skip to Main Content

Prace Komisji RMiG Buk

Gmina musi funkcjonować

Analiza bezpieczeństwa i stanu porządku publicznego gminy oraz zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok były głównym przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 18 października br. Ponadto zaopiniowano projekty uchwał, które zostaną przyjęte na najbliższej sesji.

 

Pracownia chemiczna w SP w Buku

Pierwsza część posiedzenia komisji odbyła się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku. Radni zwizytowali nową pracownię chemiczną wraz z zapleczem, po której oprowadziła Wicedyrektor SP w Buku Lidia Pąpka. Nowa inwestycja oświatowa wymagała między innymi wyrównania ścian sali i zaplecza, wykonania nowego podwieszonego sufitu, położenia płytek podłogowych na zapleczu sali, przygotowania instalacji wodnych i kanalizacyjnych pod stanowiska chemiczne, zakupienia nowych mebli: krzeseł i stołów oraz trzystanowiskowego ciągu chemicznego. Na remont i doposażenie pracowni chemicznej zostało przeznaczonych 132.000 zł z budżetu gminy. Jak podsumował wizytę Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Życzymy dyrekcjom wszystkich szkół, wszystkim uczniom i nauczycielom, aby mieli okazję pracować i uczyć się w takich przestrzeniach jak w tej odnowionej.

 

Bezpieczeństwo w gminie

Dalszy ciąg posiedzenia odbył się już w Sali Miejskiej. Zaproszony gość p.o. Komendant Komisariatu Policji w Buku st. asp. Michał Biskup przedstawił analizę i ocenę bezpieczeństwa oraz stan porządku publicznego; współpracę policji z jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie gminy. W przygotowanym przez policję i przekazanym radnym opracowaniu, za okres od 1 stycznia do 30 września br., można przeczytać między innymi, że „duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy mają zdarzenia o charakterze kryminalnym, również drobne zdarzenia czy wykroczenia o charakterze porządkowym. W tym okresie liczba kolizji drogowych wyniosła 32, wylegitymowano 1747 osób; zatrzymano: 23 dowody rejestracyjne, 15 praw jazdy, 18 nietrzeźwych kierowców, 33 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Ponadto przeprowadzono 547 interwencji: 78 domowych, 469 w miejscach publicznych;  stwierdzono 247 wykroczeń, w tym przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji: 187. Ogólna dynamika przestępstw na dzień 30.09.br. wynosiła 66,7 procent”.

Komenda Policji w Buku prowadziła też działania prewencyjne – rozmowy z seniorami oraz przekazanie ulotek ostrzegających o przypadkach dokonywania oszustw na szkodę osób starszych. Też z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych odbyły się spotkania profilaktyczne między innymi z zakresu zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, agresji i przemocy wobec rówieśników, zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią. Przeprowadzono 510 wywiadów i ustaleń dla sądów, prokuratury, komorników sądowych oraz innych jednostek.

W swoim wystąpieniu p.o. Komendant KP w Buku st. asp. Michał Biskup mówił między innymi o tym, że na stan bezpieczeństwa mieszkańców w gminie ma wpływ też przyjazd uchodźców z Ukrainy, którzy nie zawsze zachowują się zgodnie z prawem. Policja w Buku odnotowała przypadki nielegalnego przebywania na naszym terenie uchodźców oraz awantur, do których dochodzi z ich udziałem. Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, ale wymagają interwencji funkcjonariuszy.

Przedstawiciel policji zwrócił też uwagę na miejsca w Buku, gdzie nie wolno parkować samochodów, a mimo to kierowcy i tak łamią przepisy w tym zakresie, np. ul. Dworcowa/Poznańska. Radni wymieniali miejsca w Buku, które zdaniem mieszkańców są niebezpieczne i wymagają regularnego monitorowania, do których zaliczono ostatnio: młyn przy ul. Dobieżyńskiej czy opuszczony sad przy ul. Mickiewicza. St. asp. Michał Biskup odpowiedział, że podejmowane są niezbędne działania w tym zakresie i ten teren jest przez policję regularnie monitorowany.

W trakcie dyskusji radny Tomasz Plewa mówił też o ul. Poznańskiej, która jak już wcześniej była mowa na posiedzeniach; powinna być ulicą jednokierunkową i należy podjąć działania w zakresie zmiany organizacji ruchu. Nawiązano też do utrudnień na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z obwodnicą, gdzie przez pewien czas nie działała sygnalizacja świetlna, a ostatnio jest szczególnie tam niebezpiecznie z uwagi na remontowaną ul. Dobieżyńską.

Radni podziękowali policji za pomoc przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez, wydarzeń odbywających się na terenie gminy, w trakcie których zawsze można liczyć na wsparcie funkcjonariuszy.

