskowo-solną do posypywania ciągów pieszych w ilości 23 sztuk – jeżeli będzie taka potrzeba to ZGK wypełni piaskiem także skrzynki w sołectwach.

Zgłoszenia i uwagi w zakresie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych w granicy miasta, miejskich i wewnętrznych mieszkańcy mogą kierować pod numer telefonu urzędu MiG Buk: 61 888 44 60, 61 888 44 14 (w godzinach pracy urzędu) lub do dyspozytora ZGK Buk: 516 168 907. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu utrzymuje całodobowy dyżur (w okresie zimowym) pod numerami telefonów: 605 760 290, 61 225 84 60. Dyżur zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzony będzie pod numerami telefonów: 61 859 34 37/ 438/ 439, 508 236 315. Telefon alarmowy: 516 168 907 powinien być wykorzystywany jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych i nie należy nadużywać tej możliwości.

Radni podziękowali spółce za skuteczne działania związane z pierwszym atakiem zimy, do którego doszło kilka dni wcześniej, w ubiegłą sobotę. Dzięki szybkiej interwencji pracowników ZGK drogi gminne były przejezdne, a mieszkańcy nie doświadczyli utrudnień na ulicach. Odpowiednio szybkie działania ZGK odnotowaliśmy też przy awarii sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Buku, do której doszło również w ubiegły weekend. – Przyczyną awarii było pęknięcie rury, która już dawno wymagała wymiany z racji jej wieloletniego zużycia, co jest kolejnym przykładem na to, że infrastruktura wodociągowa w gminie wymaga wielu inwestycji – mówił Prezes ZGK Tomasz Stawicki, który odpowiadał też na pytania radnych związane nie tylko z przygotowaniem do sezonu zimowego, ale też na przykład z nielegalnymi wysypiskami śmieci na terenie gminy.

Przy okazji omówienia przygotowań do sezonu zimowego burmistrz wspomniał też o pracy ekipy interwencyjnej urzędu: pracowników gospodarczych, którzy dbają między innymi o bieżące utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na chodnikach, miejsc zieleni w gminie; pracują nie tylko w dni powszechne, ale też w weekendy. – Natomiast w akcji zimowej mają za zadanie dbać o odśnieżanie między innymi chodników. W tym celu zostały też zakupione stosowne narzędzia: kosiarki, pługi, a ogromną pomocą służy bus, dzięki któremu pracownicy w celu wykonywania swoich obowiązków mogą bez problemu przemieszczać się po terenie całej gminy. Ponadto dwóch pracowników urzędu w każdy poniedziałek, od godziny 6 objeżdża gminę, aby sprawdzić porządek i bezpieczeństwo, a dalej podjąć stosowne interwencje.

Projekty uchwał

Omówienie projektów uchwał rozpoczęto od projektów planistycznych, które przedstawił Maciej Lechniak, kierownik referatu gospodarki przestrzennej w urzędzie. Pierwszy z nich dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ. Zgodnie z obowiązującymi procedurami planistycznymi objęcie w/w terenów planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przystąpieniu do tych prac przez Radę MiG Buk. Następnie dokument w formie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedstawiony został odpowiednim instytucjom i organom do tego wyznaczonym – celem uzgodnienia lub zaopiniowania. Kolejnym działaniem było upublicznienie poprzez wyłożenie projektu do publicznego wglądu – na tym etapie nie było uwag. Jednak na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 22.02.br. w trakcie dyskusji pojawił się wniosek dotyczący konieczności zmian w projekcie planu w odniesieniu do poszerzenia terenu drogi publicznej lokalnej do minimalnej szerokości 10 metrów, co miało umożliwić łatwiejszy dostęp do tego terenu. Po wznowieniu procedury planistycznej i otrzymaniu pozytywnych opinii na wszystkich etapach, w/w korekta została zaakceptowana – radni też ostatecznie na komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Drugi projekt dotyczył przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, potrzeba opracowania nowego planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z konieczności dostosowania zapisów do obecnych potrzeb inwestycyjnych. Ponadto do burmistrza MiG Buk zostały złożone liczne wnioski z prośbą o zmianę ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie uchwalonego w 2020 roku w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W celu zachowania konkurencyjności parku przemysłowego w Niepruszewie na tle innych, podobnych obszarów realizowanych w gminach sąsiednich, należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów i na bieżąco dostosowywać ustalenia planów do potrzeb rynku inwestycji. Radni warunkowo zaopiniowali przystąpienie do tego projektu, gdyż pojawiły się pytania o koszt aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tak dużego terenu i czy potencjalni inwestorzy nie mogliby współfinansować jego sporządzenia. Do tego zagadnienia odniósł się burmistrz, który uważa, że inwestorzy nie powinny finansować działań planistycznych należących do zadań własnych gminy; tym bardziej, że angażują się w życie społeczne gminy, wspierają kluby sportowe i przeznaczają środki na organizację takich wydarzeń jak na przykład Dni Gminy Buk.

Następnie pozytywnie zaopiniowano pozostałe projekty uchwał w sprawie:
– zaliczenia drogi w mieście Buk do kategorii dróg gminnych;
– nadania nazwy ulicy Za Lasem we Wysoczce;
– udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Gminy Stęszew za utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;
– przyjęcia na 2023 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży – uczniów z niepełnosprawnościami na zajęcia do placówek oświatowych;
– zmiany Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;
– zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Sprawy bieżące

Radni dopytywali burmistrza na jakim etapie jest kolejne zadanie gminy związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach. – W dniu 22.11.br. została podpisana umowa ze spółką PGE Paliwa na dostawy węgla dla Miasta i Gminy Buk. Węgiel ma być dostarczany przy użyciu miejscowych podmiotów, które na co dzień świadczą tego typu działalność i są do tego odpowiednio przygotowane. Od dnia 24.11.br. mieszkańcy mogą składać wnioski węglowe w siedzibie urzędu, szczegółowe informacje: https://buk.gmina.pl/9687-mozna-skladac-wnioski-weglowe/. Do końca tego roku planujemy zakupić 500 ton węgla; w 2023 roku – 200 ton węgla. Z przeprowadzonych przez urząd analiz wynika, że na tyle jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców. I tak gmina musi się liczyć z sytuacją, że zostanie z węglem, którego nie uda się sprzedać. Na tym etapie nie dysponujemy informacjami, kiedy dostawy węgla możemy się spodziewać i jakiej będzie jakości.

Na zakończenie spotkania burmistrz zwrócił się do radnych z propozycją, aby posiedzenia komisji i sesji zaplanowane na grudzień odbyły się w godzinach przedpołudniowych. Konieczność zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w placówkach użyteczności publicznej zmusza do ograniczenia działalności Sali Miejskiej w godzinach popołudniowych.

Back To Top
Skip to content