skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu wraz z uzasadniem Kalwy_Brzozowa_etap_B

2. Załącznik nr 1 do projeku uchwały – rysunek planu Kalwy_Brzozowa_etap_B

3. Prognoza oddziaływania na środowisko Kalwy_Brzozowa_etap_B

Back To Top
Skip to content