 

Nowe stawki podatków i opłat lokalnych

W dalszej części wspólnego posiedzenia zajęto się zaopiniowaniem stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 roku. – W związku z obwieszczeniem ministra finansów z dn. 28.07.2022 r. w sprawie maksymalnych granic, do których mogą wzrosnąć podatki i opłaty lokalne na rok 2023 i to aż do 11,8 procent, gmina jest zobowiązana podjąć decyzje w zakresie podwyższenia podatków. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (w stosunku do I półrocza 2021 r.). Dotychczas gmina podwyższała podatki w zakresie minimalnym i do tej pory tak jeszcze nie było, aby ten procent był aż tak wysoki. Do tego dochodzi galopująca inflacja, która obecnie wynosi 17,2 procent, nastąpił też wzrost cen usług, materiałów czy płacy minimalnej, co powoduje, że podatki w gminie nie mogą pozostać na dotychczasowym poziomie. Nie są to łatwe decyzje, ale jeżeli Rada MiG Buk ich nie podejmie, to w związku ze wzrostem cen, choćby gazu czy prądu nie będziemy w stanie sfinansować bieżących wydatków związanych z utrzymaniem szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, sportowych czy utrzymaniem zieleni. Z wydatkami majątkowymi może być trochę łatwiej, bo wspieramy się dofinansowaniami zewnętrznymi i dotacjami samorządowymi. Aby jednak realizować zaplanowane inwestycje z dofinansowaniem, szczególnie drogowe, które są długo wyczekiwane przez mieszkańców, musimy zgromadzić w budżecie wkład własny. W miarę możliwości powinniśmy inicjować nowe zadania, które nałożył na nas ustawodawca, bo gmina musi dalej funkcjonować – stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

Burmistrz MiG Buk zaproponował, aby w zaistniałej sytuacji podatek od nieruchomości na 2023 rok podnieść o 10 procent.  Natomiast opłatę targową, która nie była zmieniana od wielu lat i jest uiszczania w zasadzie tylko raz w tygodniu (w poniedziałki) – odpowiednio o 11,8 procent. Przypomniano przy tym, że w piątki handlujący producenci rolni i ich rodziny są na mocy ustawy zwolnieni z opłaty targowej. Ponadto burmistrz zaproponował, aby opłaty od posiadania psów, tak jak dotychczas, nie były pobierane. Nie została dotychczas zaproponowana zmiana podatku od środków transportowych, bo Minister Finansów nie podał jeszcze wskazań, o ile wzroście ta opłata w 2023 rok.

W wyniku dyskusji i przedstawieniu kilku propozycji radni podjęli decyzję, że na najbliższej sesji zostanie rozpatrzony projekt uchwały, który obejmie wzrost podatku od nieruchomości o 8,6 procent, a opłaty targowej – o 11,8 procent, podatek rolny ma wzrosnąć z 50 zł do kwoty 55 zł za kwintal żyta. Opłaty od posiadania psów nadal nie mają być pobierane, gdyż zdaniem radnych więcej z tym kosztów niż zysków. Propozycje zwolnień od podatku od nieruchomości pozostają takie same jak dotychczas, czyli zwolnienia dotyczą opłaty od nieruchomości lub ich części, które są zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, świadczenia pomocy społecznej oraz służą do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

 

Projekty planistyczne

Następnie omówiono blok projektów uchwał planistycznych, które przedstawił urbanista Michał Chlebowski, główny projektant tych dokumentów. Pierwszy z nich dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami planistycznymi objęcie nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przystąpieniu do tych prac przez Radę MiG Buk. Następnie dokument w formie projektu przedstawiony został odpowiednim instytucjom i organom do tego wyznaczonym – celem uzgodnienia lub zaopiniowania. Kolejnym działaniem było upublicznienie poprzez wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a w rezultacie czego przedstawiono uwagi, które uprzednio wpłynęły i mają być one dalej rozpatrywane. W tym przypadku zostało przedstawionych 10 uwag mieszkańców, z których tylko jedna została uwzględniona przez burmistrza.

