skip to Main Content

XLVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję Mieszkańców, że dnia 25 października 2022 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/-/ Piotr Goroński

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XLVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 września 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy
ul. Otuskiej.
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi
w sąsiedztwie rodzinnych ogródków działkowych przy ul. Św. Rocha.
3) Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej.
4) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej.
5) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
6) Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku.
7) Opłata targowa w roku 2023.
8) Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
9) Nadanie nazwy ulicy Stara Droga w Kalwach.
10) Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.
11) Zmiana uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych i źródeł dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenie dla wydzielonych rachunków dochodów.
12) Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
13) Rozpatrzenie petycji.
14) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami”
15) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”.
16) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielka Wieś – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II”.
17) Zmiana uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
18) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Pliki do pobrania:

Klauzula ochr. danych osob.

Back To Top
Skip to content