skip to Main Content

XLV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję Mieszkańców, że dnia 27 września 2022 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XLV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/-/ Andrzej Jankowski

Porządek sesji

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XLV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Zmiana uchwały nr VII/49/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.
2) Zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej.
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A.
5) Nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej w Cieślach.
6) Uchwalenie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025”.
7) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami”
8) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”.
9) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielka Wieś – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II”.
10) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
11) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Pliki do pobrania:

klauzula o ochronie danych osobowych

Back To Top
Skip to content