Do tego projektu odniósł się Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który przypomniał, iż możliwości zabudowy tego terenu wywołały poprzednio emocje i wzbudziły określone kontrowersje. Ponadto poinformował zebranych, że jest inwestor, który dysponuje pozwoleniem na budowę na tym terenie, co było możliwe na podstawie warunków zabudowy wydanych jeszcze przez burmistrza w poprzedniej kadencji. Ta sytuacja powoduje, że budowa może ruszyć pomimo tego, że ten teren nie został jeszcze objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Prowadzący obrady Tomasz Plewa zgłosił też kilka istotnych wątpliwości dotyczących między innymi zakresu obszaru zielonego w sąsiedztwie Baszty, mało skutecznego zakazu budowy wieży telefonii komórkowej, uzupełnienie tego terenu o ciągi komunikacyjne. W wyniku dyskusji radnych i zgłoszenia przez nich dalszych wątpliwości podjęto decyzję, że te uwagi zostaną przekazane do zespołu projektowego celem podjęcia próby doprecyzowania zapisów w tym opracowaniu, względnie jego korekty. W związku z tym, projekt ten nie będzie rozpatrywany na najbliższej sesji Rady MiG Buk.

Kolejny projekt planistyczny dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Otuskiej przylegającego do Bukowianki. Jest to teren z zakresu użyteczności publicznej, którego przeznaczeniem jest działalność oświatowa i społeczna. Podobnie jak podczas wcześniejszego projektu zostały przeprowadzone niezbędne działania w zakresie procedury planistycznej. Na żadnym z etapów nie pojawiły się uwagi i radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt.

Trzeci projekt w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczył terenów położonych w Wielkiej Wsi, w sąsiedztwie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Św. Rocha. W trakcie procedury dwie uwagi zostały wniesione przez mieszkańców; z których jedną burmistrz uwzględnił w całości, drugą – w części. Radni zaakceptowali projekt uchwały i będą nad nim głosować na najbliższej sesji.

W dalszej części posiedzenia kierownik referatu gospodarki przestrzennej w urzędzie Maciej Lechniak przedstawił zmianę uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu pojawiło się wiele uwag od właścicieli działek, w wyniku czego zdecydowano się na podzielenie planu na etapy. Drugi projekt dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ul. Łąkowej i Grodziskiej. Zakres tego planu był już omawiany na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji i po uwagach radnych został rozszerzony o kolejne działki w rejonie ul. Łąkowej i Grodziskiej. Oba projekty uchwał zostaną rozpatrzone na sesji Rady MiG Buk w dn. 25.10.br.

 

Kolejne projekty uchwał

Jeden z kolejnych projektów uchwał mający wesprzeć mieszkańców, dotyczył udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie MiG Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Dotacja przyznawana będzie w wysokości 70 procent kosztów poniesionych na zakup i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych, jednak nie większej niż 5.000 zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do burmistrza w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku. Ten gminny program uzyskał już wymagane uzgodnienia i opinie.

Z pytaniami radnych spotkał się projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na współfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zmniejszeniu ma ulec dotacja gminy (z 318.674 do kwoty 217.766 zł), co jest związane z pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań – Junikowo. W związku z tym, w pierwszym półroczu 2023 roku ma nastąpić zmniejszenie liczby przewozów pasażerskich w ramach PKM. Zaniepokojeni zmniejszeniem liczby połączeń radni ustalili, że urząd gminy wystosuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapytanie, w jakim zakresie zostały zaplanowane utrudnienia i ograniczenia kursów. Zwrócili uwagę, że już teraz – jeszcze przed planowanymi ograniczeniami – pasażerowie skarżą się na zatłoczone pociągi.

Kolejnym przedstawionym projektem uchwały była sprawa korekty uchwały budżetowej Rady MiG Buk na 2022 rok. Na podstawie zawiadomień, umów i analizy budżetu zmiany dotyczą dochodów budżetu gminy oraz wydatków, które omówiła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

Jedna z zapowiedzianych zmian do tegorocznego budżetu jest związana z deklarowanym udziałem gminy Duszniki w rozbudowie bukowskiej infrastruktury wodociągowej. Jak tłumaczył Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku Tomasz Stawicki: – W nawiązaniu do wcześniej prowadzonych rozmów pomiędzy wójtem gminy Duszniki a burmistrzem MiG Buk w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Duszniki, w szczególności miejscowości Brzoza udało się wynegocjować kompromis. Wójt gminy Duszniki zadeklarował pomoc finansową w wysokości 117.000 zł netto na budowę jednej studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Kalwach, a druga studnia zostanie sfinansowana ze środków ZGK w Buku. Całość inwestycji rozbudowy zespołu studni w Kalwach to koszt ok. 200.000 zł. Dzięki temu będzie możliwość dostarczenia wody mieszkańcom miejscowości Brzoza za stosowną odpłatnością i to bez uszczerbku dla interesów mieszkańców gminy Buk.

 

Ponadto podczas posiedzenia wspólnych komisji zajęto się omówieniem projektów uchwał w sprawie:

  • nadania nazwy ulicy Stara Droga w Kalwach;
  • zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych i źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie dla wydzielonych rachunków dochodów.
Back To Top
Skip to content